прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-242/05.12.2016 г.
ЗДДС- чл.2, ал.3; чл.13, ал.2; чл.99, ал.1; чл.114, ал.1; чл.168, ал.1
ППЗДДС- чл.101, ал.3
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване с вх. №53-00-242/03.11.2016 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
„ООО“ ООД e дружество, което не е регистрирано за целите на ДДС. Дружеството има предмет на дейност извършването на медицински услуги.
„ООО“ ООД придобива ново превозно средство от Германия, като немският контрагент е начислил данък във фактурата. Дължимият данък е заплатен от дружеството при придобиването на автомобила. При внасянето на автомобила на територията на страната, дружеството е подало декларация по реда на чл.168, ал.1 от ЗДДС и е заплатило повторно ДДС.
Посочвате, че предвид чл.99, ал.5 от ЗДДС, дружеството не подлежи на регистрация по ЗДДС за вътреобщностно придобиване на основание.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Налице ли е възможност за възстановяване на данъка по фактурата с оглед на обстоятелството, че „ООО“ ООД не е регистрирано по ЗДДС лице ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Така както е указано в разпоредбата на чл.2, т.3 от ЗДДС, всяко възмездно вътреобщностно придобиване на нови превозни средства с място на изпълнение на територията на страната се облага с данък върху добавената стойност. Легална дефиниция на понятието „нови превозни средства“ е дадена в §1, т.17, б. „в“ от ДР на ЗДДС. Като „нови превозни средства“ се визират моторните превозни средства с обем на двигателя над 48 куб. см или с мощност над 7,2 киловата, предназначени за превоз на пътници или товари, за които е налице едно от следните условия:
– към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече 6 месеца считано от датата на първата им регистрация, или
– към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 6000 км.
Разпоредбата на чл.13, ал.2 от ЗДДС регламентира, че за вътреобщностно придобиване се смята и придобиването на ново превозно средство, което се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, независимо дали доставчикът е данъчно задължено лице за целите на ДДС в друга държава членка.
Специални разпоредби по отношение на новите превозни средства се съдържат в текстовете на чл.168, ал.1 и сл. от ЗДДС. На основание ал.1 от разпоредбата, всяко нерегистрирано по същия закон лице, което извърши вътреобщностно придобиване на ново превозно средство по реда на чл.13, ал.2 от ЗДДС, е длъжно да декларира вътреобщностното придобиване в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването е станал изискуем. Самото деклариране се извършва с подаването на декларация по образец (приложение № 19 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС). Декларацията се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистрирано лицето или подлежи на регистрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Към декларацията се прилага копие от документа, издаден от доставчика, който задължително съдържа реквизитите по чл.114, ал.1, т.3-15 от закона /чл.101, ал.3 от ППЗДДС/.
На основание чл.91, ал.1 от ЗДДС, при вътреобщностно придобиване на ново превозно средство по реда на чл.13, ал.2 от нерегистрирано по този закон лице данъкът се внася от лицето в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването е станал изискуем. Данъкът се внася в държавния бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където лицето е регистрирано или подлежи на регистрация по ДОПК и се смята за внесен на датата, на която сумата е постъпила в съответната сметка.
В запитването посочвате, че при придобиването на автомобила Ви е начислен немски ДДС поради обстоятелството, че автомобилът е закупен от държава-членка на ЕС (Германия) и е въведен на територията на друга държава-членка (България). В т.28 от Решение по дело С – 84/09 г. се приема, че „…вътреобщностната доставка на стока и вътреобщностното й придобиване представляват в действителност една и съща икономическа операция“. Аналогична е разпоредбата на чл.138, § 2, б. „а” от Директива 2006/112/ЕО, в която е предвидено, че се освобождават от облагане с ДДС доставката на нови транспортни средства, изпратени или превозени до клиента на местоназначението. За дружеството, издало фактурата за продажбата на автомобила в Германия е била налице вътреобщностна доставка (ВОД), поради което издадената фактура е следвало да бъде без дължим ДДС /в случай, че доставчикът е бил уведомен, че автомобилът ще бъде транспортиран за България/. В допълнение следва да имате предвид, че тъй като данъкът е заплатен в Германия, същият може да бъде възстановен съобразно правилата и условията на немското данъчно законодателство. В България няма как да Ви бъде възстановен ДДС, заплатен в друга държава членка на ЕС, тъй като този данък никога не постъпва в държавния бюджет на страната ни.
В подкрепа на изложеното дотук е практиката на Върховния Административен Съд (ВАС) – Решение №9859 от 04.07.2011 г., Решение №8473 от 14.06.2011 г., Решение №9860 от 04.07.2011 г., Решение №13671 от 25.10.2011 г., Решение №9721 от 30.06.2011 г.
С оглед на горното следва да направите постъпки за възстановяването на заплатения от Вас данък в Германия.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и представени документи. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

издаване на кредитно известие след 01.01.2014г. за доставка на зърно, документирана с фактура, издадена преди 31.12.2013г. съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)<

3_1044/17.04.2014г.Чл.115 ЗДДС§ 24, ал.3 от ПЗР на ПИД на ППЗДДС Относно: издаване на кредитно известие след 01.01.2014г. за доставка на зърно, документирана с фактура, издадена

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чр

Изх. № 20-00-349/01.09.2016 г.ЗДДС- чл.118, ал.1;Наредба № Н-18/2006 г. – чл.3, ал.1; чл.26, ал.1В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване,

наличието на правно основание за отказ от страна на банкова институция да приеме представена от Вас справка с информация за Вашия данъчно-осигурителния статус, достъпът, до която е чрез ползване на пр

Изх. № М-94-А-309Дата:08.12.2017 год. ГПК, чл. 179, ал. 1 Вна Националната агенция за приходите (НАП) по електронен път е постъпило и заведено с вх. №

ЗКПО, параграф 31,ЗКПО, чл.109

ЗКПО – чл.109/отм. от 01.01.2009/ЗКПО – §31 /в сила от 01.01.2009г./ 2_238/26.01.2009г. Отправили сте писмено запитване изх.№………….. до Дирекция „ОУИ” – ………., заведено с вх.№…………..,

данъчно третиране на доставки на стоки, извършвани от лице, действащо от свое име и за чужда сметка съгласно разпоредбите на новия Закон за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2007 г.<b

Изх. №24-34-375Дата: 27.03.2008 год.Относно: данъчно третиране на доставки на стоки, извършвани от лице, действащо от свое име и за чужда сметка съгласно разпоредбите на новия