прилагането на разпоредбите на Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) от ТД на НАП ХХХХ, офис ХХХХ по

5-23-00-1/19.03.2014 г.
чл. 4, ал. 3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване(КСО)
чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за обществено осигуряване на амоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ)
чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредба№ Н-8/29.12.2005 г.
В дирекция ,,Обжалванеи данъчно-осигурителна практика”е постъпило писмено запитване относноприлагането на разпоредбите на Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) от ТД на НАП ХХХХ, офис ХХХХ по повод заявлениес вх.№ …………./18.02.2014 г., подадено от ХХХХХХХХХХХХ с ЕГН 111111111111.
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
ЕТ „ХХХХХХХХХХХХ” с ЕИК ……… е регистрирана на 30.03.2011 г. От същата дата самоосигуряващото се лице е упражнявала дейност като едноличен търговец (ЕТ) и е внасяла осигурителни вноски за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица за 2011, 2012 и 2013 г., подавала е ежемесечно декларации образец № 1 (приложение№ 1 към чл. 2, ал. 1от Наредба№ Н-8/29.12.2005 г.)и годишно декларации образец № 6 (приложение№ 4 към чл. 2, ал. 2от Наредба№ Н-8/29.12.2005 г.).
При започването на трудовата дейност през 2011 г. лицето не е подало декларация за регистрация на самоосигуряващото се лице (образец ОКд-5), с която да декларира датата, на която е започналодейността си и съответно да избере вида на осигуряване.
На 15.01.2014 г. лицето е подало в компетентната ТД на НАП декларация ОКд-5, в която е попълнило датата на започването на дейността и избрания вид на осигуряване – за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица.В информационната система на НАП е въведен вид на осигуряването – само за фонд „Пенсии”, а не избраният от самоосигуряващото се лице – за фонд „Пенсии” и за фонд „Общо заболяване и майчинство”.
От 12.12.2013 г. лицето е в отпуск поради бременност и раждане.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Възможно ли е в информационната система на НАП да се отрази като избран вид на осигуряване за самоосигуряващото се лице „за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица” от датата на започването на дейността на едноличния търговец при условие, че през целия периодот 2011 г.до края на 2013 г.лицето е внасяло осигурителни за фонд „Пенсии” и за фонд „Общо заболяване и майчинство” и еподавалодекларации образци№ 1 и № 6?
2. На какви обезщетения имаправо самоосигуряващото се лице при ползване на отпуска за бременност и раждане?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване(КСО) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:  лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества и регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО). Тези лица са самоосигуряващи се по смисъла на чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 7 от КСО и се осигуряват по ред, определен с НООСЛБГРЧМЛ.
Задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 – 4 от КСО възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Декларация за прекъсване на дейността не се подава за периодите по чл. 9, ал. 2, т. 5 от КСО (чл. 1, ал. 1 и 2 от НООСЛБГРЧМЛ).
Видът на осигуряването се определя с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП, която се подава от самоосигуряващото се лице в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването. При започване и възобновяване на трудовата дейност, ако декларацията за вида на осигуряването не е подадена в 7-дневния срок, лицето подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт (чл. 1, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ).  
Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до края на януари на съответната календарна година (чл. 1, ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ).
Следователно самоосигуряващите се лица избират вида на осигуряването си по реда начл. 1, ал. 3 и ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ. Макар и двете разпоредби да уреждат права на самоосигуряващите се лица, свързани с вида на осигуряването, те се отнасят до различни хипотези.
Разпоредбата на чл. 1, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ регламенитира правото на лицата да определят вида на осигуряването си със започването/възобновяването на дейността и въвежда ограничение с оглед самоосигуряващите се лица да не могат да променят вида на осигуряването си, когато прекъсват/възобновяват или започват друга дейност през една и съща календарна година и определя 7-дневен преклузивен срок, през който лицата могат да изберат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство. Неспазването на 7-дневния срок за подаване на декларация в компетентната териториална дирекция на НАП, считано от датата на започването/възобновяването на дейността, преклудира правото на самоосигуряващото се лице да избере определен вид на осигураването, поради което в този случай то се счита за осигурено само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт.
В чл. 1, ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ се съдържат условията, при които самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си. Това може да става от началото на всяка календарна година, ако самоосигуряващото се лице подаде декларация в срок до 31 януари на съответната календарна година.
Във връзка с изложеното, поради това, че декларацията за регистрация на самоосигуряващото се лице е подадена след 7-дневния срок, считано от датата, на която е започнало дейността, толицето подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт на основание чл. 1, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ за 2011, 2012 и 2013 г.  
Лицето може да промени вида на осигуряването си от „инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт” на осигуряване „за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица”, считано от 01.01.2014 г. на основание чл. 1, ал. 4 от КСО, тъй като декларация ОКд-5 е подадена в законоустановения срок от 01-31.01.2014 г.
Запериодите, през които ХХХХХХХХХ е в отпуск за бременност ираждане и за отглеждане на малко дете, не следва да подава декларация ОКд-5 за прекъсване на дейността на едноличния търговец.
Следва да имате предвид, че недължимо внесени осигурителни вноскимогат да бъдат прихванати или възстановени по реда на чл. 128 и 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Възстановяването и/или прихващането на недължимо платени суми може да се извърши по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на задълженото лице, ако същото е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон не е предвидено друго.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »