прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-208
04.04.2012 г.
чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС чл. 9, ал. 3, т. 2 от ЗДДС

чл. 70, ал.1, т.1 от ЗДДС
чл. 27, ал. 2 от ЗДДС
чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС
чл. 66, ал. 2 от ЗДДС
чл. 73, ал. 1 от ЗДДС
чл. 73, ал. 5 от ЗДДС
чл. 64, ал. 2 от ППЗДДС
В дирекция ,,Обжалване и управление на изпълнението” .е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-208/21.03.2012 г. относно прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
X е юридическо лице, регистрирано по ЗДДС и като обществен оператор, съгласно чл. 70 от Закона за радиото и телевизията/ЗРТ/се финансира от:
-субсидия от държавния бюджет, определена на база норматив на час програма, утвърден с ПМС;
-собствени приходи от реклама и спонсорство;
-постъпления от други спомагателни дейности, свързани с телевизионна дейност;
-други приходи.
Поради това, че субсидията, която се предоставя ежегодно на X е крайно недостатъчна за финансиране дейността на медията, недостигът от бюджетни средства се допълва с набиране на собствени приходи. Спецификата на дейността на медията не позволява да се определи каква част от разходите се покрива за сметка на субсидията и каква от собствените приходи, поради което X формира коефициент за ползване на частичен данъчен кредит за всичките си поделения.
Една от дейностите, от които X набира собствени приходи са предоставяне на услуги, свързани с нощувка, храна и други спомагателни услуги (такса ски, билярд, сауна) на служители на телевизията и на външни лица в собствените почивни бази.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Има ли X право на пълен данъчен кредит за дейността, извършвана в почивните бази, и на какъв за останалата дейност?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към нея нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС лицето има право да приспаднеданъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави тогава, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки. Съгласно ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит, посочени в чл. 70, ал.1, т.1 от закона, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или чл. 74 от ЗДДС, когатостоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта.
С оглед на гореизложеното, правото на приспадане на данъчен кредит е в пряка зависимост от доставките, които лицето извършва.
Услугата по предоставяне на нощувка, храна и други спомагателни услуги (такса ски, билярд, сауна) не попада в обхвата на освободените доставки по Глава четвърта „Освободени доставки”от ЗДДС, а представлява облагаема доставка, по смисъла на чл.12 от ЗДДС, независимо дали се предоставя на външни лица или на служители.
При предоставяне на услуга нощувки в почивните бази е възможно да възникнат следните хипотези:
1) Доставки към свързани лица, която може да бъде:
– възмездна доставка на услуги и
– безвъзмездна доставка на услуги.
Следва да се има предвид, че при безвъзмездното предоставяне на услуга за лични нужди на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на работниците и служителите или на трети лица, е налице приравнена на възмездна доставка, съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, която се облага с данък. В този случай данъчната основа се определя по реда на чл. 27, ал. 2 от ЗДДС.
В случай, че предоставяте възмездна доставка на услуга – нощувка на работници и служители, облагането се извършва като съобразите, че данъчната основа се определя по реда на чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС. Съгласно същата разпоредба, данъчната основа е пазарната цена при доставка между свързани лица, когато данъчната основа, определена по реда на чл. 26 от ЗДДС, е:
а) по-ниска от пазарната цена, доставката е облагаема и получателят няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81 от закона;
б) по-ниска от пазарната цена, доставката е освободена и доставчикът няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81 от закона;
в) по-висока от пазарната цена, доставката е облагаема и доставчикът няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81 от закона.
2) Възмездни доставки на услуги към несвързани лица.
В този случай данъчната основа се определя по общия ред, съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от ЗДДС.
Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС, съгласно която данъчната ставка за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, е в размер 9 на сто. Предвид това, ако настаняването в почивните бази на БНТ попада в хипотезата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС, следва да се прилага ставка 9 на сто.
С оглед на изложеното, за получените стоки и услуги, които се използват за целите на извършването от X на възмездни и облагаеми доставки на услуги по предоставяне на нощувка, храна и други спомагателни услуги (такса ски, билярд, сауна) ще е налице право на приспадане на пълен данъчен кредит.
В случай, че X използва получените стоки или услуги както за извършване на доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които няма такова право /например при организиране на обучения на служителите, както и други мероприятия свързани със същинската дейност на X/, ще е налице право на приспадане на частичен данъчен кредит.
Частичният данъчен кредит се определя съобразно правилата на чл. 73 от ЗДДС. Съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗДДС регистрирано лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право. Размерът на частичния данъчен кредит, съгласно чл. 73, ал. 2 от закона се определя, като сумата на данъчния кредит се умножи по коефициент, изчислен с точност до втория знак след десетичната запетая, получен като отношение между оборота, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, и оборота, отнасящ се за всички извършвани от лицето доставки и дейности. За изчисляване на коефициента по чл. 73, ал. 2 от закона се прилагат правилата на чл. 64 от Правилника за прилагане на ЗДДС/ППЗДДС/. Съгласно чл. 73, ал. 5 от ЗДДС коефициентът се изчислява на базата на оборотите по ал. 3 и 4 за цялата предходна календарна година, а когато такива обороти за предходната календарна година липсват – на базата на оборотите по ал. 3 и 4 за данъчния период, през който възниква правото на приспадане на данъчен кредит.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *