fbpx

Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). 198

Изх. № М-94-П-116
Дата: 06.12.2019 год.
ЗДДФЛ, чл. 10, ал. 4;
ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 20;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 22;
ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 14;
ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 7;
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 62.

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Във Ваше писмо, постъпило по електронната поща в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № М-94-П-116 от 24.09.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Училището, в което сте счетоводител, е домакин на проведен национален конкурс. Посочили сте, че наградният фонд е за ученици (непълнолетни и пълнолетни), а предоставяните награди са по 100 лв. на ученик.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Изплатените парични награди подлежат ли на облагане по реда на ЗДДФЛ и ползват ли се облекчения за ученици?
2. Като платец на наградите, какви са задълженията на училището за декларирането им?
3. Във връзка с прилагането на чл. 13, ал. 1, т. 22 от ЗДДФЛ има ли значение дали наградите са предметни или парични?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище по направеното запитване:
По силата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. На основание чл. 13, ал. 1, т. т. 20, 21 и 22 от ЗДДФЛ не са облагаеми:
– паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта (ЗХ) или съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз (ЕС), или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП);
– наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност от развлекателни автомати по смисъла на ЗХ или съгласно законодателството на друга държава – членка на ЕС, или държава – страна по Споразумението за ЕИП, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън посочените в чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ. Във връзка с § 1, т. 62 от ДР на ЗДДФЛ предметни печалби с незначителна стойност са тези, чиято пазарна цена е до 100 лв.;
– предоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти, наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд „Култура“, предоставените държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, както и наградите, предоставени на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси.
Следователно, освободени от облагане са само наградите, които попадат в обхвата на чл. 13 от ЗДДФЛ. Условията и редът за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби е определен в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, като наградите, които се предоставят по този специален ред на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси, не подлежат на данъчно облагане по ЗДДФЛ без оглед на техния размер и вид (предметни или парични).
В случай че наградите не са освободени от облагане по силата на чл. 13 от ЗДДФЛ, същите представляват доход за физическите лица, които са ги придобили (непълнолетни и пълнолетни лица), който подлежи на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 14 от същия закон.
Съгласно чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ с окончателен данък се облага брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. В съответствие с разпоредбата на чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ окончателният данък се удържа и внася от предприятието – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит от физическото лице, и в същия срок се декларира в декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ за дължимите данъци.
По отношение на придобиването на доходите се прилага общият принцип на ЗДДФЛ, посочен в чл. 11 от закона, и доходът се смята за придобит на датата на:
– плащането – при плащане в брой;
– получаването на престацията – за непаричен доход.
В съответствие с чл. 10, ал. 4 от ЗДДФЛ непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Надвнесен корпоративен данък.

ОТНОСНО: Надвнесен корпоративен данък.В дирекция ОДОП …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-88 от 22.03.2017 г.В запитването е посочено, че е налице надвнесен корпоративен данък за 2016 г., посочен на ред 18.2 от годишната данъчна декларация /ГДД/.Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси: 1.Възможно ли е сумата на надвнесения корпоративен

КСО, чл.4, aл. 3, т. 1,КСО, чл.127, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.29, т. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 2

2_2701/16.11.2009г.ЗДДФЛ – чл.29, т.2КСО – чл.4, ал.3, т.1 КСО- чл.127, ал.1 ЗЗО – чл.40, ал.1, т.2В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Вие работите по трудов договор и същевременно сключвате застраховки от името и за сметка на застраховател, за което получавате комисионна.Въпросите които поставяте са:1.Трябва ли да се самоосигурявате за получените комисионни и ако да

Данъчно третиране на разходи за работни обеди и вечери, давани от търговски представител

Относно: Данъчно третиране на разходи за работни обеди и вечери, давани от търговски представителВ дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …… от 25.11.2016 г. В писмото е посочено следното:„…….“ ООД е медицинска лаборатория по микробиология и паразитология. Извършва клинико-микробиологични и паразитологични изследвания на всички биологични материали. В дружеството е назначено лице по

Попълване на Приложение № 9 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Изх. № М-24-36-80Дата:23.12.2016 год.ЗДДФЛ, чл. 50Относно: Попълване на Приложение № 9 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛПо повод Ваше писмо до ОДОП …., препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите, заведено с вх. № М-24-36-80/28.11.2016 г., Ви уведомявам за следното:В указанията за попълване на Приложение № 9 (образец 2091) изрично е

Прилагане на ЗКПО и ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО и ЗДДС В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № …….12.04.2019 г.Дружество има отчетени несъбрани вземания от други предприятия.Приложени са документи, които отразяват кореспонденция и действия от страна на питащото дружество с Икономическа полиция, Прокуратура, Районен съд и други във връзка със събирането на вземанията.Зададен е общ

получено съобщение за дължим данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2006 година за имот, който е прехвърлен чрез дарение

3_522/02.02.2007 г.ЗМДТ, чл. 11, ал. 1 и ал. 3;ЗМДТ, чл. 12, ал.2;ЗМДТ, чл. 14, ал.2 Относно: получено съобщение за дължим данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2006 година за имот, който е прехвърлен чрез дарениеЛицето заедно със съпругата си притежава жилищен имот (апартамент) в гр. Х. През 2005 г. са прехвърлили

задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_2352/23.07.2012г.ЗДДС, чл. 21, ал. 2;ЗДДС, чл. 96;ЗДДС, чл. 97аОтносно: задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Според изложеното в запитването лицето е ко-изследовател по клинично проучване към западноевропейска фирма, която е сключила договор за клинично изпитване с главен изследовател доц. д-р АВС. Договорът е конфиденциален и страните отказват дапредставят копие от него,

Дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване за лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания – като собственик на ЕООД и като едноличен търговец

КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7 и ал. 3, т. 2, чл. 6, ал. 3, ал. 7, т. 1, ал. 8 и ал. 10;ОТНОСНО:Дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване за лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания – като собственик на ЕООД и като едноличен търговецСпоред изложеното в запитването, Вие

Scroll to Top