прилагане разпоредбите Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № 94-00-146
27.08.2013 г.
ЗДДФЛ
чл. 50
параграф1, т. 26, б. „и”ДР наЗДДФЛ
КСО
чл. 4, ал. 3, т. 2
чл. 6,ал. 7
ЗЗО
чл. 40, ал. 1, т. 2
НООСЛБГРЧМЛ
чл. 2, ал. 1, 3и4
Вдирекция„Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” ..е постъпило Вашеписменозапитванеприето свх. № 94-00-146 от 30.07.2013 г.,
относно прилаганеразпоредбитеЗаконазаданъцитевърхудоходитенафизическителица(ЗДДФЛ).
В запитванетое изложенаследнатафактическаобстановка:
От22.03.2011г.Xесобственикиуправителнаедноличнодружествосограниченаотговорност(ЕООД)с фирма Y.
Взапитванетонесеупоменава далимеждуX иYЕООДесключендоговорзауправлениеиконтрол пореданачл.147отТърговския закон(ТЗ)въввръзкасчл. 141отсъщиязакон и далиналицетоеопределеновъзнаграждениезаизвършванатауправленскадейност.
ОтинформационнатасистеманаНАПсеустанови,чеXсее осигурявалакатосамоосигуряващоселицечрез YЕООД запериодамесецаприл2011г.-месецюни2013г.
За2011г.лицетоеподалогодишнаданъчнадекларация(ГДД )почл. 50отЗаконазаданъцитевърхудоходитенафизическителица(ЗДДФЛ)спопълнено приложение№ 3 – „Доходиотдругастопанскадейност”.
Взапитванетонесе упоменавадалипрез2011г.и2012г.Xеупражнявалаидругатрудова дейност, освендейносттапоуправлениеиконтролнаYЕООД.
Въввръзкасвъзникналияказусепоставенследният въпрос:
КоеприложениенаГДД по чл. 50отЗДДФЛследвадапопълниедноличниятсобственикиуправителнатърговскодружество,койтополучава възнагражденияотдружеството?
Предвидизложенатафактическаобстановка,поставениятвъпросиотносиматакъмнегонормативнауредба, изразявамследнотостановище:
От01.01.2010г.,съгласнопроменитевпараграф1, т. 26, б. „и”отДопълнителнитеразпоредби(ДР) наЗДДФЛ, трудовисаправоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружнициичлен-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.
Предвидгореизложеното,от01.01.2010г. възнагражденията,коитополучава едноличен собственики управителнаЕООДотсамотодружество сеоблагаткатотрудовивъзнаграждения пореданачл.24отЗДДФЛ.
Самоосигуряващитеселица,собственицинатърговскидружествавнасятавансовиосигурителнивноски завсекимесецпореданачл. 4, ал. 3, т. 2ичл. 6,ал. 7отКСОвъввръзкас чл. 2, ал. 1 и 3отНаредбатазаобщественотоосигуряваненасамоосигуряващитеселица,българскитегражданинаработавчужбинаиморскителица (НООСЛБГРЧМЛ).
Окончателниятразмер намесечниятосигурителендоходзасамоосигуряващитеселицасеопределязапериода,презкойтоеупражняванатрудовадейностпрезпредходнатагодинавъзоснованаданните, деклариранивсправкакъмГДДпочл. 50 отЗДДФЛ,съгласночл. 6, ал. 8отКодексазасоциалноосигуряване(КСО)ичл. 2, ал. 4отНООСЛБГРЧМЛ.
Съгласночл. 3, ал. 3,изречениепървоотНаредбазаелементитенавъзнаграждениетоизадоходите,върхукоитосеправятосигурителнивноски(НЕВДПОВ),годишниятосигурителендоход се определякато разлика между декларирания в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛили определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.
ЗасобственицитенаЕООД,приопределяненагодишнияосигурителендоход севзематпредвидвъзнагражденията,изплащаниотдружеството,безполученитедивиденти (чл. 3,ал. 3, т. 2отНЕВДПОВ).
За самоосигуряващитеселица,включителнособственицинаЕООДеопределенаналогичен редзавнасяненаздравноосигурителнивноски
(чл. 40, ал. 1, т. 2отЗЗО).
Предвидгореизложеното, акоXкатособственикнаЕООД,упражняватрудова дейноствYЕООДиполучававъзнаграждениезанея, припопълваненаГДДпочл. 50отЗДДФЛ,възнаграждениетоследада сеотразив приложение№ 1 – „Доходиоттрудовиправоотношения” .Освентова,сцелопределяненаокончателниятразмер намесечниятосигурителендоход,възнаграждениятаследвадасевпишатв:
– таблица 1,колона5.2.заопределяне на окончателния размер на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд;
-таблица 2,колона5.2.за определяне на окончателния размер на осигурителния доход,върху който се дължат здравноосигурителни вноски.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате наразпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДФЛ, чл.44, aл. 4,ЗДДФЛ, чл.45, aл. 4

Изх. № 24-30-4Дата:15.04.2011 год. ЗДДФЛ, чл. 44, ал. 4; ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 4. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ЗДДС, чл.26, aл. 2,ЗДДС, чл.27, aл. 1

23-22-1474 и 23-22-1580/10.12.2009 г. ЗДДС, чл.26, ал.2чл.27, ал.1Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното: Съгласно чл.26,

ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 1, буква а,ЗДДФЛ, чл.33, aл. 6, т. 6,ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 1, буква б,ЗДДФЛ, чл.33, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.10, aл. 2,ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 26

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № ……23.03.2016г.Изложена е следната фактическа обстановка:През месец юли 2011г. физически лица са учредили право на строеж на

НАРЕДБА Н-18, чл.21, aл. 1,НАРЕДБА Н-18, чл.17

Изх. №24-29-60Дата:19. 02. 2008 г.Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-29-60/31.01.2008 г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:Според

Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

ОТНОСНО: Приложение наНаредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.Физическо лице закупува дизелово гориво за отопление

третиране по ЗДДС на доставка на стока

ОТНОСНО: третиране по ЗДДС на доставка на стокаВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-179#2/ 01.11.2017 г. Изложена