прилагането на този параграф ще бъдат уредени в споразумение по прилагането на това споразумение.

2_1776-1/17.11.2010г.
ЗДДС, чл.173, ал.1.
В Дирекция „ОУИ” гр…… е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № ……2010г., в което посочвате, че на основание на сключен договор с дружество от Германия, регистрирано по ЗДДС, дружеството е поело задължение да извърши доставка и монтаж на дограма, като стоките и услугите са предназначени за изнесен оперативен обект ……, Полигон България.
При така изложената фактическа обстановка сте поставили въпроса приложима ли е разпоредбата на чл.173, ал.1 от ЗДДС за извършените от Вас доставки като подизпълнител.
На основание изложената фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище:
Със Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната, ратифицирано със Закон, приет от 40-то Народно събрание на 26.05.2006 г., обн., ДВ, бр. 55 oт 2006 г., в сила oт 12.06.2006 г. е предвидено освобождаване от данъци за официални нужди на силите на Съединените щати.
В чл. 16, т. 1 oт Споразумението е регламентирано: “По отношение на данъка върху добавената стойност (ДДС) или подобни или заменящи го данъци се прилага освобождаване към момента на покупката от или за нуждите на силите на Съединените щати на материали, припаси, услуги, оборудване и друга собственост, придобити за крайно потребление от силите на Съединените щати или които в крайна сметка ще бъдат вложени в предмети или съоръжения, използвани от силите на Съединените щати. Силите на Съединените щати предоставят на компетентните български власти съответно удостоверение, че материалитe, припасите, услугите, оборудването и другата собственост са за крайно потребление от силите на Съединените щати или в крайна сметка ще бъдат вложени в предмети и съоръжения, използвани от силите на Съединените щати. Подробностите относно прилагането на този параграф ще бъдат уредени в споразумение по прилагането на това споразумение.“
В т. 7 от Споразумението по прилагане относно освобождаване от данъци и данъчни облекчения в изпълнение на Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната, одобрено с Решение № 83 от 13.02.2008 г. на Министерския съвет, в сила oт 28.02.2008 г., обнародванов ДВ, бр. 29 от 18.03.2008 г.е предвидено освобождаване от данък върху добавената стойност за стоки и услуги, придобити от Силите на Съединените щати или от изпълнители /по договор/, които действат за или от името на Силите на Съединените щати, което се дава на мястото на продажбата.
Съгласно дефиницията, дадена в т.4, б.”а” от Споразумението „изпълнител по договор”е всяко юридическо лице, което предоставя стоки и услуги изключително за употреба или в полза на Силите на Съединените щати, включително строителство, по договор или договор за подизпълнение, сключен със Силите на Съединените щати или в тяхна полза, когато за тези стоки или услуги или строителство са удостоверени от Силите на Съединените щати, че са за изключителна употреба от Силите на Съединените щати.
Видно от гореизложеното, освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност за доставки с място на изпълнение на територията на страната е предвидено както за основните изпълнители, така и за подизпълнителите, като определящо за освобождаването е стоките и услугите да са предназначени за крайно потребление от Силите на Съединените щати.
Доставките предназначени за Силите на Съединените щати, с място на изпълнение на територията на страната, имат характер на доставки облагаеми с нулева ставка на данъка по чл.173, ал.1 от ЗДДС.
Съгласно т. 7 от Споразумението по прилагането на освобождаване от данъци “Придобиването на стоки и услуги, придобити без данъчно облагане, се документира във формуляра, приложен в Анекс Б oт споразумението по прилагане. Тези формуляри се заверяват от органите на Силите на Съединените щати, като купувачът предоставя формулярите на търговеца, за да документира освобождаването oт данъци или данъчното облекчение на мястото на продажбата”.
За прилагане на нулевата ставка по чл.173, ал.1 от ЗДДС следва да разполагате със заверен формуляр – приложение Анекс Б към споразумението по прилагането на освобождаване от данъци, където фигурира Вашето дружество като продавач.
Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид указание Изх. № 91-00-281 от 15.09.2008г на Изпълнителния директор на НАП. , което може да бъде намерено на интернет страницата на ЦУ на НАП на адрес www.nap.bgи процедура за взаимодействие между НАП и представители на въоръжените сили на САЩ относно освобождаване от ДДС на доставки на стоки и услуги, предназначени за официалните нужди на Въоръжените сили на САЩ.

Оценете статията

Вашият коментар