прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-726/12.09.2013 г.
ЗДДС,
чл.12, ал.1
чл.44, т.2
чл.96, ал.1 и ал.2
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-726/12.07.2013 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитванeто е изложена следната фактическа обстановка:
Сдружение … има участие по проект с референтен номер … по програма за трансгранично сътрудничество по ИПА … В проектът, сдружението е със статут на водещ партньор, който разпределя постъпилите парични средства към други партньори и не извършва доставки.
Сдружение … е регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Подлежи ли сдружение … на регистрация по ЗДДС ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл.96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000,00 (петдесет хиляди лв.) или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
В разпоредбата на чл.96, ал.2 от ЗДДС е указано, че облагаемият оборот за целите на регистрацията по закона е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл.46 от ЗДДС;
3. доставки на застрахователни услуги по чл.47 от ЗДДС;
В конкретният случай, за да възникне задължение за сдружение „Столичен браншови пчеларски съюз” да се регистрира по реда на чл.96 от ЗДДС, следва да се установи дали извършваните от него разпределения на плащания във връзка с изпълнението на проекта имат характера на облагаеми доставки.
Облагаема доставка, съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС, е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Съгласно чл.44, т.2 от ЗДДС, освободена доставка е доставката на стоки и извършването на услуги от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност или за постигане на поставените цели.
Съгласно чл.3, ал.3 от ЗЮЛНЦ, юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели.
От запитването не може да се направи категоричен извод за естеството на извършваната дейност от сдружение … във връзка с която същото разпределя плащанията към останалите участници в проекта , т.е дали се касае за освободена или облагаема доставка. Също така, не е посочен и статута на участниците по проекта (дали са данъчно задължени или данъчно незадължени лица), както и техните права и задължения.
Във връзка с гореизложеното, дирекция ОДОП София ще изготви изчерпателно становище след предоставяне на информация за извършваната от сдружението дейност по проекта, както и за страните, участващи в него.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.9

5_53-00-312/05.07.2011г.ЗДДС, чл.9 В запитването е посочено, че във връзка с промените в Наредбата за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и

Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при допуснато закъснение при подаване на заявление за регистрация от лице, което към 01.01.2020 г. отговаря на условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗДДС

Изх. № М-24-38-42Дата: 14.08.2020 год. ЗДДС, чл. 96, ал. 1; ЗДДС, чл. 96, ал. 10; ЗДДС, чл. 102, ал. 3, т. 1; ЗДДС, чл. 102,

Данъчно и осигурително третиране на доходите от управление и контрол, начислени/изплатени в полза на чуждестранно физическо лице

Изх. № 24-34-536Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Данъчно и осигурително третиране на доходите от управление и контрол, начислени/изплатени в полза на чуждестранно физическо лицеВ отговор

fetere helo