прилаганенаосигурителнотоиданъчнотозаконодателство при изплащане на средства за социални разходи

Изх. № 26-А-135……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: прилагане на осигурителното и данъчното законодателство
при изплащане на средства за социални разходи
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ………………,
По повод на запитването Ви, постъпило вна НАП и заведено с вх. № 26-А-135/20.12.2007 г., изразяваме следното становище:
1. Осигурително законодателство:
Задължението за внасяне на осигурителни вноски върху средствата, предоставени за сметка на социалните разходи, и основанието за възникването му са нормативно регламентирани в чл. 6, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/. Осигурителни вноски върху социалните разходи се внасят в случай, че средствата се предоставят пряко, постоянно или периодично, без оглед дали са в пари или в натура. Разпоредбите на КСО в тази насока са детайлизирани в Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски.
На основание чл. 2, ал. 1 от същата, осигурителни вноски се изчисляват и внасят върху сумите, изплатени или начислени, но неизплатени за сметка на социалните разходи пряко, постоянно или периодично на работниците и служителите в пари или в натура.
Във Вашия случай, върху начислените и изплатени суми за храна за всеки отработен ден и при ползване на платен годишен отпуск от работниците и служителите, предоставени за сметка на социалните разходи, се дължат осигурителни вноски.
В чл. 2, ал. 2 и ал. З от Наредбата са определени върху кои социални разходи не се дължат осигурителни вноски — „Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени за сметка на социалните разходи за издръжка на столове (включително за поевтиняване храната в тях), на здравни и лечебни заведения, детски заведения, почивни бази, поддържане на културни потребности на работниците и служителите, вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и професионална квалификация, както и върху еднократните помощи в пари или в натура, изплатени на работниците и служителите за лекарства, при продължително боледуване, за раждане, при смърт на член от семейството или при други случайно настъпили събития. Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на работници и служители,
включително
налицата,работещи
по договори за управление, при условията на ял. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.“
Изплатените суми за Коледа не се считат за еднократно изплатени суми при посочените в наредбата случайно настъпили събития. Изплащането на суми по повод на празнични дни няма характер на случайно събитие, тъй като те са предварително обявени за официални празници /чл. 154 от КТ/. Такава е и установената съдебна практика в решенията на Върховния административен съд. Обстоятелството, че тези суми са отчетени като социални разходи от работодателя дава основание за дължимост на осигурителни вноски.
Вноските са за фонд „Пенсии“, а за родените след 31 декември 1959 г. и за ДЗПО в Универсален пенсионен фонд (аргумент чл. 127, ал. 1 и чл. 157, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване). Предвид уреденото по силата на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравно осигуряване уеднаквяване на осигурителният доход за държавното обществено осигуряване и здравното осигуряване, върху средствата за социални разходи се дължат и здравноосигурителни вноски.
Сумите за социални разходи, върху които са дължими осигурителни вноски, не се включват при определянето на минималния осигурителен доход за съответната професия по икономическата дейност на осигурителя.
2. Данъчно законодателство:
Съгласно чл.10, ал.1 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч), отразяващ вярно стопанската операция. На основание ал.2 на чл.10 счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ЗСч, при условие. че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват. Изискванията към първичните счетоводни документи се съдържат в чл.7 от ЗСч.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП
С оглед на гореизложеното ще е налице документална обоснованост на социалните разходи и на разходите за задължителни осигурителни вноски върху тези разходи, ако са изпълнени изискванията на посочените разпоредби на чл.10 от ЗКПО и чл.7 от ЗСч.’

Оценете статията

Вашият коментар