Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 214

1_ ИТ-00-40 / 22.04.2020 г.

Чл. 17, чл.22а и чл.50 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх.№ 2020 г., сте описали следната фактическа обстановка:
На 12.03.2020 г. с ПИК сте подали ГДД по чл.50 с попълнени Приложения № 1 и №10 относно облекчение за млади семейства по чл.22а от ЗДДФЛ, а на 13.03.2020 г. по банковата Ви сметка е преведена сума за възстановяване от ГДД по бързата процедура. Впоследствие, на 10.04.2020 г. сте получили покана по чл.103 от ДОПК в която е било посочено, че нямате право на облекчение за млади семейства, т.к. не сте изпълнили изискването на чл.22, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ.
На 24.03.2020 г. с ПИК сте подали коригираща ГДД, в която не е имало промяна в данните посочени в Приложение № 1 и № 10 тъй като е била допусната техническа грешка, като за тази декларация на 10.04.2020 г. сте получили АПВ в който е било посочено, че надвнесения данък по ГДД Ви е бил вече възстановен, не следва да се възстановява втори път и не се е споменавало, че не отговаряте на изискванията за ползване на облекчение по чл.22а от ЗДДФЛ.
Към запитването прилагате копие от договор за кредит за придобиване и ремонт на жилище в гр., №73, ет.3, ап.7, копие на част от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот от което не се вижда въху кой недвижим имот е учредена ипотеката, становище на НАП от 25.04.2012 г. и поканата по чл.103 от ДОПК от ТД на НАП-Бургас от 09.04.2020 г.
В тази връзка поставяте въпроса, имате ли право на данъчно облекчение по чл.22а от ЗДДФЛ и трябва ли да подавате друга коригираща ГДД съгласно поканата по чл.103 от ДОПК?

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл. 22а, ал.1 от ЗДДФЛ, местните физически лица могат да ползват данъчно облекчение за млади семейства, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище, когато едновременно са налице следните условия:
1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.
Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 и при условие, че съпругът/съпругата няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година, като обстоятелствата и условията по ал. 1 – 3 се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50.
Важно е да се има предвид, че данъчните облекчения се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително когато декларацията се подава по реда на чл. 53, ал. 2, както и по реда на чл. 103 и 104 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
В действащата нормативна уредба няма определение на използваното в ЗДДФЛ понятие „ипотечен кредит“, поради което във връзка с ползването на данъчното облекчение за млади семейства следва да се влага общоприетият смисъл на това понятие. От друга страна, предвид условието ипотекираното жилище да е единствено жилище за семейството през данъчната година (чл. 22а, ал.1, т. 3 от ЗДДФЛ), може да се направи извод, че ипотечният кредит е за придобиване на жилище (жилищен кредит). Следователно, данъчното облекчение за млади семейства по чл. 22а от ЗДДФЛ не може да се ползва за всеки кредит, обезпечен с ипотека върху недвижим имот, а само за кредит, който цели придобиване на жилище, като същевременно придобиваното жилище служи и за обезпечение по предоставения кредит.
Освен това, когато кредитът е с цел извършване на ремонтни и довършителни работи лицата нямат право да ползват данъчното облекчение по чл. 22а от ЗДДФЛ, независимо от факта, че този кредит е обезпечен с ипотека. В тази връзка, когато кредитът е комбиниран (закупуване на недвижим имот и ремонтни и довършителни работи), облекчението по чл. 22а от ЗДДФЛ може да се прилага само по отношение на лихвите, касаещи частта от кредита, предназначена за придобиване на жилище. В случай, че в договора за ипотечен кредит е посочена обща сума е необходимо да се изследва и докаже каква част от кредита е предназначена за придобиване на жилище.
След като както посочвате в запитването „обезпечението на договорната ипотека е с друг имот собственост на родителите Ви“, няма да бъде изпълнено условието на чл. 22а от ЗДДФЛ „придобиваното жилище да служи и за обезпечение по предоставения кредит”.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране на доставка на машина съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_2923/12.10.2011г.ЗДДС, чл. 17, ал.2 Относно: данъчно третиране на доставка на машина съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Според изложеното в запитването дружество предстои да

Писмо с Изх. №53-04-824; 22.01.2018 г.

Изх. №53-04-82422.01.2018 г. Чл. 13, ал. 1 от ЗДДСЧл. 15 от ЗДДСЧл. 62, ал. 2 от ЗДДСЧл. 62, ал. 3 от ЗДДС Фактическата обстановка, изложена

ЗДДС, чл.163а

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52, Изх. № 91-00-7Дата: 20.03.2015 год.ЗДДС, чл. 163аВъв Ваше писмо, постъпило вна(ЦУ на НАП) и заведено с вх. №

Прилагане на изисквания за счетоводна отчетност, издаване на първични счетоводни документи и ползване на касов апарат от физическо лице – регистриран земеделски производител.

ОТНОСНО: Прилагане на изисквания за счетоводна отчетност, издаване на първични счетоводни документи и ползване на касов апарат от физическо лице – регистриран земеделски производител. Според