прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обе

Изх. № 53-04-303
10.05.2016 г.

ЗДДС, чл.118, ал.1 и ал.3
Наредба №Н-18/2006 г., чл.25, ал.1, ал.2 и ал.3
В дирекция ,,Обжалванеи данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше запитване, прието с вх. № 53-04-303/13.04.2016 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба
№Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба
№Н-18/2006 г.).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната.
Дружеството, регистрирано по ЗДДС, осъществява продажби на място във фирмен магазин, като извършва и доставки на стоки на адрес на клиента, главно чрез куриерски пратки. Пратката е придружена с издаден от дружеството фискален касов бон от ЕКАФП, като клиентът плаща директно на куриера и получава фискалния бон. След приспадане на своята такса за услугата куриерът внася в касата на дружеството получената от купувача цена на доставената му стока. При така установената търговска практика съществува разминаване в данните между датата на отчета от ЕКАПФ и датата на получаване на паричната сума в касата на дружеството.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос.
Кога следва да се регистрират и отчитат доставките чрез фискално устройство (ФУ) при осъществяване на разносна търговия и кога трябва да се отразяват в книгата за дневните финансови отчетина устройството?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище.
Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС (в сила от 08.03.2013 г.) всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ.
В чл. 118, ал. 3 от ЗДДС е дадено легално определение на понятието „фискална касова бележка”, съгласно която „Фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност”.
Съгласно чл. 25, ал.1 от Наредба №Н-18/2006 г. фискална касова бележка се издава задължително за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1 от наредбата, независимо от документирането с първичен счетоводен документ.
На основание чл. 25, ал. 2 от Наредба №Н-18/2006 г. при разносна търговия, фискалната бележка се издава от дружеството-продавач при окомплектовката на заявката и се предава от разносвача на купувача при заплащането на цената на доставката. Издаваните фактури следва да са придружени с фискален касов бон.
На основание чл. 25, ал. 3 от Наредба №Н-18/2006 г. фискална касова бележка се издава при извършване на плащането с изключение на случаите при разносна търговия.
Всяко фискално устройство от одобрен за България тип има възможност да отчита различни видове плащания, чиито имена се програмират в устройството в зависимост от обичайните плащания в обекта.
Запостигане на по-детайлна и ясна отчетност в случаите на извършване на разносна търговия, за приключване на фискалната касова бележка може да се използва някой от допълнителните клавиши за плащане с подходящо програмирано наименование (например ” разносна търговия”).
В глава петаот наредбата „Отчетност на оборотите от извършени продажби” са разпоредбите съгласно които трябва да се води книгата за дневни финансови отчети.
Съгласно чл. 39, ал. 1 от наредбата, лицата задължени да използват ФУ, извършват ежедневно обобщаване на дневните обороти чрез отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.
Когато дружеството пусне дневен финансов отчет на ФУ, оборота от издадените касови бележки с вид плащане„разносна търговия” ще се отпечата на отделен ред в отчета, а останалите суми ще са касова наличност в обекта и не се налагат допълнителни вписвания в книгата на устройството.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК, се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

указания по прилагане на разпоредбите на чл. 14, ал. 6, изр. второ и чл. 61 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и по отношение на правомощията на органите по приходите в случаите на липса на документ за собственост за наследствен имот

Изх. № 08-Б-34Дата: 24.02.2020 год. ЗМДТ: чл.14, ал. 1, 5, 6 и 7; ЗМДТ: чл. 32; ЗМДТ: чл. 52, т. 1; ЗМДТ: 54, ал. 1;

Отговор на писмено запитване касаещо прилагането на Закона за данъка върху добавената стойност.

2_1726/25.06.2008ЗДДС, чл.116ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване касаещо прилагането на Закона за данъка върху добавената стойност.С Ваше писмено запитване изх.№ постъпило в Дирекция „ОУИ”-….., отдел „ДОП”

Определянето на авансовия данък за възнаграждения по договори за управление и контрол, включително с членове на управителни и контролни органи на предприятия, както и за доходи от упражняване на свобо

Изх. №24-00-2Дата: 25.01.2008 год.ОТНОСНО: Определянето на авансовия данък за възнаграждения по договори за управление и контрол, включително с членове на управителни и контролни органи на

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на посреднически и агентийски услуги свързани с извършвани от дружество доставки по снабдяване с горива на плавателни съдове на територията на Румъния – Констанца

Изх. № 24-39-24Дата: 12.08.2019 год. ЗДДС: чл. 17, ал. 1; ЗДДС, чл. 17, ал. 2; ЗДДС: чл. 21, ал. 1; ЗДДС, чл. 21, ал. 2;

Прилагане на чл.70, ал.2 от ЗДДС.

2_2432/07.10.2008Чл.70, ал.2 Относно: Прилагане на чл.70, ал.2 от ЗДДС.Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Териториална дирекция на НАП гр…. с вх.

ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 2,ЗЗО, чл.40а, aл. 1

5_23-22-914/9.05.2011 г. чл.40а , ал.1 от ЗЗОчл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗЗО Фактическа обстановкаЛице с двойно гражданство, едното от които българско напуска страната

данъчно третиране на доход, получен от възмездно предоставяне за ползване на личния автомобил по реда на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) от лице, извършващо хотелиерски и туристически услуги

. 3_ 486/18.03.2019 г. ЗДДФЛ, чл. 26, ал. 7; Наредба № Н-18/2006г., чл. 3, ал. 1;Наредба № Н-18/2006г., чл. 4, т. 6;Наредба № Н-18/2006г., чл.

прилагане на ЗДДС в сила от 01.01.2007г.

Изх. №24-34-9Дата:14.03.2008 год.Относно: прилагане на ЗДДС в сила от 01.01.2007г.По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-9/ 10.01.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите,