прилагане разпоредбите на ЗДДС, във връзка с продажба на недвижими имоти и уговорено разсрочено плащане на цената.

5 23-22-1646/ 01.10.2010 г.
ДДС, ЧЛ.26, АЛ.2
В изпратеният от ТД НА НАПпротокол за писмено запитване, постъпил в Дирекция ОУИ сапоставени следнитевъпроси относно прилагане разпоредбите на ЗДДС, във връзка с продажба на недвижими имоти и уговорено разсрочено плащане на цената.
Следва ли дължимата лихва да се тълкува като освободена доставка по смисъла на чл.46, ал.1, т.1 от ЗДДС – отпускане, договаряне и управление на кредит при доставка на стока при условията на договор за лизинг при положение, че имотите не са готови и не се ползват от купувачите? От друга страна може ли да се приеме, че начислената лихва е елемент от цената на стоката и формира данъчна основа, по която съгласно чл.26 от ЗДДС се дължи данък?
По повод поставените в протокола за писмено запитването въпроси, Ви уведомяваме следното:
Продажбата на недвижими имоти, за която е уговорено разсрочено плащане на цената, не може да се квалифицира като доставка на стоки при условията на договор за лизинг. В тази връзка считаме, че за описаният в протокола случай разпоредбата на чл.46, ал.1, т.1 от ЗДДС е неприложима.
По смисъла на чл.26, ал.1 от ЗДДС, данъчна основа е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена. Съгласно алинея втора, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.
Предвид цитираната разпоредбата на чл.26, ал.2 от ЗДДС, считаме, че сумата, определена като лихва към дължимите вноски, следва да се разглежда като елемент от данъчната основа на доставката. Начислената лихва участва при формирането на данъчната основа на доставката. Върху определената по реда на чл.26 от ЗДДС данъчна основа се начислява данък добавена стойност за облагаемите доставки по смисъла на чл.12 от ЗДДС.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »