прилагането на нулевата ставка за доставки на стоки н услуги и се задължават да заплатят дължимия данък върху добавената стойност който би бил начислен, ако стоките или услугите не отговарят на услови

Изх. № 26-M-84
Дата: .…………… .2008 г.
Относно : Освободени доставки, по които получатели са институции на Европейския съюз
По повод Ваше запитване с Изх. № 2347/ 18.09.2007г., постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-М-84/ 18.09.2007 г., изразявам следното становище:
От изложената фактическа обстановка в запитването Ви е видно, че извършвате доставки, по които получател са институции на Европейския съюз.
Съгласно чл.173. ал.4 от ЗДДС облагаеми с нулева ставка са доставките на стоки и услуги, по които получатели са лицата но чл.172, ал.2 от същия закон -въоръжените сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор, или институциите на Европейския съюз. Предвид разпоредбата на чл.173. ал. 5 от ЗДДС за прилагането на нулевата ставка по тези доставки доставчикът е длъжен да разполага с документи, определени с правилника за прилагане на закона.
Съгласно чл.109. ал.2 от ППЗДДС за прилагането на нулевата ставка по ал.1 на същата разпоредба доставчикът е длъжен да разполага с удостоверение за освобождаване от данък по образец – приложение № 21 към ППЗДДС. заверено от Териториална дирекция па Националната агенция за приходите – София, и фактура за доставката,
Лицата по чл.109. ал.1 от ППЗДДС на основание чл. 1 10. ал. 1 от съшия правилник подават в Териториална дирекция на Националната агенция за приходите град София приложението в два екземпляра преди извършване на покупките. Удостоверението го, като в същото декларират основанията относно прилагането на нулевата ставка за доставки на стоки н услуги и се задължават да заплатят дължимия данък върху добавената стойност който би бил начислен, ако стоките или услугите не отговарят на условията за освобождаване от задължение за плащане или
1
ако стокитенебъдатизползвани попредназначение. Предвидгорнотонеследва да бъдат изисквани допълнителни документи относно горепосочените доставки. ППЗДДС
не предвижда специфични изисквания относно заверяването на удостоверението за освобождаване от задължение за заплащане на данъка върху добавената стойност, освен посочените в чл.111от ППЗДДС изисквания относно формулярите на удостоверението.
В ЗДДС не е предвиден ред за възстановяване на ДДС на институции на Европейския съюз от НАП.
При систематичното тълкуване на цитираните разпоредби и предвид изложените обстоятелства в писмото се налага изводът, че в случая получател на доставките е европейска институция и в съответствие е разпоредбата на горепосочения чл. 173, ал. 4 от ЗДДС доставките за нея. следва да се обложат с нулева данъчна ставка, т.е. във фактурата, която издавате . следва да посочите размера на данъчната основа на доставката . размера на прилаганата данъчна ставка – “О“ и размера на начисления данък “О“, а като основание за това ще посочите “чл. 173, ал. 4 от закона“. За да може да процедирате по този ред обаче, преди да извършите доставките следва да разполагате с удостоверение по образец № 21 от приложението към ППЗДДС, заверено от ТД на НАП – София (чл. 109, ал. 2 от ППЗДДС).
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Уважаема госпожо

Изх. № 26-К-32Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО:Уважаема госпожо Във връзка с подадено от Вас писмо, постъпило вна НАП с вх. № /17.04.2007 г., относно сигнал

ЗДДС, чл.131

2_1011-1/07.07.2011г.ЗДДС, чл.131В Дирекция ОУИ… е постъпило Ваше писмено запитване, заведено под вх. № …11г., в което сте изложили следната фактическа обстановка: Предстои публична продан на

Право на приспадане на данъчен кредит за вноските по сключен договор за оперативен лизинг за автомобил.

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за вноските по сключен договор за оперативен лизинг за автомобил.В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Сключен е

ППЗДДС, чл.54, aл. 2,ЗДДС, чл.12, aл. 1,ЗДДС, чл.125, aл. 2,ЗДДС, чл.21, aл. 2,ППЗДДС, чл.117, aл. 2, т. 4, буква б,ЗДДС, чл.114, aл. 4

Изх. № 53-00-1147/28.01.2013 г.ЗДДС, ППЗДДС,чл.12, ал.1 чл.54, ал.2чл.21, ал.2 чл.117, ал.2, т.4, б.”б”чл.114, ал.4чл.125, ал.2В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …, понастоящем „Обжалване и

efeee vegalis