прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № 94-00-46/ 05. 04. 2013 г.
ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1, т. 5
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-46/ 01.03.2013 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Дружество ще получи от сестра на съдружник безлихвен заем в размер на тридесет хиляди лева за срок от 5 години. Заемодателят не е местно лице по смисъла на ЗДДФЛ.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Как следва да бъде деклариран полученият безлихвен заем?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Договорът за заем е регламентиран в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и в Търговския закон (ТЗ). Доколкото заемодателят не е търговец, то приложение намира ЗЗД, а не нормата на чл. 294, ал. 1 от ТЗ. Съгласно разпоредбата на чл. 240, ал. 2 от ЗЗДзаемателят дължи лихва само ако това е уговорено писмено. Следователно при договор за заем между физически лица, както и в конкретния случай, когато заемодателят е физическо лице, което не е търговец, възнаградителна лихва не се дължи, освен ако тя не е изрично уговорена. Полученият от дружеството заем не се декларира пред орган по приходите, но следва да бъде отразен в счетоводството на предприятието.
Вън от горното, доколкото в т. 2 и т. 3 от запитването е изразено и намерение безлихвеният заем да бъде предоставен на съдружник, а не на дружеството, считам за удачно да обърна внимание на следното:
От 01.01.2010 г. е в сила новата разпоредба на т. 5 на чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 99 от 2009 г.). Тя поражда задължение за местните физически лица – заемодатели и заемополучатели да декларират предоставените/ получените през същата данъчна година и през предходните пет данъчни години парични заеми, когато непогасеният остатък за същата година общо надвишава 10 000, 00 лева или непогасеният остатък за същата и предходните пет данъчни години общо надхвърля 40 000,00 лева. Не подлежат на деклариране получени кредити от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции.Следователно ако Вашата сестра предостави на Вас
(а не на дружеството) парична сума от 30 000, 00 лева (като приемем, че Вие като физическо лице не сте получавали други заеми) и в края на съответната година е налице непогасен остатък от получения безлихвен заем, надхвърлящ 10 000, 00 лева, то тези данни следва да посочите в годишната данъчна декларация почл. 50 от ЗДДФЛ (за 2012 г. това е част VІІ). Декларирането има само оповестителен характер, като посочените суми не подлежат на облагане.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *