Прилагането на чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при определянето на авансовия данък за възнаграждения по трудови правоотношения, начислени през м. 12. 2007 год.

2_280/16.01.2008 г.
ЗДДФЛ, чл. 42, ал. 2
Относно: Прилагането на чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица(ЗДДФЛ) при определянето на авансовия данък за възнаграждения по трудови правоотношения, начислени през м. 12. 2007 год., изплатени след 1 януари 2008 г.
В Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” по електронен път е постъпило запитване подписано с електронен подпис Според изложеното в него дружеството е начислило работни заплати на персонала през м. 12.2007 г., които ще бъдат изплатени през м. 01.2008 г. Във връзка с това e поставeн въпроса как следва да се изчисли ДОД за тези заплати – по таблицата за 2007 г. или с плоския данък през 2008 г.?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (ДВ бр. 95/2006, г., посл. изм. ДВ бр. 113/2007 г.) изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗДДФЛ, в редакцията на закона, действаща през 2007 г., авансовият данък за доходите от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечната данъчна основа. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ, месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход, начислен от работодателя за съответния месец, се намалява с:
?удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социалното осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО);
?данъчното облекчение за намалена работоспособност по чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ;
?данъчното облекчение по чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение.
Видно от цитираните разпоредби, при определянето на облагаемият доход за целите на авансовото облагане по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ, водещ е принципът на начисляването на дохода. Предвид на това, при определянето на авансовия данък за трудови възнаграждения, начислени за м. декември 2007 г. следва да се ползва таблицата към чл. 42, ал. 3 от ЗДДФЛ, в редакцията на закона, действаща до 31 декември 2007 г. Така следва да се процедира, независимо от факта, че възнагражденията са изплатени след 1 януари 2008 г. Датата на окончателното изплащане на възнаграждението съгласно чл. 42, ал. 4 от ЗДДФЛ, има отношение към удържането на авансовия данък от работодателя, но не и към определянето му.
Следва да се има предвид, че при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения е възприет друг принцип – принципът на придобиване на дохода, но той се прилага едва при определянето на годишната данъчната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ. Следователно, доходите по трудови правоотношения, придобити след 1 януари 2008г., ще участват при определянето на годишната данъчна основа и годишния данък за доходите от този източник по реда и при условията на чл. 49 от ЗДДФЛ в редакцията на закона, действаща за 2008 г., т.е. в годишен аспект ще бъдат обложени с данъчна ставка 10 на сто.

Оценете статията

Вашият коментар