Възстановяване на надвнесени суми за задължителни осигурителни вноски на лица, осигурени над максималния размер на осигурителния доход.

Изх. № 20-00-130
Дата:11.06.2012год.
ДОПК, чл. 106;
ДОПК, чл. 128, ал. 1;
КСО, чл. 6, ал. 10.
Относно: Възстановяване на надвнесени суми за задължителни осигурителни вноски на лица, осигурени над максималния размер на осигурителния доход.
Във връзка с постъпили запитвания за възстановяване на надвнесени задължителни осигурителни вноски на осигурени лица над максималния размер на осигурителния доход, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл. 128, ал.1 от ДОПК недължимо платени или събрани суми за задължителни осигурителни вноски се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от Националната агенция за приходите. Искането на лицето за прихващане или възстановяване следва да се разгледа, ако е подадено до изтичането на преклузивния срок от 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване. След постъпване на искането по него може да се възложи извършването на ревизия или проверка. Актът за прихващане или възстановяване следва да се издаде в 30-дневен срок от постъпване на искането, в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия. Остатъкът след извършване на прихващането следва да се върне на лицето по посочена от него банкова сметка.
1. В случай, че осигурено лице установи, че за него са внесени повече от дължимите осигурителни вноски, то може да направи самостоятелно искане за възстановяване на надвнесените суми от личните му вноски. Тази част от надвнесените осигурителни вноски се възстановяват на лицето от компетентната Териториална дирекция на НАП. За физическите лица това е териториалната дирекция по постоянен адрес.
На лицето, направило искането, подлежи на възстановяване/прихващане частта от осигурителните вноски, която е била внесена за негова сметка.
В хода на проверката за установяване на надвнесените суми е необходимо да се има предвид следното:
Органите по приходите следва да установят какъв е размерът на удържаните и внесени в повече задължителни осигурителни вноски, както и осигурителите, от които са внесени тези вноски.
Съгласно чл. 6, ал. 10 от КСО за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от КСО, задължителните осигурителни вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1.  доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3.  доходи за работа без трудово правоотношение.
Осигурителят, който е внесъл повече от дължимите осигурителни вноски следва да извърши корекции в данните, подадени по реда на чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.
2. Осигурителните вноски, които са за сметка на осигуреното лице се приспадат при формирането на годишната данъчна основа по реда на глава пета от ЗДДФЛ. С оглед на това е необходимо да се извърши следното:
В течение на производството по извършване на проверката, при всички случаи освен установяване размера на надвнесените за лицето задължителни осигурителни вноски е необходимо да се изследва какъв е размерът на вноските, които са приспаднати при формирането на годишната данъчна основа, респективно при изчисляването на дължимия данък по ЗДДФЛ. За целта е необходимо да се провери дали лицето, поискало възстановяването е подало годишна данъчна декларация и дали тези доходи са декларирани в съответните приложения, както и размера на декларираните осигурителни вноски които са взети предвид при определянето на дължимия по декларацията данък.
При наличие на подадена годишна данъчна декларация и установено несъответствие между посочените в декларацията осигурителни вноски и установените в хода на производството, поради което размерът на дължимия данък е неправилно определен, лицето следва да бъде поканено по реда на чл. 103 от ДОПК да отстрани несъответствията между данните в декларацията и данните, получени в резултат от проверката. В случай, че лицето не подаде коригираща декларация, следва:
?да бъде издаден акт по чл. 106 от ДОПК за коригиране на декларацията, или
?да бъде възложена ревизия, в рамките на която да бъдат установени както данъчните задължения на лицето, така и подлежащите на възстановяване суми.
Ако не бъде възложена ревизия,в АПВ, с който се възстановяват надвнесените осигурителни вноски, следва да се извърши прихващане със задължението по подадената от лицето коригираща декларация с данък за довнасяне по ГДД, или с установеното данъчно задължение с Акта за установяване на задължение по чл. 106 от ДОПК.
/К. СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар