прилагане разпоредбите на ЗДДС.

Изх. №26-Е-188
Дата: 20.12.2010 год.
ЗДДС, чл. 46, ал. 1, т. 3
Относно: прилагане разпоредбите на ЗДДС.
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Е-188/11.12.2010 г. сте изложили следната фактическа обстановка:
„………….” ООД организира залагания върху резултати от спортни състезания, като за тази си дейност притежава съответното разрешително. Успоредно с хазартната дейност е сключен договор за партньорство за предоставяне на платежни услуги с „…………..” АД. По силата на този договор „………………” ООД счита, че извършва тези услуги по смисъла на чл. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) от името и за сметка на „……………” АД, в качеството си на представител. За извършените услуги „……………” ООД получава възнаграждение под формата на комисионни, за което издава фактура на „………….”АД.
Поставеният въпрос по същество е свързан със следното:
Какво е данъчното третиране по ЗДДС на полученото възнаграждение от „……………” ООД за извършените платежни услуги?
Становище на ЦУ на НАП:
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, освободена доставка е сделката, включително договарянето, свързана с платежни сметки, платежни услуги, електронни пари, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти, без сделката по събиране на дългове и факторинг и отдаване под наем на сейфове.
По смисъла на чл. 4 на Закона за платежните услуги и платежните системи, платежни услуги са:
1. услуги, свързани с внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка;
2. услуги, свързани с теглене на пари в наличност от платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка;
3. изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка на ползвателя при доставчика на платежни услуги или при друг доставчик на платежни услуги:
а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;
б) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни ин-струменти;
в) изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични пре-води;
4. изпълнение на платежни операции, когато средствата са част от отпуснат на пол-звателя на платежни услуги кредит:
а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;
б) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти;
в) изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични пре-води;
5. издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с платежни ин-струменти;
6. изпълнение на налични парични преводи;
7. изпълнение на платежни операции, при които съгласието на платеца за изпълне-ние на платежната операция е дадено посредством телекомуникационно, цифрово или информационно устройство и плащането е извършено към оператора на телекомуни-кационна или информационна система или мрежа, който действа само като посредник между ползвателя на платежната услуга и доставчика на стоките или услугите. Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗПУПС доставчици на платежни услуги са и платежни институции по смисъла на този закон.
Следва да имате предвид, че платежната институция по смисъла на чл. 25, ал. 1 от ЗПУПС може да осъществява дейността, за която е лицензирана, пряко или чрез представител. В ал. 2 на същата правна норма е посочено, че представител е търговец, който извършва от името на лицензирана от БНБ платежна институция дейност по предоставяне на платежни услуги.
Предвид гореизложеното, при условие, че получавате възнаграждение /коми-сионна/ за предоставяни платежни услуги по смисъла на чл. 4 на ЗПУПС, в качеството на представител на платежна институция, е налице освободена доставка по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС и за нея не се начислява данък на основание чл. 86, ал. 3 от съшия закон.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *