Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). 199

Изх. № 24-38-24
Дата: 19.09.2019 год.

ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 22; ЗДДФЛ, чл. 29, ал. 1, т. 3; ЗДДФЛ, чл. 43; ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 4; ЗДДФЛ, чл. 50; ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 13.

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Във Ваше писмо, препратено по компетентност и заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №24-38-24 от 13.03.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Като физическо лице участвате в програмата „Дебюти“, финансирана от Национален фонд култура, във връзка с издаване на първата Ви книга. Посочили сте, че не сте регистриран в регистър БУЛСТАТ като самоосигуряващо се лице, а през декември 2018 г. Ви е преведена сумата от 3000 лв. от Национален фонд „Култура“ във връзка с издаването на Вашата книга. Програмата, по която работите, ще приключи в края на 2020 г., като продължавате работа по редактиране на текстовете за издаване и предстои изплащане на останалата част от средствата по проекта.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Облагаема ли е сумата, получена от Национален фонд „Култура“ за 2018 г., и ако е облагаема, в кое приложение на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ следва да бъде посочена и с какъв код?
2. Какъв документ трябва да Ви бъде издаден от Национален фонд „Култура“ за получената сума?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище по направеното запитване:
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. В съответствие с разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 22 от ЗДДФЛ не са облагаеми наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд „Култура“.
По силата на Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“ управителният съвет на Национален фонд „Култура“ определя окончателно проектите, спечелили конкурса, и размера на тяхното финансиране, като условията за финансово подпомагане, целесъобразното разходване на предоставените финансови средства от фонда и тяхното отчитане се уреждат с договор. В Програма „Дебюти“ Кръг II е посочено, че целта на втори кръг на кандидатстване по програма „Дебюти” е да се проведе финална качествена селекция на дебютни проекти, които ще получат финансиране за осъществяване, както и да се уточнят конкретни параметри за тяхната реализация. Видно от приложения към запитването договор Вие сте получил целево финансово подпомагане по програма „Дебюти“ за реализация на проект „Когато великани ходеха по земята“.
Във връзка с изясняване на понятието лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд „Култура“ и съответно възможността получените от Вас суми по програма „Дебюти” да бъдат определени като награди на лауреати на конкурси, отправихме запитване до Национален фонд „Култура“. В отговор се посочва, че основният извод, който може да се направи, е че Национален фонд „Култура“ не предоставя награди на лауреати, а средства за реализация на програми и проекти, които нямат характер на награда, а се използват целево за реализацията на съответния проект или програма. Единствено, ако при провеждането на проекта се реализира конкурс, наградите на лауреатите в тези проекти няма да бъдат облагаеми на основание чл. 13, ал. 1, т. 22 от ЗДДФЛ.
Предвид гореизложеното, доколкото получената от Вас сума представлява финансиране по програма „Дебюти”, а не награда, същата не попада в обхвата на необлагаемите доходи по чл. 13, ал. 1, т. 22 от ЗДДФЛ, и съответно подлежи на данъчно облагане според правилата във връзка с вида на дохода.
Доколкото предоставяните средства са за финансиране на различни разходи по проекта следва да имате предвид, че на основание чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността в размер на 25 на сто за доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения (правоотношения, които са извън тези по § 1, т. 26, 28 и 29, от ДР на ЗДДФЛ, по силата на които се дължи постигането на определен резултат от физическо лице, което не е едноличен търговец).
Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗДДФЛ лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски, ако лицето не е самоосигуряващо се.
На основание чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ, когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. Това правило не се прилага само когато кумулативно са изпълнени условията на чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ, а именно, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.
Според чл. 65, ал. 13 от ЗДДФЛ не се удържа и внася авансов данък по чл. 43, ал. 4 от същия закон за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, че желае удържане на данък. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година.
На основание чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ предприятието – платец на доходи по чл. 29 от ЗДДФЛ, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 сметка за изплатени суми по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода, или на упълномощено от него лице. При поискване от лицето предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи по чл. 29 от ЗДДФЛ, издава служебна бележка по образец за изплатения през годината доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски, като за доходи, придобити през 2018 г., служебна бележка се издава задължително.
Придобитите през данъчната година доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, се декларират в Приложение № 3 (образец 2031) на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като доходите от извънтрудови правоотношения се посочват с код 307.
В случай че вече сте подали годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. и посочените суми не са декларирани или не са отразени коректно, на основание чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ имате право, еднократно в срок до 30 септември 2019 г., да направите промени чрез подаване на нова декларация.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

право на данъчен кредит за доставка на стоки, закупени и потребени извън територията на страната

1_20-27-136/26,07,2007чл.68, ал.1 от ЗДДСотносно: право на данъчен кредит за доставка на стоки, закупени и потребени извън територията на странатаУважаеми г-н …….,Във връзка с Ваше запитване

извършване на корекция на подадена VIES-декларация съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

3_1179/18.04.2011г.ЗДДС, чл.113ЗДДС, чл.126ППЗДДС, чл.115, ал.10Относно: извършване на корекция на подадена VIES-декларация съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойностСпоред изложеното в запитването във връзка

прилагане на ЗДДС.

В Дирекция „ОДОП“ – …………..постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-230/25.06.2015 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Българска фирма,

КСО, чл.4, aл. 1, т. 1,КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,КСО, чл.5, aл. 2,КСО, чл.6, aл. 3,КСО, чл.10,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 2,КСО, чл.4, aл. 3,КСО, чл.9, aл. 2, т. 5,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 5,НООСЛБГРЧ, чл.3, aл. 3

2_200-2/26.02.2015 г.КСО -чл.4, ал.1, т.1; чл.4, ал.1, т.7;чл.4, ал.3; чл.5, ал.2; чл.6, ал.3;чл.9, ал.2, т. 5;чл.10;ЗЗО – чл.40, ал.1, т.2; чл.40, ал.1, т.5; НООСЛБГРЧМЛ –

Ред за възстановяване на удържани суми за данъци на лице, работило по трудови правоотношения в Израел за периодите от 16.09.2000 г. до 04.12.2002 г. и от 16.10.2005 г. до 27.07.2007 г.

ОТНОСНО: Ред за възстановяване на удържани суми за данъци на лице, работило по трудови правоотношения в Израел за периодите от 16.09.2000 г. до 04.12.2002 г.