Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство по правоотношенията с членовете на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО)

Изх. № 95-00-84
Дата: 22.08.2018 год.
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 26;
КСО, чл. 4, ал. 1, т. 8;
КСО, чл. 6, ал. 3.

ОТНОСНО: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство по правоотношенията с членовете на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО)

Във Ваше писмо, получено чрез ТД на НАП …., офис „…..“ и заведено в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. №95-00-84 от 07.08.2018 г., е описана следната фактическа обстановка:

Съгласно чл. 107 от ЗНФО във всяко предприятие от обществен интерес се създава одитен комитет. Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите или съдружниците по предложение на председателя на управителния съвет или на надзорния съвет или съвета на директорите или на управителя на предприятието. Посочили сте, че възникналите след избора правоотношения между членовете на одитния комитет и дружеството следва да бъдат уредени по съответния ред. В тази връзка желаете да получите становище относно характера на правоотношенията, които възникват между членовете на одитния комитет и дружеството и какъв следва да бъде редът за тяхното облагане.

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище по направеното запитване:

Съгласно чл. 107, ал. 2 от ЗНФО членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите или съдружниците по предложение на председателя на управителния съвет или на надзорния съвет или съвета на директорите или на управителя на предприятието. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на надзорния орган на предприятието или членове на управителния орган, които не са изпълнителни членове на органите на управление. В чл. 107, ал. 4 от ЗНФО изрично е уточнено, че мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от предприятието от обществен интерес. Общото събрание на акционерите или съдружниците одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление (чл. 107, ал. 8 от ЗНФО). Основните права и задължения на одитните комитети са определени в разпоредбата на чл. 108, ал. 1 от ЗНФО.

От цитираните разпоредби е видно, че функциите на одитните комитети не са такива по управление и контрол на дейността на дружеството. С основание може да се каже обаче, че длъжността „член на одитния комитет на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес“ е изборна.

Според §1, т. 26, буква „д“ от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), правоотношенията с лица, получаващи доходи от изборни длъжности, се считат за трудови правоотношения по смисъла на този закон. Следователно възнагражденията, които се изплащат по повод възникналите отношения между членовете на одитния комитет и дружеството, следва да се третират като доходи от трудови правоотношения. Това означава, че при авансовото и при годишното им облагане и деклариране, приложими са правилата, разписани в ЗДДФЛ за доходите от трудови правоотношения. Този ред на облагане се прилага независимо дали между физическите лица и съответното дружество е сключен трудов договор по Кодекса на труда или облигационно правоотношение (граждански договор). Имайте предвид, че платците на доходи, попадащи в обхвата на §1, т. 26 от ДР на ЗДДФЛ, в т.ч. и на доходите от изборни длъжности, се определят като работодатели, на основание §1, т. 27, буква „а“ от ДР на ЗДДФЛ.

Считам за необходимо да се посочи, че лицата, получаващи доходи за работа на изборни длъжности, в случая членовете на одитния комитет, подлежат на задължително осигуряване по реда, определен в чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). За времето, през което те изпълняват своите функции, подлежат на задължително осигуряване за четирите фонда на държавното обществено осигуряване – фонд „Пенсии“, „Общо заболяване и майчинство“, „Безработица“ и фонд „Трудова злополука и професионална болест“. Лицата, родени след 31 декември 1959 г., подлежат и на допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд.

На основание чл. 6, ал. 3 от КСО месечните осигурителни вноски за членовете на одитния комитет се изчисляват и внасят върху получените, включително начислените и неизплатените или неначислени месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя. Месечният осигурителен доход не може да бъде по-голям от определения със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване максимален месечен осигурителен доход.
За лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от КСО, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход в поредността, определена в чл. 6, ал. 11 от КСО.
Здравното осигуряване на лицата, получаващи доходи за работа на изборни длъжности, се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване. Върху осигурителния доход, върху който се изчисляват вноски за държавното обществено осигуряване, се изчисляват и вноските за здравно осигуряване.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
(ГАЛЯ ДИМИТРОВА)

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ПКР РАЗЯСНЕНИЕ 25 – Данъци върху дохода — промени в данъчния статут на едно предприятие или неговите акционери

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009 ПКР РАЗЯСНЕНИЕ 25 Данъци върху дохода — промени в данъчния статут на едно предприятие или неговите

Прилагане на ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …. 16.01.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка:Дружеството е направило

Приложение на чл. 79, ал. 1 от ЗДДС

1_296/21,08,2007ЗДДС чл.79 ал1 Относно: приложение на чл. 79, ал. 1 от ЗДДССтановищеВъв връзка с Ваше запитване с вх.№20-02-296/10.08.2007 г., постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр.Бургас,изразявамеследното

данъчно третиране на разходите за наем и консумативи на наетата квартира в Германия, като посочвате следното:

2_795/30.06.2014г.ЗКПО чл.26, т.2ЗКПО чл.33Отправили сте писмено запитване, заведено в Дирекция …………. с вх.№…………., в което сте поставили въпрос относно данъчно третиране наразходите за наем и

Становище на НАП с Изх. №20-00-154 от 05.06.2018 г.

Изх. №20-00-15405.06.2018 г. ЗКПО – чл.15ЗКПО – чл.16ЗКПО – чл.26 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-154/16.05.2018