прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

5-94-00-10/07.03.2014 г.
Чл.13, ал.1, т.20 от ЗДДФЛ
Чл. 35, т. 2от ЗДДФЛ
В дирекция ,,Обжалванеи данъчно-осигурителна практика” ….е постъпило Ваше писмено запитване прието с вх. №….. относноприлагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
През м. декември 2012 г. физическо лице е участвало в телевизионната игра ,,…..”. В резултат на участието си, лицето е спечелило известна сума, която е получило на 19.02.2013 г. През 2013 г. играта е свалена от екран.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Облагаем доход ли е спечелената от физическото лице сума за участие в телевизионната игра ,,……”?
2. В кое приложение на годишната данъчна декларация следва да се впише спечелената сума?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласночл. 6 от ЗДДФЛ, местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина. Паричните и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, са доходи от източник в Република България, когато са начислени/изплатени от местни лица, от търговски представителства, както и от място на стопанска дейност или определена база в страната (чл.8, ал.6, т.2 от ЗДДФЛ).
В съответствие с нормата на чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ на облагане по реда на същия закон подлежат доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
Като необлагаеми в чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ са посочени паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта (ЗХ). Според т. 21 на същата разпоредба от облагане са изключени и паричните и предметните печалби, получени от участие в игри, различни от хазартните игри, при които печалбата се определя на случаен принцип.
Определение за хазартна игра е дадено в разпоредбата чл. 2, ал. 1 от ЗХ, според която хазарт е всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът. Съгасно § 1, т. 1 от ДР на ЗХ “залог“ е всяко заплащане на суми пари, пряко или под формата на жетони, талони, фишове, билети, телефонни импулси и други за участие в хазартни игри с цел получаване на печалба.
Предвид гореизложеното получените средства от игри, при които се прави залог, се третират като парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на ЗХ и в съответствие с нормата на чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ попадат в обхвата на необлагаемите доходи.
Необлагаеми са и доходите, получени от участие в игри, които не са хазартни, но при които печалбата се определя на случаен принцип.
Следователно за да се третират като необлагаеми доходите от тези игри паричните печалби не трябва да са получени в резултат вложени знания и умствени способности, свързани с личностните качества на лицето участник в играта.
Следвателно, получените печалби от тези игри, при които печалбата не се определя на случаен принцип, не попадат в хипотезата на
чл. 13, ал. 1, т. 20 и т. 21 от ЗДДФЛ и същите представляват доход, който подлежи на облагане на основание чл. 35, т. 2от ЗДДФЛ.
Облагаемият доход от парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, се определя по реда на чл.35, т.2 от ЗДДФЛ и това е брутната сума на облагаемите доходи, придобити през данъчната година.
Тези доходи не подлежат на авансово облагане, а се облагат само на годишна база. Годишната данъчна основа се формира по реда на чл. 36 от ЗДДФЛ, като облагаемият доход, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Закона за здравното осигуряване.
Съгласно чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ местните физически лица подават годишна данъчна декларация (ГДД) по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от закона. Общата годишна данъчна основа е сумата от годишните данъчни основи по чл. 25, 30, 32, 34 и 36 от ЗДДФЛ, намалена с предвидените в същия закон данъчни облекчения (чл.17 от ЗДДФЛ).
Следователно получените печалби от игри, които подлежат на облагане на основание чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ, следва да се декларират чрез подаване на ГДД до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Доходите от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ се декларират в приложение № 6 от годишна данъчна декларация по чл. 50 от същия закон с код 02 – парични и предметни награди от игри, от съзтезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.
На основание чл.54, ал.1 от ЗДДФЛ годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на местното физическо лице, включително на едноличния търговец, носител на задължението за данъка.
С оглед на горното, следва да извършите преценка дали получената от Вас награда е облагаема или не. Такава преценка не може да бъде направена от нас, тъй като ние не сме запознати с характера и условията на цитираната игра.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не можете да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал. 3 от ДОПК. ‘

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »