Прилагането на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № 94-Д-56
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Прилагането на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Уважаема госпожо ……………,
По повод Ваше писмо, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 94-Д-56/………2007 г., Ви уведомявам за следното:
Съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в съответствие с разпоредбата на чл. З, ал. 1, т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите, в кореспонденцията си с Националната агенция за приходите сте задължена да посочвате Вашите данни за идентификация (име и ЕГНУЛНЧ, съответно фирма и/или БУЛСТАТ/ЕИК, издаден от Агенцията по вписванията; адрес по чл. 8 от ДОПК и адрес за кореспонденция). Освен това в запитването Ви не са описани достатъчно изчерпателно всички факти и обстоятелства, имащи отношение към облагането и декларирането на доходите Ви, получени през 2006 г. Предвид на това, изразявам следното принципно становище, относно прилагането на чл. 29 от ЗДДФЛ през 2007 г. във връзка с осъществяваната от Вас дейност:
Разпоредбата на чл. 29 от ЗДДФЛ се прилага при определяне на облагаемия доход от стопанска дейност на физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон. В тези случаи, облагаемият доход се изчислява като придобилият от лицата доход се намалява с фиксиран процент разходи за дейността.
На основание чл. 29, т. 4 от ЗДДФЛ за доходи те от упражняване на свободна професия ил н възнаграждения по извънтрхдови правоотношения нормативно признатите разходи за дейността са в размер на 35 на сто. По смисъла на >; 1. т. 29 о! допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ лица, упражняващи свободна професия са: скеперт-ечетоводителите; консултан гнте: однтори iv’: адвокати]е; нотариусите; частните сьдсбпи изпълнители: съдебните заседатели; експертите към сьда н прокуратурата: динензиранитс оцешнели: представигечитс но индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите: техническите ръководители: дейците на културата, образованието, изкуството и пачката: застрахователните агенти: други физически лица. за конто са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани как» еднолични гьрговцн;
в) са самооспгуряващи се лица но смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
Следователно, ако отговаряте на всички условия, изброени в цитираната разпоредба. Вие сте лице, упражняващо свободна професия по смисъла на данъчния закон.
Имайте предвид, че разпоредбата на чл. 29. т. 1 от ЗДДФЛ. с която са определени разходи за дейността 70 на сто – за авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, се прилага и при правоотношения с лица, упражняващи свободна професия по смисъла на ЗДДФЛ. Във връзка с дефинирането на понятието „авторски и лицензионни възнаграждения“, законът препраща към Закона за корпоративното подоходно облагане (§ 1, т. 8 от ДР на
зддФЛ).
По смисъла на § 1, т. 8 от ДР на ЗКПО, “авторски и лицензионни възнаграждения“ са плащанията от всякакъв вид, получени за: използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми, записи на радио- или телевизионно предаване или софтуер; на всеки патент, топологии на интегралните схеми, марка, промишлен дизайн или полезен модел, план, секретна формула или процес или за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит. Не се смятат за авторски и лицензионни възнаграждения плащанията за придобиване на право на ползване на софтуер, в който е инкорпорирано само копие от съответната програма, в случай, че не се предоставят правата по копиране, размножаване, разпространяване, видоизменяне, публично представяне или други форми на търговско използване.
Във връзка с прилагането на чл. 29, т. 1 от ЗДДФЛ за авторски и лицензионни възнаграждения се смятат и доходите от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори.
Предвид цитираните разпоредби, ако сте придобили доход, който попада в хипотезата на чл. 29, ал. 1 от ЗДДФЛ, следва да ползвате 70 на сто разходи^ за дейността, независимо от факта че сте лице, упражняващо свободна професия.
/
/МАР
2
/
1

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *