прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. № 23-29-28/20.04.2015 г.
ЗКПО – чл. 189, ал. 8
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-29-28/…2015 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
„К Б” АД извършва производствена дейност единствено в община Павел баня, в която за предходната година преди текущата има безработица с над 25% по-висока от средната за страната за същия период.
Дружеството желае да преотстъпва до 100% корпоративния си данък за 2015 г. от производствената си дейност по реда на чл. 184 от ЗКПО при условията на чл. 189 – държавна помощ за регионално развитие. Едно от условията, посочено в чл. 189, ал. 8 от ЗКПО, за ползване на данъчното облекчение е дружеството да уведоми териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си за проекта за първоначална инвестиция чрез подаване на формуляр за кандидатстване за помощ по образец, най-късно преди започване изпълнението на проекта. Във формуляра за кандидатстване за помощ ще бъдат посочени останалата част от условията за ползване на данъчното облекчение.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
При условие, че формулярът все още не е публикуван и не е ясно какви условия ще бъдат посочени в него, възможно ли е без да е изпълнено изискването на чл. 189, ал. 8 от ЗКПО, т.е. без подаването на формуляр за кандидатстване за помощ преди започване изпълнението на проекта, дружеството да започне осъществяването на проекта в началото на 2015 г.?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Ползването на правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 във връзка с чл. 189 от ЗКПО за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока за страната е обвързано с нормативните изисквания, визирани в Глава двадесет и втора „Преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък“ от ЗКПО.
Съгласно ал. 8 на чл. 189 от ЗКПО (нова, ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) данъчно задълженото лице уведомява териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) по регистрацията си за проекта за първоначална инвестиция, в т.ч. голям инвестиционен проект, чрез подаване на формуляр за кандидатстване на помощ по образец, най-късно преди започване изпълнението на проекта. На основание чл. 172, ал. 3 от ЗКПО правото на преотстъпване по реда на чл. 184 във връзка с чл. 189 се преустановява, когато данъчно задължено лице, за което е налице изискване за подаване на формуляр за кандидатстване, не го подаде в срок или не изпълнява изискванията, посочени във формуляра за кандидатстване.
Със ЗИДЗКПО (ДВ, бр.100 от 2013 г., изм. бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) е създаден преходен режим по отношение на данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие – параграфи 14-17.
На основание § 15 данъчното облекчение по чл. 184, за което министърът на финансите е уведомил Европейската комисия по реда на чл. 8 от Закона за държавните помощи, представляващо държавна помощ за регионално развитие, влиза в сила след постановяване на положително решение на Европейската комисия относно съответствието му с Насоките за националната регионална помощ за 2014-2020 г. на Европейската комисия. При условие че Европейската комисия постанови положително решение до 31 март 2015 г., данъчното облекчение може да се приложи и за 2014 г. Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък не се допуска до датата на положителното решение на Европейската комисия. След постановяване на положително решение от Европейската комисия министърът на финансите не следва да изготвя индивидуални уведомления за данъчно задължените лица, прилагащи чл. 184, с изключение на тези, извършващи големи инвестиционни проекти по чл. 189.
С параграфи 39-41 от ПЗР на ЗИДЗДДС (обн. ДВ, бр. 105 от 2014) са направени изменения и допълнения в ЗКПО, в частта на ползването на данъчното облекчение по чл. 184 от ЗКПО при условията на чл. 189 от същия закон (държавна помощ за регионално развитие). Въвеждат се изискванията на новите Насоки за регионална държавна помощ за периода 2014-2020 г. (ОВ, С 209 от 23.07.2013 г.). Измененията влизат в сила от 01.01.2014 г.
От цитираната преходна разпоредба на § 15 от ПЗР на ЗИДЗКПО (ДВ, бр.100 от 2013 г., изм. бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) е видно, че удължаването на срока на данъчното облекчение по чл. 184, във връзка с чл. 189 от ЗКПО, както и ползването му за 2014 г., е поставено в зависимост от получаване на положително решение на Европейската комисия.
Към настоящия момент Европейската комисия все още не е постановила положително решение относно съответствието на данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие с Насоките за регионална държавна помощ за 2014 – 2020 г., поради което Националната агенция за приходине притежава правомощия да разяснява схема за държавна помощ, която не е одобрена.
При необходимост въпросите могат да бъдат поставени отново от Ваша страна, доколкото същите са налице и след получаване на положително решение относно съответствието на данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие с Насоките за националната регионална помощ за 2014 – 2020 г. и неговия окончателен одобрен вид.

Оценете статията

Вашият коментар