прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-298/12.07.2012 г.
ЗДДС, чл.12, ал.1
чл.44, т.2
чл.96, ал.1 и ал.2
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …. са постъпили Ваши писмени запитвания, приети с вх. № 53-00-298/17.04.2012 г.и 53-00-298/25.06.2012 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитванията е изложена следната фактическа обстановка:
… е сдружение с нестопанска цел за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на интересите на своите членове. Камарата е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Същата няма регистрация по ЗДДС.
… участва в процедура за възлагане на обществена поръчка от Главна инспекция по труда с предмет ”Разработване на профили за безопасност и здраве”, включващи изготвяне на законодателна рамка, система по безопасност и здраве, механизми за осигуряване, спазване на законодателството, координация и социално сътрудничество, обучение, информиране и консултиране, социално осигуряване и застраховане, условия на труд. Цената на обществената поръчка за която кандидатства камарата е 75 000 (седемдесет и пет хиляди лева) с ДДС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Включват ли се в облагаемия оборот, необходим за регистрация по ЗДДС сумите, получени от …за изпълнение на поръчката?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласно разпоредбата на чл.96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000,00 (петдесет хиляди лв.) или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
В разпоредбата на чл.96, ал.2 от ЗДДС е указано, че облагаемият оборот за целите на регистрацията по закона е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл.46 от ЗДДС;
3. доставки на застрахователни услуги по чл.47 от ЗДДС;
Облагаема доставка, съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС, е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Съгласно чл.44, т.2 от ЗДДС, освободена доставка е доставката на стоки и извършването на услуги от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност или за постигане на поставените цели.
Съгласно § 1, т.1б. от ДР на Закона за обществените поръчки (ЗОП) „Договор за обществена поръчка” е възмезден писмен договор между един или повече изпълнители и един или повече възложители с обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги, сключен след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка.
Изпълнението на договор за обществена поръчка не може да се определи като проява за набиране на средства, а като облагаема доставка.
Средствата (75 000, 00 лв.), които ГИТ ще отпусне на браншовата камара за извършване на дейността „изготвяне на профили по безопасност и здраве при производство на машини, оборудване и метални изделия” не представляват финансиране, предназначено за покриване на разходи. Те следва да се считат за данъчната основа на облагаемата доставката и съответно да формират оборот за задължителна регистрация по ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

общата система на данъка върху добавената стойност и чл.7 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно

Изх. №23-22-2376/29.12.2016 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” , е постъпилописмено запитване, прието с вх. №23-22-2376/23.11.2016 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на

издаване на удостоверения за приложимо законодателство съгласно регламентите за координация на системите за социална сигурност на държавите–членки на ЕС

№М-24-31-98Дата:14.01.2013 год.Регламент (ЕО) № 883/2004, чл. 12(1)Относно: издаване на удостоверения за приложимо законодателство съгласно регламентите за координация на системите за социална сигурност надържавите–членки на ЕСВъв

вземането. Прекъсването на погасителната давност за вземанията на данъчния субект от държавата е такъв факт, предвиден в закона, с настъпването на който започва да тече нов давностен срок. Основанията

20-27-25/23.02.2009 ДОПК, чл. 128Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” ….., изразяваме следното становище: Съгласно представената фактическа обстановка, ЗЛ с искане за прихващане