прилагането на разпоредбите на Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-04-296/08.05.2014 г.
ДДС, чл. 45, ал.3
ДДС, чл. 45, ал.7
ДДС, чл. 79, ал.6
В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване. относноприлагането на разпоредбите на Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка изложена в запитването е следната:
ЕООДе регистрирана по ЗДДС. Дружеството е собственик на недвижими имоти, находящи се в гр….., в жилищна сграда, построена върху урегулиран поземлен имот, находящ се в район „” с площ от 4700 кв. метра. Недвижимите имоти са ателиета, апартаменти, офиси, фитнес център и паркоместа, които по кадастрална карта и кадастрални регистри съставляват самостоятелни обекти от сграда. Посочените обекти са построени преди повече от 60 месеца. За сграда, в която се намират имотите е издадено разрешение за ползване на сградата от .11.2008 г. и акт образец 16 за установяване годността за ползване на строеж от 30.10.2008 г.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Ще се считат ли за освободени доставки по смисъла на чл.45, ал.3 от ЗДДС продажбите на гореописаните имоти или доставките ще са облагаеми и дружеството следва да начислява ДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По силата на чл.45, ал.3 от ЗДДС доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях са определени като освободени доставки.
Определението на „сгради, които не са нови” се извежда по аргумент на противното от определението, дадено в § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС. В посочената разпоредба е дадена дефиниция на „нови сгради”, а именно:
а) които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност “груб строеж“, или
б) за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.
Предвид изложеното по – горе, за доставките, с предмет сграда или части от нея, която не е нова ще е приложима разпоредбата на чл.45, ал.3 от ЗДДС.
Следва да се има предвид, че разпоредбата начл.45, ал.7 от ЗДДС дава право на избор на доставчика да третира доставката на сгради или части от тях по алинея 3 от посочената разпоредба като облагаема.
В допълнение на гореизложеното, трябва да се има предвид, че по отношение на доставките, свързани със земя и сгради и вещните права върху тях по ЗДДС е изразено становище в писмо изх.№ 94-00-261/04.09.2007 г., което може да бъде намерено на интернет страницата на Националната агенция за приходите. Следва да се отчетат и промените в разпоредбите на ЗДДС, касаещи доставките със земя и сгради.
На основание горното, в случай, че дружеството не се възползва от предоставената възможност по чл.45, ал.7 от ЗДДСпри извършване на продажби на обекти от сградата и приложи разпоредбата на чл.45, ал.3 от ЗДДС за освободени доставки, следва да се извърши корекция на ползвания данъчен кредит. Посочената корекция се извършва по реда на чл.79, ал.6 от ЗДДС във връзка с чл.79, ал.1 от ЗДДС при условие, че дружеството е ползвало право на приспадане на данъчен кредит при придобиване на актива.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

облагане с данък при източника по реда глава Трета от ЗКПО на изплатени суми по договори за възлагане на дейности, по реда на чл.60 от Кодекса за застраховането.

Изх.№….…Гр.СофияДО ==================Презастрахователно дружество”ЕАДОтносно: облагане с данък при източника по реда глава Трета от ЗКПО на изплатени суми по договори за възлагане на дейности, по реда

старите сгради.

.№ 20-00-325 от2011 г.чл.45, ал.3, чл.80, ал.1, т.2,чл.45, ал.7,чл.79, ал. 3 и 6 от ЗДДСВ писмото е посочено, че дружеството е регистрирано по ЗДДС и

ЗДДС, чл.10

2_23/05.01.2012 г. ЗДДС чл.10На 28.12.2011 г. Вашето дружество „……………..”ЕООД, регистрирано по ЗДДС лице сключва с ЕТ, регистриран по ЗДДС нотариално заверен договор за покупко продажба

ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 3

23-22-2287/08.12.2010г.ЗЗО, чл.33, ал.1, т.3;Фактическа обстановка: Белоруски гражданин е с разрешение за продължително пребиваване на територията на Република България.Въпрос: Следва ли да се осигурява по реда