прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № 23-29-91/14.11. 2014 г.
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 23-29-91/…2014 г.относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка, а като продължение на запитване относно третиране по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), на което дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е предоставила отговор с писмо Изх. № 23-29-34/15.07.2014г., на база на изложените факти в първоначалното запитване са поставени въпроси относно третирането им по ЗКПО.
Фактическата обстановка, изложена в първоначалното запитване, е следната:
По силата на договор С.К. С.Е. РУМЪНИЯ С.Р.Л. КЛОН БЪЛГАРИЯ (Клиент/Спонсор) получава от дружество „Х“ (рекламна Агенция) маркетингови услуги – широка гама от услуги, като стратегия, управление и организиране на събития и промоции, рекламни услуги и др. Към договора е сключено допълнително споразумение за прилагането на специфични рекламни кампании, включително стимулиране на продажбите към клиенти на различни търговски вериги (търговци).
Промоционалните кампании са осъществявани от персонала по продажбите в търговските вериги. За всеки продукт, купуван от конкретен клиент и избран като част от промоционалната кампания, служителите по продажбите в магазините са възнаградени с ваучери за подаръци. Според правилата на кампанията клиента С.К. С.Е. РУМЪНИЯ С.Р.Л. КЛОН БЪЛГАРИЯ (спонсор) организира кампанията чрез използването на рекламната агенция, която изпълнява и управлява всички дейности, включително придобиване и разпространение на ваучерите за подаръци. Агенцията купува от свое име ваучери за подарък от трета компания. Ваучерите съдържат изписани: наименованието на Агенцията и търговеца на дребно, който наема персонала по продажбите. В тях не фигурира името на С.К. С.Е. РУМЪНИЯ С.Р.Л. КЛОН БЪЛГАРИЯ. Агенцията фактурира маркетинговите услуги, оказани на Спонсора, които включват и стойността на ваучерите за подарък. Прилагат се съпровождащи документи, описващи услугите: услугипо организация на промоционална кампания, раздаване на ваучери за подаръци, други такси и други разходи за организиране на рекламни кампании.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Разходите за ваучери за подаръци и услугата по маркетинг и управление на рекламна кампания, разглеждани като една доставка облагаема по ЗДДС, може ли да се третират като признати разходи за целите на ЗКПО?
2. Разходите за ваучери за подаръци следва ли да се считат за представителни такива, облагаеми с еднократен данък по смисъла на ЗКПО и ако не – като какъв вид разходи?
3. Посочените ваучери за подаръци ще формират ли облагаем доход съгласно чл. 35 от ЗДДФЛ, съответно какви са задълженията на Спонсора/клона?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос
От гореизложената фактическа обстановка е видно, че Агенцията извършва услуги по маркетинг и реклама наС.К. С.Е. РУМЪНИЯ С.Р.Л. КЛОН БЪЛГАРИЯ, за което получава възнаграждение.
В случая същността на предоставените ваучери за подарък на служителите по продажбите представлява възнаграждение, за положените от тях усилия, което се изплаща не в пари, а в заместващото ги платежно средство – ваучери. Агенцията от своя страна получава услуга от служителите по продажбите в търговските обекти, която е част от рекламната услуга, предоставяна от Агенцията към Спонсора.
Поради това за Спонсора (клона) извършените от Агенцията разходи за ваучери за подаръци следва да се третират като разходи, участващи в себестойността на оказаните услуги, ценообразуващ елемент от възнаграждението.В този смисъл и доколкото разходите за възнаграждението на Агенцията са в съответствие с общите изисквания на ЗКПО: да са документално обосновани; да не са отчетени при условия, водещи до отклонение от данъчно облагане съгласно глава четвърта от закона; да не представляват скрито разпределение на печалбата по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗКПО, за клона не възниква предпоставка за данъчна регулация с характер на данъчна постоянна разлика.
По втори въпрос
Тъй като разходите за ваучери за подарък са възнаграждението на служителите по продажбите за всеки продаден от тях продукт на клиента (в случая клона) в рамките на промоционалната кампания, които участват при формирането на възнаграждението на Агенцията за получена услуга, въпросните разходи не представляват представителни разходи по смисъла на ЗКПО. Следователно за Спонсора С.К. С.Е. РУМЪНИЯ С.Р.Л. КЛОН БЪЛГАРИЯ не възниква задължение за данък по чл. 204, т. 1 от ЗКПО върху разходите за ваучери за подаръци.
По трети въпрос
Доколкото поставеният въпрос не е отправен от платеца на дохода – маркетинговата агенция и/или работодателя, а от трето за правоотношението лице, считаме, че фактическата обстановка относно характера на изплатения доход под формата на ваучер за подаръци не е изяснена, поради което липсва основание за изразяване на становище от страна на НАП във връзка с данъчното му третиране за целите на ЗДДФЛ.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.26,ЗДДС, чл.117,ЗДДС, чл.27

2_1734_1/04.07.2008ЗДДС,чл.26, чл.27,чл.117В запитването си поставяте въпрос: Дължи ли се доначисляване на ДДС върху разликата междуцената при последваща продажба на стоки и митническата им облагаема стойност

добавките за деца.

Изх. №24-34-126Дата:05.10.2012 год. ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 3; ЗЗО, чл. 34, ал. 1, т. 2; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 4. Във

Запитване ваш изх.№=======., заведено в регистъра на Дирекция Обжалване и данъчно осигурителна практика с вх. № =======

2_189/21.03.2018г. ЗКПО чл.2, ал.1, т.1 В писмено запитване ваш изх.№=======., заведено в регистъра на Дирекция Обжалване и данъчно осигурителна практика с вх. № ========. описвате

Подлежи ли на облагане с данък върху добавената стойност прехвърленото право за презасаждане на винени лозя?

ЗДДС, чл.9 В запитването е изложена следната фактическа обстановка:             Извършваната от дружеството дейност е свързана със създаване и отглеждане на лозя.. Съгласно сключен договор се прехвърлят