прилагането на чл. 58, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси, Ви уведомяваме:

Изх. № 62-00-9
Дата: 02.07.2009 год.
ЗМДТ, чл. 58, ал. 1, т.4.
В отговор на въпроса, който поставяте относно прилагането на чл. 58, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси, Ви уведомяваме:
На основание чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ от данък върху превозните средства се освобождава лекият автомобил – собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 %, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117.64 KW. Освобождаването от данък настъпва при кумулативното наличие на всички изисквани от закона условия.
За ползването на предвидената преференция е необходимо представяне на документ, удостоверяващ степента на намалена работоспособност на задълженото лице, т.е. решение на ТЕЛК или НЕЛК.
Освобождаване от данъци на цитираното основание е допустимо само на един от притежаваните от лице с намалена работоспособност леки автомобили, дори и в случаите, в които изискваните от закона условия са налице спрямо други автомобили.
Когато лекият автомобил, за който се претендира освобождаване от данъци, е съпружеска имуществена общност, освобождаване е допустимо само на идеалната част, притежавана от лицето с намалена работоспособност. Съпружеска имуществена общност са вещите и правата върху вещи, придобити от съпрузите през време на брака в резултат на съвместен принос, независимо от това, на чие име са придобити /чл. 19, ал. 1 СК/. Вещите и правата върху вещи, придобити през време на брака по наследство и дарение, представляват лична собственост на съпруга, който ги е придобил /чл. 20, ал. 1 СК/.
Съпружеска имуществена общност са и леките автомобили, придобити по време на брака по реда на отменената Наредба № 15 за купуване на автомобили от инвалиди – в този смисъл Постановление № 1 от 13.05.82 г. на Пленума на ВС, съгласно което „Лекият автомобил, закупен по време на брака по реда на Наредба № 15 за купуване на автомобили от инвалиди, се включва в имуществената общност на съпрузите, освен ако е придобит при условията на пълна трансформация на лично имущество“ .
Преференцията по чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ се прилага и за лицата с определени с валидно решение на компетентен орган вид и степен на увреждане от 50 до 100 на сто /§4а от ПЗР на ЗМДТ, в сила от 01.07.2009 г./.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

предоставяне на обезпечение при условията на точки едно и две това задължение е вменено на лицата, които извършват облагаеми доставки и вътреобщностно придобиване, а според точка три, задължението е н

Изх. № 24-39-44Дата:15.06.2017 год.ЗДДС, чл. 176в, ал. 1, т. 3;ЗДДС, чл. 20, ал. 2, т. 1. Вна Националната агенция за приходите е постъпило и заведено

Изясняване на здравноосигурителен статус

ОТНОСНО:Изясняване на здравноосигурителен статусВ отговор на Ваше запитване, постъпило по електронната поща в ЦУ на НАП и препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – …

Прилагане на ЗДДС и ЗКПО.

Относно: Прилагане на ЗДДС и ЗКПО. В Дирекция „ОУИ” – …….. постъпи писмено запитване с вх. № ……../12.08.2010 г., относно прилагане на ЗДДС и ЗКПО.В

освобождаване от данък върху добавената стойност за официални нужди, предвидено в Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудни

1_ИТ-00-7/06.03.2009 ЗДДС, чл. 173 , ал. 1 Относно: освобождаване от данък върху добавената стойност за официални нужди, предвидено в Споразумението между Правителството на Република България

Eczanem