прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. № 20-00-136
08. 05. 2015 г.
ЗКПО-чл. 72
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” VVV е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-136/ 23.03.2015 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Предприятие формира за шест последователни години, считано от 2008 г. до 2013 г. вкл. данъчни загуби. За финансовата 2014 г. дружеството реализира данъчна печалба.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Допустимо ли е в масата на данъчните загуби за пренасяне по реда на чл. 70-чл. 74 от ЗКПО да се включи загубата, регистрирана през 2008 г.?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Данъчната загуба представлява отрицателен данъчен финансов резултат, като последният е счетоводният финансов резултат, преобразуван по реда на ЗКПО (чл. 18 от закона).
Редът и условията за пренасяне на данъчни загубиса регламентирани вразпоред-
бите на глава единадесета „Пренасяне на данъчна загуба” от ЗКПО. Поради обстоятелството, че пренасянето на загуби има за последица намаляване на данъчните задължения, със законовата уредба се създава възможност (а не задължение) за данъчно задълженото лице да намалява облагаемата си печалба като пренася загуби от минали години. Данъчната загуба се пренася последователно до изчерпването й през следващите 5 години. Приспадането е в размера на положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, като когато последната е по-малка от данъчния финансов резултат преди нейното приспадане, при определяне на данъчния финансов резултат се приспада пълният й размер (чл. 72 от ЗКПО). Правото на избор относно приспадането се упражнява задължително през първата година, през която лицето е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба чрез посочване в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО и в рамките на посочения петгодишен срок. Съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗКПО пет годишният срок за приспадане започва да тече от годината, следваща годината на възникване на данъчната загуба. При нововъзникнали данъчни загуби се спазва поредността на възникването им, като за всяка от тях 5-годишният срок започва да тече от годината, следваща годината на възникването им (чл. 72 от ЗКПО). При систематичното тълкуване на посочените разпоредби се налага изводът, че когато лицето не е реализирало печалба в рамките на пет последователни години, след тази, за която е формирало данъчна загуба, то възможността да бъде упражнено правото на приспадане се преклудира. Следователно от формираната за 2014 г. данъчна печалба задълженият субект не може да приспадне данъчната загуба за 2008 г. Приспадането може да бъде извършено чрез съответно посочване в ГДД за 2014 г., като от положителния данъчен финансов резултат за 2014 г. бъдат приспаднати в пълен размер данъчни загуби за 2009 г., 2010 г. и част от загубата за 2011 г. до размерана реализираната за 2014 г. данъчна печалба.

Оценете статията

Вашият коментар