Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

1_ИТ-00-82/ 11.08.2020 г.
Чл.66, ал. 2 от ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
,
Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” с вх.№ 2020 г. е описана следната фактическа обстановка:
Запитването Ви е относно допустимостта за прилагане на намалената ставка на ДДС от 9 не сто съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС в сила от 01.07.2020г. в следните обекти, стопанисвани от Общинско предприятие:
1. Кафетерия в туристически комплекс…..
Заведението предлага напитки — кафе, чай, топли и безалкохолни напитки, приготвени на място фрешове, шейкове, лимонада и др.; храна — приготвена на място в оборудвана кухня (топли сандвичи, тостове, палачинки, пържени картофи), както и пакетирани стоки – ядки и сладоледи. Заведението е на самообслужване и предоставя на клиентите достьп до инфраструктура, осигуряваща възможност за консумация на закупената храна на място, предоставят се мебели — маси и столове във вътрешна зала и във външни пространства, седящи места на барплот, достъп до санитарни помещения, отопление/климатизиране, поддържане на хигиената в заведението. Наличен е обслужващ персонал – барман, към който клиентьт би могъл да се обърне при необходимост за разяснения относно предлаганите ястия и напитки и който формира индивидуални порции, съобразно индивидуалните поръчки на клиентите, предоставя прибори, почиства и дезинфекцира масите и столовете в зоните за хранене.
2. Кафене „….. „, част от туристически комплекс „……. “.
Заведението предлага напитки – кафе, чай, безалкохолни напитки, приготвени на място фрешове, лимонади, цитронади и др.; пакетирани храни – сладоледи, кроасани, солети, бисквит, соленки и др. пакетирани стоки. Заведението е на самообслужване и предоставя на клиентите достъп до инфраструктура, осигуряваща възможност за консумация на закупените храни и напитки на място, предоставят се мебели – маси и столове във вырешна зала, седящи места на изнесен външен барплот, достьп до санитарни помещения, поддържане на хигиената в заведението. Наличен е обслужващ персонал, продавач – консултант, към който клиентьт би могъл да се обърне при необходимост за разяснения относно предлаганите храни и напитки, който предоставя прибори, почиства и дезинфекцира масите и столовете в заведението.
3. Кафе –на , ул. „…“ № ….
Заведението предлага напитки – кафе, чай, топли и безалкохолни напитки, приготвени на място фрешове, лимонада и др., пакетирани храни — бонбони, бисквити, шоколадови десерти, вафли, кроасани, солени пакетирани изделия, дъвки, ядки и сладоледи. Заведението е на самообслужване и предоставя на клиентите достьп до инфраструктура, осигуряваща възможност за консумация на закупените храни и напитки на място, предоставят се мебели маси и столове, достьп до санитарни помещения, отопление/климатизиране, поддържане на хигиената в заведението. Наличен е обслужващ персонал, продавач – консултант, към който клиентът би могъл да се обърне при необходимост за разяснения относно предлаганите храни и напитки, който предоставя прибори, почиства и дезинфекцира масите и столовете в помещението.
Във връзка с изложеното молите за разяснение дали така организираното предлагане в посочените обекти представлява „ресторантьорска услуга“ по смисъла на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС и дали е допустимо прилагане на намалената ставка на данъка вьрху добавената стойност от 9 на сто?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното принципно становище:
Легални дефиниции на понятията „ресторантьорски“ и „кетъринг услуги“ се съдържа в § 1, т. 61 и т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС.
„Ресторантьорски услуги“ по смисъла на § 1, т. 62 от ДР на ЗДДС (изм. и доп. В ДВ, бр. 55 от 2020 г. в сила от 01.07.2020 г. ) са услугите, които се състоят от доставка в помещенията на доставчика на приготвена или неприготвена храна и/или напитки за човешка консумация, следвани от достатъчно подпомагащи услуги, които позволяват незабавното им консумиране. Храни за човешка консумация са храни по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните.
„Кетъринг услуги“ са съвкупност от характеристики и действия, в които преобладават главно услугите и в които доставката на храна и/или напитки е само един компонент. Преобладаващите главно услуги са същите като ресторантьорските услуги, но доставката е осъществена извън помещенията на доставчика.
Видно от чл. 6, пар. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (Регламент за изпълнение (ЕС) 282/2011) ресторантьорските услуги и кетъринг услугите са услуги, които се състоят в доставката на приготвени или неприготвени храни или напитки, или и на двете, за консумация от човека, придружени от достатъчно помощни услуги, за да могат да се консумират непосредствено. Доставката на храна, на напитки, или и на двете е само един компонент от едно цяло, в което услугите играят по-голяма роля. Ресторантьорски услуги е доставката на такива услуги в заведенията на доставчика, а кетъринг е доставката на такива услуги извън помещенията на доставчика. Съгласно пар. 2 на същата разпоредба доставката на приготвени или неприготвени храни или напитки или и на двете, независимо дали е включен превозът, но без каквито и да било други помощни услуги, не се смята за ресторантьорска услуга, нито за кетъринг услуга по смисъла на пар. 1.
Обичайно ресторантьорска услуга е предоставянето на храна за консумация на място в стопанисвани от доставчика закрити помещения и/или обособени зони на открито с подходящо съответно оборудване, включително маси и столове, и с включено сервитьорско обслужване. Предоставянето на ресторантьорска услуга, следва да се извърши в обекти, които са категоризирани по Закона за туризма, като в чл.124 от с. з. са регламентирани категориите заведения.
Ресторантьорски услуги са налице и при предоставянето за консумация на място в ресторантите за самообслужване – заведения, в които се предоставя на клиентите достъп до инфраструктура, осигуряваща възможност за консумация на закупената храна на място, предоставят се мебели – маси и столове, съобразно броя на клиентите (а не само елементарно оборудване, позволяващо на ограничен брой клиенти да консумират храната на място), достъп до санитарни помещения, отопление/климатизиране на заведението (когато същото е закрито помещение), поддържане на хигиената в заведението. Наличен е обслужващ персонал, към който клиентът би могъл да се обърне при необходимост за разяснения относно предлаганите ястия и напитки и който формира индивидуални порции, съобразно индивидуалните поръчки на клиентите, предоставяне на прибори и други подобни, необходими за храненето, почиства масите в зоните за хранене. Тези обстоятелства дават основание да се приеме, че е налице доставка на ресторантьорски услуги, независимо, че в тези случаи храната не се поднася на масата на клиента.
Не са кетъринг услуги или ресторантьорски услуги:
а) обикновената доставка на приготвена или неприготвена храна (например доставка за вкъщи от ресторанти, супермаркети и други подобни);
б) доставката на приготвена храна и доставката, състояща се в храна за вкъщи от ресторанти;
в) доставката, състояща се в приготвяне и доставка на храна и/или напитки без друга подпомагаща услуга.
Предвид това доставката на храна или напитки, които не са съпроводени с помощни услуги, чието предназначение е да способства за консумацията на място в подходяща обстановка, е доставка на стока. В този смисъл са и посочените по-горе решения на СЕС по дело C-231/94 и по съединени дела C-497/09, C-499/09, C-501/09 и C-502/09.
За да се определи дали една-единствена сложна доставка трябва да се квалифицира като „доставка на стоки“ или като „доставка на услуги“, следва да се вземат предвид всички обстоятелства по осъществяване на сделката, за да се установят нейните характерни елементи и да се установят доминиращите елементи. Следва да се уточни също, че доминиращият елемент трябва да се определи, като се вземе за основа гледната точка на средностатистическия потребител и в рамките на цялостната преценка се отчете не само количественото, но и качественото значение на елементите на предоставяне на услуги в съпоставка с елементите, свързани с доставката на стоки (решение на СЕС по съединени дела С-497/09, C-499/09, C-501/09 и C-502/09, т. 61-63).
Предвид гореизложеното и описаното във фактическата обстановка, дава основание да се приеме, че намалената ставка на данъка от 9 на сто е приложима за предлаганите напитки и/или храна в стопанисваните от Вас заведения, с оглед на това, че за заведенията има издадени удостоверения за категоризация, предлагате достатъчно възможности за консумация на място, подходяща мебелировка, достъп до санитарни помещения, поддържане на хигиена и наличието на обслужващ персонал, към който клиентът би могъл да се обърне при необходимост.
При условие, че клиентът явно демонстрира намерението си да получи само храна, без да се ползва предоставяни от Вас помощните услуги, които всъщност превръщат доставката на стока в доставка на ресторантьорска услуга, следва да се приеме, че е налице доставка на стока и да се приложи стандартната ставка на данъка.

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *