прилагането на чл. 129, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Изх. №26-О-37
Дата:21.01.2013 год.
ДОПК, чл. 129, ал. 4.
Относно: прилагането на чл. 129, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че на представляваното от Вас търговско дружество въз основа на Акт за прихващане или възстановяване е констатирано надвнесен данък, който е възстановен по банкова сметка на лицето.
Чл. 129 от ДОПК регламентира процедурата по възстановяване/прихващане от органите по приходите на недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от Националната агенция за приходите за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от Националната агенция за приходите.
При издаването на Акта за възстановяване или прихващане, както и при начина на неговото изпълнение, т.е. преценката относно банковата сметка, по която да бъде преведена подлежащата на възстановяване сума, компетентния за това орган по приходите разполага с оперативна самостоятелност и е независим при извършване на преценката. Ето защо при така извършените от органа по приходите действия относно изпълнението на административния акт, изпълнителния директор не следва да се ангажира със становище по действията на органа по приходите.
Независимо от това, принципното становище на приходната администрация относно прилагането на чл. 129, ал. 4 от ДОПК е, че доколкото посочването от страна на лицето на сметка, по която да му бъдат възстановени подлежащи на възстановяване суми е ангажиращо за приходната администрация в случай, когато същото е декларирало пред НАП няколко банкови сметки и същите не са запорирани както от публичен изпълнител, така и от съдебен изпълнител. В случай, че върху банковите сметки на лицето или върху някои от тях, има наложени запори, сумите следва да се възстановят в съответната последователност така, както органа по приходите издал въпросния АПК го е мотивирал относно преценката за начина на изпълнение.
Възстановяването на сумата по друга, посочена от лицето сметка, при наличие на наложени запори на банковите сметки, на които лицето е титуляр /включително за обезпечаване на публичните вземания на трето лице/, би означавало да се възпрепятства събиране на публичните вземания и изпълнението на влезли в сила съдебни актове, като по този начин се игнорира правовият ред.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »