Задължение за деклариране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец по реда на чл. 15 от Търговския закон, без заличаване.

Изх. № 24-33-186
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Задължение за деклариране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец по реда на чл. 15 от Търговския закон, без заличаване.
Уважаеми г-н,
Във връзка с Ваше писмо до ТД на НАП гр. Пловдив, препратено по компетентност и заведено в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-186/22.03.2007 г., Ви уведомявам за следното:
С § 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е отменен Законът за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) – ДВ, бр. 95/2006 г., в сила от 1 януари 2007 г. В този смисъл разпоредбите на чл. 45 и чл. 27. т. 2 от отменения закон, отнасящи се до декларирането и данъчното третиране при прекратяване на стопанска дейност в случаите на прехвърляне на предприятието на едноличния търговец чрез сделка, не се прилагат по отношение на решенията за прехвърляне, вписани в търговския регистър след 1 януари 2007 г.
За разлика от отменения ЗОДФЛ, новият данъчен закон не регламентира задължение за подаване на данъчна декларация в случаите на прекратяване на стопанска дейност от физическите лица, в т.ч. и от едноличните търговци. По отношение на данъчното облагане в конкретния случай, следва да се съобразите със следното:
Според чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър. Следователно, при прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка по реда на чл. 15 от Търговския закон, при което вписването на търговеца не е заличено от търговския регистър, финансовият резултат от сделката (печалба или загуба) се включва в облагаемия доход от стопанската дейност на едноличния търговец и подлежи на общо облагане по реда на глава пета (Раздел II) от ЗДДФЛ.
На основание чл.14, ал.1 от ЗДДФЛ, доходите по глава пета от закона се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа. Придобитите през година! доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа/се посочват в годишната данъчна декларация (чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ).
ЗАМ.-
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/ ‘

Оценете статията

Вашият коментар