Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). 200

Изх. № 24-38-55
Дата: 17.09.2019 год.
ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 29, ал. 1, т. 3;
ЗДДФЛ, чл. 43, ал. 4;
ЗДДФЛ, чл. 43, ал. 5;
ЗДДФЛ, чл. 50;
ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 4;
ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 13;
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 26;
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 28;
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 29.

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Във Ваше писмо, препратено по компетентност и заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №24-38-55 от 30.07.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Живеете в България и притежавате лична карта на чужденец. В това си качество и предвид интересите Ви към работа по социални проекти през 2018 г. сте кандидатствала по проект „Красотата, която ни свързва“ към Национален фонд „Култура“ (НФК) за целево финансиране по програма „Социално ангажирани общностни изкуства“. След одобряването на проекта сте подписала договор, копие от който прилагате. Общата сума на проекта е на стойност 4499.14 лв., от които 4027.14 лв. са одобрени за заплащане на възнаграждение за Вас във връзка с изпълнение на конкретни дейности като ръководител на проекта, художник, куратор на изложба и разработчик на методология. Останалата част от финансирането е за материали за дейностите по проекта.
Посочили сте още, че не сте регистрирана като самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. В кое приложение на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ следва да бъде посочен придобитият от Вас доход?
2. Каква сума от сумата по договора за целево финансиране следва да бъде посочена като доход (брутната сума или друга)?
3. Извършените разходи следва ли да бъдат декларирани?
4. Какви документи се прилагат към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ предвид това, че единствените документи, с които разполагате, са договор и извлечение от банковата Ви сметка?

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище по направеното запитване:
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Видно от приложения към запитването договор Вие сте получила целево финансово подпомагане по програма „Социално ангажирани и общностни изкуства“ за реализация на проект, което е извън обхвата на необлагаемите доходи по ЗДДФЛ.
Доколкото предоставяните средства са за финансиране на различни разходи по проекта (възнаграждения, материали и т.н.) следва да имате предвид, че на основание чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като брутният размер на придобития доход се намалява с разходи за дейността в размер на 25 на сто за доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения (правоотношения, които са извън тези по § 1, т. 26, 28 и 29, от ДР на ЗДДФЛ, по силата на които се дължи постигането на определен резултат от физическо лице, което не е едноличен търговец).
Предвид това в случаите на формиране на облагаем доход по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ разходите са с нормативно-определен в закона размер, който не се влияе от действителния размер на извършените разходи и не се доказва с документи.
Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗДДФЛ лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски, ако лицето не е самоосигуряващо се.
На основание чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ, когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. Това правило не се прилага само когато кумулативно са изпълнени условията на чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ, но Вашият случай не е такъв, предвид така изложената фактическа обстановка.
Според чл. 65, ал. 13 от ЗДДФЛ не се удържа и внася авансов данък по чл. 43, ал. 4 от същия закон за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, че желае удържане на данък. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година.
На основание чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ предприятието – платец на доходи по чл. 29 от ЗДДФЛ, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 от същия закон сметка за изплатени суми по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода, или на упълномощено от него лице. При поискване от лицето предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи по чл. 29 от ЗДДФЛ, издава служебна бележка по образец за изплатения през годината доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски, като за доходи, придобити през 2018 г., служебна бележка се издава задължително.
Придобитите през данъчната година доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, се декларират в Приложение № 3 (образец 2031) на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като доходите от извънтрудови правоотношения се посочват с код 307.
В случай че вече сте подали годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. и посочените суми не са декларирани или не са отразени коректно, на основание чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ имате право, еднократно в срок до 30 септември 2019 г., да направите промени чрез подаване на нова декларация.

Оценете статията

Вашият коментар