fbpx

Прилагане чл.13 и чл.33 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО:Прилагане чл.13 и чл.33 от ЗДДФЛ
В отговор на направеното от Вас запитване доДирекция „ОУИ” .. вх .№ …. от 05.04.2012 год., Ви уведомяваме за следното:
В запитването излагате следната фактическа обстановка: През 2008г. на 31.07. сте закупили два апартамента настойност 34750 евро., като сумата е получена от Вас като банков кредит. Поради невъзможност да погасявате ежемесечните вноски, банката е изискала от Вас да продадете имота. Посочвате, че същият е описан от съдия изпълнител, но не е реализирана публична продан, а вие доброволно сте извършили продажба на клиент намерен от банката. Продажбата е реализирана с НА от 01.07.2011г. за сумата от 53 000евро. Сумата е платена по банков пат на Райфайзенбанк АД и не е постъпвала по ваша сметка.
Задавате въпросите : 1. Може ли да се приложат разпоредбите на чл.13 от ЗДДФЛ?
2. Счита ли се, че сте получил доход след като същия е постъпил директно по сметка на лицето, което има вземане към Вас?
3. Ако следва дохода да се облага, как следва да се формира облагаемата основа, ще се вземат ли предвид направените вноски по кредита до 2009г.?
След разглеждане на запитването, приложените към него документи –Нотариални Актове и като се съобрази приложимата нормативна уредба изразяваме следното становище:
Относно първи въпрос: Нормата на чл.13, ал.1, т.1 б.А и Б.Б от ЗДДФЛ, изисква дохода да е получен отпродажбата на един недвижим жилищен имот, който лицето е притежавал повече от три години. Или дохода да е получен от продажбата на до два недвижими имота, като между датата на покупката и датата на продажбата да са изминали повече от пет години.
Видно от представените НА закупеното имущество два апартамента е станало на 31.07.2008г. , а продажбата на същите по НА е реализирана на 01.07.2011г. Следователно не са изминали повече от три години между дата на придобиване и дата на продажба за да е налице първата хипотеза, също така и повече от пет години, за да е налице втората хипотеза.
В случая нормата на чл.13 от ЗДДФЛ е неприложима.
Относно втори въпрос: Съгласно нормата на чл.12 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение надоходите, които са необлагаеми по силата на закон. Видно от горе казаното полученият от Вас доход не попада в приложението на чл.13 ЗДДФЛ „ Необлагаеми доходи” , както в разпоредбата на т.1 от ал.1 на чл.13, така и в нито една от следващите точки и алинеи на нормата.
Следователно дохода получен от продажбата на двата апартамента се явява облагаем за годината на придобиването му 2011г.
В чл.11 от ЗДДФЛ е посочено кога дохода се счита за придобит. В деня на плащането-при плащане в брой, заверяването на сметкатана получателя или получаването на чека при безналичноплащане. В чл.11 ал.3 от закона се посочва, че дохода се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията се получи от трето лице.
Ето защо независимо, че дохода от продажбата е постъпил по сметка на лицето, към което Вие имате задължения същият се счита за придобит от Вас.
Относно трети въпрос : Съгласно разпоредбата на чл.33 ал.1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената за придобиване на имуществото се намалява с 10% разходи.
В чл.33 ал.6 от същия закон е посочено, коя е цената на придобиване: за целите на ал.1 се счита, че това е документално доказаната цената на придобиване на имуществото, а когато е със замяна с доплащане, документално доказаната цена на придобиване на имуществото плюс доказаната цена на доплащането .
Във вашият случай документално доказаната цена на придобиване е тази по НА за закупуване на имуществото.
Вноските, които сте правилипо банковия кредит /главницата/ не могат да се прибавят и да се увеличи стойността на цената на придобиване, предвид, че същите са част от общата цена по НА, която вече е приета. Лихвите по вноските са в полза на банката и са дължими съгласно сключения договор за кредит. Същите не са платени по сделката – покупко-продажба на апартаментите и не са дължими към лицата, които са извършили продажба на същите. Тези плащания са предмет по други правоотношения между вас и друго лице. Ето защо в случая като цена на придобиване ще се вземе предвид само тази заложена по НА за закупуване на апартаментите.
Следва да имате предвид разпоредбата на чл.10 ал.3 от ЗДДФЛ, когато паричните доходи са във валута, те се преизчисляват в български левове по курса на БНБ към датата на придобиването.
Придобитите облагаеми доходи през 2011г. подлежат на деклариране с ГДД до 30.04. на годината следваща годината на получаване на дохода,в случая срокът е до 02.05.2012г. предвид, че 30.04.2012г. е почивен ден, дължимият данък следва да се внесе в срока на подаване на декларацията.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.21, aл. 1,ЗДДС, чл.12, aл. 1,ЗДДС, чл.39, т. 1,ЗДДС, параграф 10

Изх. № 20-00-228/29.08.2011 г. ЗДДС, чл.12, ал.1 чл.21, ал.1 §10 от ДР чл.39, т.1В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Юридическо лице със седалище в гр.Солун, Гърция, има предмет на дейност „Медицинско изследване, диагностика, биотехнологии”. То, в качеството си на европейско акционерно дружество … Регламент на Европейския Съюз 2157/2001 (8.10.2001), Директива на ЕС 86/2001, ще учреди

Дължим ДДС при последваща доставка на дълготраен материален актив -товарен автомобил

Изх. № 24-33-290……………..Дата: .…………… .2008 г.относно: Дължим ДДС при последваща доставка на дълготраенматериален актив -товарен автомобилУважаеми господин ……….,Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-290/01.06.2007 г. и на основание чл.10, ал.1, т. 10 от ЗНАП,Ви уведомява следното:Съгласно визираната фактическа обстановка в отправеното ни Запитване, дружеството е придобило товарен автомобил през 2002 година, за

ЗКПО, чл.204, т. 2, буква а,ЗКПО, чл.204, т. 2, буква б

С Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …./11.01.2013г. в Дирекция «ОДОП» е изложена следната фактическа обстановка и са поставени следните въпроси:Дружество раздава месечно на всички работници и служители едновременно ваучери за храна в размер на 60 лв. и са сключени застраховки „Живот” в размер 60 лв., общо 120 лв., които се осчетоводяват като разход

Прилагане на данъчното и осигурително законодателство при деклариране на доходи от трудова дейност като самоосигуряващо се лице, упражнявана през предходни години

ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА – ПЛОВДИВ ПК 4004 гр. Пловдив факс 032 / 679-700ул. ”Скопие” № 106 тел. 032 / 935-411КСО – чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и чл. 6, ал. 9;НООСЛБГРЧМЛ – чл. 2, ал. 4;НЕВДПОВ – чл. 3, ал. 4;ЗДДФЛ – чл. 29, ал. 1, т. 3ОТНОСНО: Прилагане

КСО, чл.9, aл. 3, т. 2

2_986/07.08.2014г.КСО – чл.9, ал.3, т.2В запитването описвате следната фактическа обстановка: Ваша учителка е освободена на 11.07.2013г. В последствие уволнението е признато за незаконно и лицето е възстановено на предишната длъжност. За този период лицето е самоосигуряващо се лице и е било в отпуск за бременност и раждане.Въпросите които поставяте са:1.Трябва ли възстановеното на работа лице

Писмо с Изх. №53-04-307 ; 20.05.2020 г.; ЗДДФЛ – чл.24, ал.1; ЗКПО – чл.210, ал.1; чл.204, ал.1, т.2; КСО – чл.4, ал.1; чл.6, ал.2

Изх. №53-04-307 20.05.2020 г. ЗДДФЛ – чл.24, ал.1ЗКПО – чл.210, ал.1; чл.204, ал.1, т.2КСО – чл.4, ал.1; чл.6, ал.2 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” са постъпили Ваши писмени запитвания, приети с вх. №53-04-307/15.04.2020 г., относно прилагането на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за

Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДСВъввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция « ОДОП »- гр. е изложена следната фактическа обстановка:Сдружение с нестопанска цел е регистрирано в полза на гражданите, като в същото членуват хотелиери, туроператори, превозвачи,

определяне на размера на данък върху добавената стойност при продажба на дълготраен материален актив съгласно разпоредбите на ЗДДС / в сила от 01.01.2007г./

Изх. № 24-34-908Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: определяне на размера на данък върху добавената стойност при продажба на дълготраен материален актив съгласно разпоредбите на ЗДДС / в сила от 01.01.2007г./Уважаеми господин,Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-908/11.12.2007 г.Ви уведомява следното:Според изложеното в запитването сте закупили през м.януари 2007г. машина за нуждите на

Scroll to Top