прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. № 20-00-243/17.08.2012 г.
ЗДДС, чл.41, т.1, б.”а”
ЗКПО, чл.248
чл.250, ал.1
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № 20-00-243/10.07.2012 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
… е общинско училище. То е получило от общинската администрация примерни типови договори за извършване на педагогически услуги – организиране на обучения по танци, спорт и други дейности, които не са залегнали в учебните програми по силата на договори за педагогически услуги по смисъла на чл.44, ал.2 от Закона за народната просвета (ЗНП).
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Как следва да се третират приходите от осъществяването на тези дейности и с каква ставка следва да бъдат облагани, предвид обстоятелството, че са извършвани от общинско училище?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По отношение прилагането на ЗДДС:
Съгласно разпоредбата на чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС, освободена доставка е предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, предоставяни от детски градини, училища или обслужващите ги звена по Закона за народната просвета, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение, доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции;
Съгласно чл.33 във вр. с чл.33а, ал.1, т.2 и 4 от Закона за народната просвета (ЗНП), в съответствие с интересите и способностите на децата и учениците в областта на изкуството, науката, техниката, производството и спорта в свободното им време се организират дейности в училищата и в обслужващи системата на народната просвета звена. Обслужващите звена са извънучилищни педагогически учреждения и за организиран отдих и спорт.
В конкретния случай, обученията по танци, спорт и др. педагогически услуги, които … ще предоставя, следва да се третират като освободени доставки, ако са изпълнени специалните условия, разписани в чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС.
Подробно следва да прегледате предпоставките в цитираната разпоредба и да се уверите, че всички те са налице по отношение на Вас. Следва да отчитате, че доставчик на процесните дейности следва да бъде самото училище, а не външни дружества.
По отношение прилагането на ЗКПО:
Съгласно чл.248 от ЗКПО приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл.1 от Търговския закон (ТЗ), както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, се облагат с данък върху приходите по реда на глава тридесет и трета от закона. Кръгът на лицата, представляващи бюджетни предприятия, е определен в § 1, т.1 от ДР на Закона за счетоводството (ЗСч).
Според чл.10 от ЗНП училищата са държавни, общински и частни. Училищата, които се финансират от общинските бюджети са общински. Статутът на държавните и общински училища е регламентиран с разпоредбата на чл. 10, ал.5 от ЗНП, съгласно която държавните и общински училища са юридически лица. Средствата за издръжка и развитие на просветата се определят от държавния бюджет, приет от Народното събрание, и с бюджетите на общините.
Съгласно чл.44, ал.1 от ЗНП средствата за издръжка на материално-техническата база на детските гради, училищата и обслужващите звена се осигуряват от държавния бюджет, от бюджетите на общините, от източници, предвидени в други закони и актове на Министерския съвет, и от собствени приходи. На основание чл.44, ал.2 от ЗНП собствените приходи се набират от:
1. наем от имоти-държавна или общинска собственост;
2. наем от учебна и спортна база, машини и съоръжения-собственост на детската градина, училището или обслужващото звено;
3. земеделски земи и гори;
4. реализация на поименни компенсаторни бонове и компенсаторни записи;
5. реализация на продукция и услуги от практическо обучение;
6. квалификационна и творческа дейност, образователни и други услуги, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката;
7. дарения, завещания, такси и други източници.
Средствата по ал.1 е могат да се разходват само за целите на детската градина, училището и обслужващото звено, които са ги придобили. Съгласно ал.5 на чл.44 от ЗНП за дейности извън държавните образователни изисквания в държавните и общински училища и обслужващи звена, както и за професионално обучение след завършено средно образование се заплащат такси при условия и ред, определени със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.
В чл.248 от ЗКПО е регламентирано, че обект на облагане с данък върху приходите са тези приходи на бюджетните предприятия, произтичащи от сделки по чл.1 от ТЗ, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество. Следователно за целите на данъчното облагане на училищата-бюджетни предприятия с данък върху приходите, определящ момент е квалифицирането на приходите като такива от сделки по чл.1 от ТЗ.
Като критерий за определяне дали даден приход следва да се квалифицира от бюджетното предприятие като такъв, подлежащ на облагане с алтернативен данък, може да се използва следният подход:
Счита се, че приходите на бюджетното предприятие не са от стопанска дейност, когато са изпълнени едновременно следните условия:
– приходите се формират от извършване на сделки, задължението за предприемането на които е по силата на нормативен акт, и
– цените на сделките не се определят от бюджетното предприятие на пазарен принцип – такива са случаите, при които цените са определени в нормативен акт или тарифи, одобрени с нормативен акт, или когато в нормативен акт е заложено ограничение на цената до размера на извършените разходи.
Видно от изложената фактическа обстановка, запитването не съдържа достатъчно информация, от която могат да бъдат направени изводи за наличието на посочените условия. По тази причина не сме в състояние да изразим конкретно становище в отговор на поставения въпрос.
В случай, че не са изпълнени и двете условия едновременно, заплатената сума съгласно договора представлява приход, подлежащ на облагане с данък върху приходите. С оглед горецитираните разпоредби, общинското училище и общината са две отделни юридически лица. Следователно, при облагане на приходите на общинското училище, е приложима данъчна ставка на данъка върху приходите в размер 3 на сто съгласно чл. 250, ал. 1 от ЗКПО.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »