Прилагането на чл. 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № 26-У-34
Дата: 19.08.2014 год.
ЗДДФЛ, чл. 19
Относно: Прилагането на чл. 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП от Дирекция ОДОП – гр. …, заведено с вх. № 26-У-34#2/23.07.2014 г., Ви уведомявам за следното:
Във връзка с прилагането на чл. 19 от ЗДДФЛ, в запитването Ви е поставен въпросът дали при сключена застраховка за допълнително доброволно здравно осигуряване, начисления от застрахователя и внесен чрез застрахованото лице данък върху застрахователните премии в размер на 2%, подлежи на данъчни облекчения съгласно чл. 19 от ЗДДФЛ?
Предвид относимата нормативна уредба изразявам следното становище по поставения въпрос:
На основание чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ сумата от годишните данъчни основи по
чл. 17 се намалява с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“ в общ размер до 10 на сто от сумата на годишните данъчни основи. Аналогична е и разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ според която месечната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца чрез работодател лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“ в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ.
По смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗДДФЛ, доброволно здравно осигуряване е осигуряването по глава трета от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), както и дейността по доброволно здравно застраховане, осъществявана съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, от институция, която извършва дейност по доброволно (допълнително) здравно застраховане. Съгласно изискванията на глава трета от ЗЗО и по-конкретно на чл. 82, в редакцията на закона действаща от 07.08.2012 г., доброволното здравно осигуряване се извършва въз основа на договор за медицинска застраховка по смисъла на чл. 222а от Кодекса за застраховането (КЗ). С договора за медицинска застраховка застрахователят се задължава да поеме рискове, произтичащи от заболяване или злополука, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, срещу получаване на застрахователна премия (чл. 222а от КЗ, в сила от 07.08.2012 г.).
В съответствие с разпоредбата на чл. 83, ал. 1 от ЗЗО дейност по доброволно здравно осигуряване може да осъществяват застрахователните акционерни дружества, лицензирани по видовете застраховки по т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква “А“ на Приложение № 1 към КЗ. Премиите по този вид застраховки не попадат в обхвата на освободените от облагане с данък по Закона за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) и съответно застрахователният договор е облагаем по смисъла на чл. 4 от същия закон. Размерът на данъка се определя като данъчната основа (застрахователната премия, получена от застрахователя по облагаем застрахователен договор) се умножи по данъчна ставка от 2 на сто. Застрахователят внася получената сума от застрахования, представляваща данъка по сключен застрахователен договор, в приход на републиканския бюджет.
На основание чл. 10, ал. 2 от ЗДЗП в застрахователния договор данъкът задължително се посочва отделно от дължимата застрахователна премия и от общо дължимата от застрахователя сума. Застрахователната премия е договорената сума в застрахователния договор, която се заплаща на застрахователя като цена срещу поетите от него рискове за срока на действие на застрахователния договор (§ 1, т. 2 от ЗДЗП).
Предвид изложеното по-горе, данъкът върху застрахователните премии е косвен и е за сметка на лицето, с което е сключен застрахователният договор (в случая за сметка на физическото лице), независимо от факта че данъчно задължено лице е застрахователят. Въпреки, че размерът на данъка се определя според размера на застрахователната премия, той не е част от нея и съответно не може да се ползва като намаление по реда на чл. 19, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Искане за възстановяване на социални и здравни осигурителни вноски

Изх. № ………………..До Дата……………………………………………..…………………………………………………….Относно:Искане за възстановяване на социални и здравни осигурителни вноскиВъв връзка с Ваше запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите Ви уведомяваме следното:Възстановяването

прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и

данъчно третиране по ЗДДС на консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др., префактурирани от наемодател на наемател, което цитирате в запитването.

Изх. №656-1/31.05.2013г. Чл.26, ал. 3 от ЗДДС В Дирекция ОДОП гр…. е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № ……,в

ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 4

2_1034/16.04.2009г.ЗЗО – чл.40, ал.1, т.4В запитването си не описвате конкретна фактическа обстановка и поставяте принципно въпроса пенсионерите по инвалидност длъжни ли са да плащат здравноосигурителни

2_303-1/14.05.2018г.

2_303-1/14.05.2018г.ЗДДС, чл.45,ал.1 и ал.2ЗДДС, чл. 69 През данъчен период м. април 2014г. ЕООД е отразило в дневника за покупки и в СД по ЗДДС сделка

rehber