прилагане разпоредбите Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № 94-00-146
27.08.2013 г.
ЗДДФЛ
чл. 50
параграф1, т. 26, б. „и”ДР наЗДДФЛ
КСО
чл. 4, ал. 3, т. 2
чл. 6,ал. 7
ЗЗО
чл. 40, ал. 1, т. 2
НООСЛБГРЧМЛ
чл. 2, ал. 1, 3и4
Вдирекция„Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” ..е постъпило Вашеписменозапитванеприето свх. № 94-00-146 от 30.07.2013 г.,
относно прилаганеразпоредбитеЗаконазаданъцитевърхудоходитенафизическителица(ЗДДФЛ).
В запитванетое изложенаследнатафактическаобстановка:
От22.03.2011г.Xесобственикиуправителнаедноличнодружествосограниченаотговорност(ЕООД)с фирма Y.
Взапитванетонесеупоменава далимеждуX иYЕООДесключендоговорзауправлениеиконтрол пореданачл.147отТърговския закон(ТЗ)въввръзкасчл. 141отсъщиязакон и далиналицетоеопределеновъзнаграждениезаизвършванатауправленскадейност.
ОтинформационнатасистеманаНАПсеустанови,чеXсее осигурявалакатосамоосигуряващоселицечрез YЕООД запериодамесецаприл2011г.-месецюни2013г.
За2011г.лицетоеподалогодишнаданъчнадекларация(ГДД )почл. 50отЗаконазаданъцитевърхудоходитенафизическителица(ЗДДФЛ)спопълнено приложение№ 3 – „Доходиотдругастопанскадейност”.
Взапитванетонесе упоменавадалипрез2011г.и2012г.Xеупражнявалаидругатрудова дейност, освендейносттапоуправлениеиконтролнаYЕООД.
Въввръзкасвъзникналияказусепоставенследният въпрос:
КоеприложениенаГДД по чл. 50отЗДДФЛследвадапопълниедноличниятсобственикиуправителнатърговскодружество,койтополучава възнагражденияотдружеството?
Предвидизложенатафактическаобстановка,поставениятвъпросиотносиматакъмнегонормативнауредба, изразявамследнотостановище:
От01.01.2010г.,съгласнопроменитевпараграф1, т. 26, б. „и”отДопълнителнитеразпоредби(ДР) наЗДДФЛ, трудовисаправоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружнициичлен-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.
Предвидгореизложеното,от01.01.2010г. възнагражденията,коитополучава едноличен собственики управителнаЕООДотсамотодружество сеоблагаткатотрудовивъзнаграждения пореданачл.24отЗДДФЛ.
Самоосигуряващитеселица,собственицинатърговскидружествавнасятавансовиосигурителнивноски завсекимесецпореданачл. 4, ал. 3, т. 2ичл. 6,ал. 7отКСОвъввръзкас чл. 2, ал. 1 и 3отНаредбатазаобщественотоосигуряваненасамоосигуряващитеселица,българскитегражданинаработавчужбинаиморскителица (НООСЛБГРЧМЛ).
Окончателниятразмер намесечниятосигурителендоходзасамоосигуряващитеселицасеопределязапериода,презкойтоеупражняванатрудовадейностпрезпредходнатагодинавъзоснованаданните, деклариранивсправкакъмГДДпочл. 50 отЗДДФЛ,съгласночл. 6, ал. 8отКодексазасоциалноосигуряване(КСО)ичл. 2, ал. 4отНООСЛБГРЧМЛ.
Съгласночл. 3, ал. 3,изречениепървоотНаредбазаелементитенавъзнаграждениетоизадоходите,върхукоитосеправятосигурителнивноски(НЕВДПОВ),годишниятосигурителендоход се определякато разлика между декларирания в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛили определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.
ЗасобственицитенаЕООД,приопределяненагодишнияосигурителендоход севзематпредвидвъзнагражденията,изплащаниотдружеството,безполученитедивиденти (чл. 3,ал. 3, т. 2отНЕВДПОВ).
За самоосигуряващитеселица,включителнособственицинаЕООДеопределенаналогичен редзавнасяненаздравноосигурителнивноски
(чл. 40, ал. 1, т. 2отЗЗО).
Предвидгореизложеното, акоXкатособственикнаЕООД,упражняватрудова дейноствYЕООДиполучававъзнаграждениезанея, припопълваненаГДДпочл. 50отЗДДФЛ,възнаграждениетоследада сеотразив приложение№ 1 – „Доходиоттрудовиправоотношения” .Освентова,сцелопределяненаокончателниятразмер намесечниятосигурителендоход,възнаграждениятаследвадасевпишатв:
– таблица 1,колона5.2.заопределяне на окончателния размер на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд;
-таблица 2,колона5.2.за определяне на окончателния размер на осигурителния доход,върху който се дължат здравноосигурителни вноски.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате наразпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

документиране на дължимо концесионно възнаграждение съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-39-124Дата: 23.05.2019 год.ЗДДС, чл.113 ОТНОСНО: документиране на дължимо концесионно възнаграждение съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Централно управление

ЗДДС, чл.131

2_143/28.01.2011 г. ЗДДС чл.131Видно от запитването в момента се води изпълнително дело за продажба на тристаен апартамент, като производството се води от Частен съдебен изпълнител.

КСО, параграф 22о

5_ 94-00-216 /30.11.2010г. ПЗР на КСО, §22о;Фактическа обстановка: лице е във временната неработоспособност.Въпрос: Как се прилага §22о от ПЗР на КСО? Договореното допълнително заплащане от

ЗМДТ, чл.10, aл. 1

2_378/09.02.2009г.ЗМДТ – чл.10, ал.1В запитването си описвате следната фактическа обстановка: За новообразуван поземлен имот, собственост на физическо лице, представляващ земя, извън строителните граници на населеното

fetere helo