прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 20-00-192/08.10.2012 г.
ЗДДС, чл.21, ал.2
чл.21, ал.4, т.1
чл.68, ал.2
чл.70, ал.2
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” . е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-192/23.05.2012 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
… ООД е регистрирано по ЗДДС. Предметът на дейност на дружеството е техническо обслужване на въздухоплавателни средства. Дружеството извършва услуги по техническо обслужване на въздухоплавателни средства, като получателите на услугите са установени в страни членки на ЕС.
Във връзка с осъществяването на дейността, … ООД възнамерява да наеме офис в гр.Букурещ (Румъния). За наемането на офиса, дружеството ще получава фактура с начислен ДДС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Налице ли е за дружеството право на приспадане на данъчен кредит за начисления данък във връзка с наема?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък по реда на ЗДДС стане изискуем (чл.68, ал.2 от ЗДДС), а в чл.70 от ЗДДС са указани случаите, при които са налице ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.
Що се касае до наемането на офис помещение от … ООД в гр. Букурещ, следва да имате предвид следното:
Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни.
В случая, на основание разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставката по отдаване под наем ще бъде там, където се намира недвижимия имот, т.е гр.Букурещ, Румъния. В тази връзка, доставчикът следва да начисли данък съобразно румънското данъчно законодателство, а Вие следва да се запознаете с правилата за придобиване на право на данъчен кредит в Румъния.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК (Данъчно-осигурителния процесуален кодекс) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар