прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-316
02.05.2012 г.
чл. 26 и чл. 27 от ЗДДС чл. 15 от ППЗДДС
чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС
В дирекция ,,Обжалване и управление на изпълнението” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-316/20.04.2012 г. относно прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Управляваното от Вас дружество е закупило през 2007 г. паркомясто в строеж за 6 845, 40 лв.(шест хиляди осемстотин четиридесет и пет лев и 40 ст.).Сградата е въведена в експлоатация на 02.04.2008 г.
Дружеството има намерение да извърши продажба на паркомястото за договорена цена от 5 200 лв.(пет хиляди и двеста лева) без ДДС.
Данъчната оценка на имота за целите на Закона за местните данъци и такси(ЗМДТ) е 11 859, 40 лв. (единадесет хиляди осемстотин петдесет и девет лева и 40 ст.) и е по-висока от договорената продажна цена.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1.Каква следва да бъде данъчната основа, върху която ще се начисли ДДС при продажбата на паркомястото?
2.Следва ли данъчната основа да се определи на база договорената продажна цена или определяща е данъчната оценка за целите на ЗМДТ?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към нея нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос
Данъчната основа при доставки на територията на страната се определя съобразно разпоредбите на чл. 26 и чл. 27 от ЗДДС. Съгласно чл. 26, ал. 1 от същия закон данъчна основа е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена. Алинея 2 гласи, че данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер. Освен това, предвид разпоредбата на ал. 3, т.1 данъчната основа по ал. 2 се увеличава с всички други данъци и такси, в т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката.
Съгласно чл. 18 от Закона за задълженията и договорите(ЗЗД) договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени с нотариален акт.По силата на разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност(ЗННД) се събират нотариални такси за извършване на нотариални действия и на други действия от нотариус. За извършеното нотариално действие по издаване на нотариален акт таксата се събира в размер, определен по реда на раздел ІІ т. 8 от Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
Предвид, че в ЗДДС липсват разпоредби, които да изключват от данъчната основа определени такси, когато същите са дължими за доставката и с оглед дължимостта на нотариалната такса при сделките с недвижими имоти, данъчната основа следва да се увеличи и с нотариалната такса, събирана от нотариуса по ЗННД. В този смисъл е и Указание № 91-00-261 от 04.09.2007 г. относно “Данъчно третиране на доставки, свързани със земя и сгради и вещни права върху тях по ЗДДС в сила от 01.01.2007 г.“ издадено от Изпълнителния директор на НАП, което може да бъде намерено на електронния адрес на НАП – www nap.bg.
Съгласно разпоредбатана чл. 44 от ЗМДТ обект на облагане с данък по същия закон са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. На основание чл.47, ал.2 от ЗМДТ при възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от общинския съвет в размер от 0,1 до 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
На основание чл. 15 от Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност(ППЗДДС) данъците и таксите по Закона за местните данъци и такси се включват в определената по реда на чл. 26 или чл. 27 от закона данъчна основа на доставките, за които те са дължими.
Предвид изложеното,на основание разпоредбата на чл.26, ал.3, т.1 от ЗДДС, при сделка за прехвърляне на собствеността върху паркомястото, данъчната основа следва да се увеличи с данъка, дължим при придобиване на имуществото по ЗМДТ и нотариалната такса, събирана от нотариуса по ЗННД. При увеличението на данъчната основа нотариалната такса се включва без дължимия за нея данък върху добавената стойност. Видно оттекста на разпоредбата на чл.26, ал.3, т.1 от ЗДДС, включването на дължимите във връзка с доставката данъци и такси е обусловено единствено от тяхната дължимост във връзка с доставката, без да е поставено в зависимост от обстоятелството кое е лицето – платец съгласно закона или договорните отношения между страните по сделката.
С промяната в чл. 27, ал. 1 от ЗДДС (в сила от 01.01.2012 г.) отпадна изискването при доставки с предмет:
-земя, която е урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията(ЗУТ), с изключение на прилежащ терен към сгради, които не са нови;
– нови сгради или части от тях и прилежащия им терен,
данъчната основа да не е по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от себестойността й.
По втори въпрос
В разпоредбите на чл. 27 от ЗДДС са посочени специфични случаи за определяне на данъчната основа.
По силата на чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС данъчната основа е пазарната цена при доставка между свързани лица, когато данъчната основа, определена по реда на чл.26, е:
а) по-ниска от пазарната цена, доставката е облагаема и получателят няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81;
б) по-ниска от пазарната цена, доставката е освободена и доставчикът няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81;
в) по-висока от пазарната цена, доставката е облагаема и доставчикът няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81.
При положение, че за дружеството не са налице някои от специфичните случаи за определяне на данъчната основа, регламентирани в чл. 27 от ЗДДС, данъчната основа следва да се формира при спазване на разпоредбите на чл.26 от същия закон и ще бъде равна на договореното възнаграждение между същото и получателя по доставката, без ДДС, увеличено и/или намалено с елементите, визирани в чл.26, ал. 3-5 от ЗДДС, които са налице за доставката.
Съгласно действащия ЗДДС данъчната основа на доставките, имащи за предмет недвижими имоти не зависи от данъчната оценка , определена по ЗМДТ. Същата служи за определяне на данъци и такси във връзка имота по ЗМДТ.’

Оценете статията

Вашият коментар