прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

Изх. № 94-Л-147
Дата: 27.09.2019 год.
ЗЗО, чл. 40, ал. 5, т. 1;
Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигу-
рителния доход към данъчната декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ за 2018 г.

ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо с вх. №94-Л-147#2/20.09.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
До края на месец юли 2018 г. Вие сте осигурена за сметка на държавния бюджет в качеството си на студент, редовно обучение в УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО. След дипломирането Ви, за периода от месец август 2018 г. до месец декември 2018 г., сте внасяла задължителни здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО. Получавала сте доходи от наем общо в размер на 7107,24 лв. за периода от месец януари 2018 г. до месец май 2018 г., които сте посочила в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2018 г., както и удържания данък по реда на чл. 44 от същия закон в размер на 639,66 лв.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следният въпрос:
Как следва да попълните Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2018 г.?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, по въпросите, изразявам следното становище:
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), е определен в чл. 33 от ЗЗО. Доходите, сроковете и начинът за внасянето на здравноосигурителни вноски са определени в чл. 40 от същия закон.
В чл. 40, ал. 5 от ЗЗО са регламентирани лицата, които не са осигурени на друго основание. Вноските са за тяхна сметка и се внасят до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят, върху месечен осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. В случай, че тези лица през годината са получили доходи, подлежащи на данъчно облагане, те извършват годишно изравняване на осигурителния доход, съгласно данните от данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване.
От цитираната разпоредба е видно, че годишното изравняване на осигурителния доход на лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО се определя въз основа на данните от данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, т.е. доходите, подлежащи на данъчно облагане, декларирани в годишната данъчна декларация (независимо от периода, за който те са получени) се отнасят в пълен размер за периодите, през които тези лица през годината са осигурени на основание чл. 40, ал. 5 от ЗЗО.
Окончателния размер на осигурителния доход се определя въз основа на данните, декларирани в Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
В Указанията за попълване на колона 5 от Таблица 2 изрично е указано, че „сумата в ред 13, формирана от облагаеми доходи, подлежащи на данъчно облагане съгласно данните от данъчната декларация, получени от лица, които не са осигурени на друго основание и са внасяли здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО, се разделя на броя на месеците, през които лицето се е осигурявало на това основание, независимо от броя на дните през месеца, в които е лице по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО“.
На основание изложеното в конкретния случай, тъй като за периода от месец август 2018 г. до месец декември 2018 г. Вие подлежите на задължително здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, за получените през годината доходи от наем, следва да определите окончателен размер на осигурителния доход.
Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. следва да се попълни:
– в колона 4 – осигурителният доход, върху който се дължат авансово здравноосигурителни вноски за периода от месец август 2018 г. до месец декември 2018 г. – 255 лв. месечно;
– в колона 5 – облагаемия доход, деклариран в Приложение 4, част 1, ред 7 в размер на 6396,52 лв., се разделя на броя на месеците, през които сте подлежала на задължително здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО (в конкретния случай на 5 месеца) и полученото се попълва в тези месеци – 1279,30 лв. месечно;
– в колона 6 – осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски , формиран като сбор от сумите на съответните редове на колона 3 и колона 4 – 255 лв. месечно;
– в колона 7 – осигурителния доход за месеца, върху който се дължат осигурителни вноски, образуван като сбор от сумите на съответните редове, вписани в колона 3 и колона 4 – 1279,30 лв. месечно;
Годишният осигурителен доход, върху който се внасят окончателни осигурителни вноски, се изчислява като разлика от сумите от ред 13 на колона 7 и ред 13 на колона 6 и е в размер на 5121,52 лв. (6396,52 лв. – 1275 лв.).
Предвид изложеното, в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, Вие следва да подадете нова декларация с която да направите промени в годишната данъчна декларация, заедно с Таблица 2, попълнена по описания по-горе ред в срок до 30 септември 2019 г.

зам. Изпълнителен Директор на НАП:
(ПЛАМЕН ДИМИТРОВ)

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *