прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

5_23-22-112/03.02.2016 г.
ЧЛ. 18 ОТ ЗДДФЛ
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …… е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №…../18.01.2016 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
Вие сте лице, родено на 08.02.1951 г. С експертно решение на ТЕЛК за преосвидетелстване №0642/06.03.2013 г. с краен срок 01.03.2016 г. Ви е определена 50 % трайно намалена работоспособност. Придобили сте право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) в срока на решението на ТЕЛК.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Приложима ли е разпоредбата на чл. 18 от ЗДДФЛ при определяне на дължимия данък върху доходите на лицетоза 2015 г. и следващите години?
Предвид изложеното относно експертното решение на ТЕЛК, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ, сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920,00 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. Следователно за годината на изтичане на срока на валидност на експертното решение лицата имат право да ползват данъчното облекчение в пълен размер, без оглед датата, на която изтича срокът на това решение.
В конкретния случай срокът на експертното решение на ТЕЛК изтича на 01.03.2016 г., порадикоетоВие можедаползвате данъчнотооблекчение по чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2016 г. в пълен размер (7 920,00 лв.). Следователно експертното решение на ТЕЛК №0642 от 06.03.2013 г.представлява валидно правно основание за ползване на данъчното облекчениепо чл. 18 от ЗДДФЛ за 2015 г. и 2016 г.
Съгласно §10а, ал. 3 от ПЗР на ЗДДФЛ (в сила от 01.01.2012 г.), лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК, ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.
Видно от запитването Виестенавършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от КСО (63 г. и 10 месеца) в срока на решението на ТЕЛК (01.03.2016 г.), т.е налице е хипотезатана § 10а, ал. 3 от ПЗР на ЗДДФЛ (изречение второ). При условие, че се запази досега действащата нормативна уредба, Вие ще имате право да ползва данъчното облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ за доходи, придобити през 2017 г. и следващи години.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

приложението на данъчното и осигурителното законодателство при доставки на консултантски услуги с получател Европейски инвестиционен фонд

2_347/30.05.2018 ЗДДС; чл.97аЗДДС; чл.21, ал.1ЗДДС; чл.173ЗДДС; чл.96, ал.2ППЗДДС; чл.109, ал.3 ОТНОСНО: приложението на данъчното и осигурителното законодателство при доставки на консултантски услуги с получател Европейски

Данъчно третиране на безвъзмездно предоставено право на ползване на недвижим имот съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх.№ 24-39-56Дата: 10.10.2018 год. ЗДДС, чл. 6, ал .3, т. 1; ЗДДС, чл. 6, ал. 3, т. 2; ЗДДС, чл. 27, ал. 1. ЗКПО, чл.

today