ЗДДС, чл.45,ЗДДС, чл.26

Изх. № 24-34-159
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
На поставените от Вас въпроси, свързани с прилагането на чл.45 от новия Закон за данък върху добавената стойност, Ви уведомяваме следното:
Фактическа обстановка
Предстои Ви продажба на недвижим имот, който сте придобили през 1995 г. и представлява урегулиран поземлен имот, върху който е построена сграда.
Прехвърлянето на право на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови, представлява облагаема доставка на основание чл.45. ал.5, т.1 от ЗДДС.
Тъй като в запитването си не сте изложили повече факти, не може да се прецени дали тя е „нова“ по смисъла на § 1, т.5 от ДР на ЗДДС. За доказване на обстоятелството, че сградата не е нова, следва да разполагате с протокол обрИзх. № 16. Датата на въвеждане в експлоатация може да бъде доказана и с други документа, като например акт за държавна или общинска собственост, от който е видна дата!а \: въвеждане в експлоатация. Ако е налице незаконно строителство, следва да се получи удостоверение от съответната техническа служба при общината по местонахождението на имота, че строежът е допустим или търпим /§ 16 от ПР на ЗУТ/. Времето за извършване на незаконния строеж се установява с всички доказателствени средства, допустими по Гражданския процесуален кодекс, включително и с декларации /§ 184, ал.8 от ПР на ЗУТ/. както и с декларации по ЗМДТ. Разрешенията на ползване, издадени по реда на ЗТСУ и Правилника за плановото изграждане на населените места, също са доказателства, чрез които може да се установи дали една сграда е нова.
След като съберете доказателства за това дали сградата е нова по смисъла на ЗДДС или не, ще прецените и какъв ще бъде вида на доставката – такава по чл.45, ал.З от ЗДДС – доставка на сграда, която не е нова и прилежащия към нея терен, която ще бъде освободена или доставка на нова сграда, която ще бъде облагаема /чл.12, ал. 1 от ЗДДС/. 1 [редметьт на сделката следва да се раздели на две доставки, като само тази за частта от урегулирания поземлен имот, която не е прилежащ терен към стара сграда, ще бъде облагаема. За да се определи точно данъчната основа, задължително У ПИ следва да е посочен с квадратура и цена като сбор от прилежащия терен и от останалата част на имота.
За Вае като данъчно задължено лице съществува правото, ако доставката е освободена, да изберете тя да бъде облагаема /чл.45. ал.7 от ЗДДС/.
Данъчната основа се определя по общите правила на чл.26. ад.2 и ал.З от ЗДДС и включва в себе си всичко, получено от или дължимо на доставчика:
-възнаграждението по доставката,
-всички други данъци, различни от ДДС и такси, дължими по доставката, а
именно:
-данъкът по чл.47, ал.2 във връзка с чл.44. ал.1 от ЗМДТ в размер на 2%
върху по-високата от определената цена на продажбата и данъчната оценка на имота по
1 [риложение № 2 към ЗМДТ /чл. 1 5 от ППЗДДСУ;
-такса за вписване на договора, съгласно чл.2 от Тарифата за държавните
гакси;
-съпътстващи разходи /примерно: комисионна, застраховка/.
Данъчната основа не може да бъде по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от себестойността й. когато предмет е УПИ с изключение на прилежащ терен към сгради, които не са нови и нови сгради, части от тях и прилежащият им терен.
//

Оценете статията

Вашият коментар