Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност

1_ИТ-00-53/ 23.06.2020 г.
Чл.6, чл.9, чл.12, ал. 1, чл.26, ал. 3, т. 2, чл.96, ал. 1 и 2 от ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” с вх. № 2020 г. е описана следната фактическа обстановка:
Развивате дейност като едноличен търговец на територията на Община …и заплащате патентен данък. Освен това сте регистрирана като земеделски производител.
В тази връзка в рамките на текущата година очаквате да получите субсидия по мярка 6.3- ПРСР – стартова помощ за развитие на малки стопанства. Финансирането по програмата е общо в размер на 15 000 евро. Първият транш е 10 000 евро – след одобрение и преминати проверки, а вторият – 5 000 евро след изпълнение на част от заложения бизнес план. Вашият ангажимент е да закупите ДМА на стойност над 2 000 евро.
Участвате и по Национална програма по пчеларство – закупувате пчелни кошери, след което Ви възстановяват част от изразходваната сума.
Получаваме суми и по програма de minimis за брой пчелни семейства.
Във връзка с изложеното е поставен въпроса дали е нужно да сумирате тези субсидии към оборота на едноличния търговец с оглед на прилагане на ЗДДС?
Предвид това, че към запитването не са приложени договорите за субсидии, съобразявайки изложената фактическа обстановка и относимата нормативна уредба, изразяваме следното принципно становище:
Относно подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Съгласно чл.1, ал.2 от Наредба № 10 от 10.06.2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ има за цел икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици; ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства; подобряване на опазването на околната среда и борба с климатичните промени.
Финансовата помощ по тази наредба е безвъзмездна и се предоставя за устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства, съгласно чл.4 от същата наредба
Относно мярката по Националната програма по пчеларство
Видно от чл.4 от Наредба № 10/13.12.2019 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2020 – 2022 г., по реда на тази наредба се предоставя финансова помощ за една или за няколко дейности по следните мерки:
1. по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ за дейностите „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелни продукти“; „Обмен на знания и добри технологични практики за отглеждане на пчелните семейства“; „Популяризиране на българските пчелни продукти чрез организиране на базари, в които участват местни пчелари“;
2. по мярка Б „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“ за дейностите „Закупуване на ветеринарномедицински продукти (ВМП) срещу вароатоза“ „Изследване за резистентност на Varroa destructor към ВМП, разрешени за употреба за борба с вароатозата“ „Изследване на пчелните семейства за наличие на нозематоза и нейното разпространение на територията на страната“;
3. по мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство“ за дейностите „Подпомагане закупуването на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство (ремаркета, платформи)“; „Възстановяване на разходите за подвижно пчеларство за придвижване на пчелните семейства“;
4. по мярка Г „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти“ за дейностите Физикохимичен анализ на пчелния мед“; „Изследване на проби от хранителните запаси на пчелните семейства (мед, прашец) за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми“;
5. по мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз“ за дейностите „Закупуване на различни системи нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличение на пчелина“; „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства“; „Закупуване на пчелни майки“;
6. по мярка E „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“ за дейностите „Инвентаризация на медоносната растителност в страната“; „Криоконсервация на семенна течност от търтеи (миксиране на семенна течност)“; „Мониторинг на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие“.
По програма de minimis
Съгласно т.2.3 от Указание за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 г. помощта се предоставя с цел компенсиране на част от разходите при отглеждане на пчелните семейства, както и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели по ниски добиви на мед.
По отношение на посочените по-горе субсидии данъчното третиране по ЗДДС е следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
По смисъла на чл.96, ал.2 от ЗДДС, облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл.46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл.47.
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Безвъзмездно предоставената финансова помощ (субсидии и финансирания) по своето същество не представлява обект на облагане с ДДС.
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, данъчната основа при доставка на територията на страната се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка.
Дефиниция на понятието „субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“ е дадена в § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС. В нея е посочено, че субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
а) покриване на загуби;
б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
В съответствие с формулировката на § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС се прилага, когато субсидията е пряко свързана с цената на въпросната сделка. Понятието „субсидии, пряко свързани с цената“ означава, че в данъчната основа за целите на облагане с ДДС следва да се включат всички помощи, които имат пряко въздействие върху размера на възнаграждението, получено от доставчика. Тези субсидии трябва да имат пряка връзка, или дори причинно-следствена връзка, с доставката на точно измерени или измерими стоки или услуги, като помощта се предоставя доколкото тези стоки или услуги действително са продадени. СЕС постановява ясни критерии за това. За да е налице това третиране, субсидията първо трябва да бъде платена изрично на субсидиран оператор с цел той да може да достави конкретни стоки или услуги (дело C-184/00, параграфи 12 и 13). Също така е необходимо да се провери дали купувачите на стоките или услугите са облагодетелствани от субсидията, предоставена на бенефициента. Дължимата от купувача цена трябва да бъде определена по такъв начин, че тя да намалява пропорционално на субсидията, предоставена на продавача или на доставчика на стоките или услугите, което по такъв начин представлява елемент при определянето на цената, искана от продавача или доставчика. Също така трябва да бъде проверено дали от обективна гледна точка фактът, че субсидията е платена на продавача или доставчика, му позволява да продава стоките или доставя услугите на по-ниска цена, отколкото той би бил принуден да иска при липсата на субсидия (дело C-184/00, параграф 14). Възнаграждението, съставляващо субсидията, трябва да бъде определяемо. Не е необходимо субсидията да отговаря точно на намаляването на цената на доставените стоки или услуги. Достатъчно е връзката между намалението на цената и субсидията, да е съществена (дело C-184/00, параграф 17). В заключение СЕС е постановил, че „субсидии, пряко свързани с цената“ за целите на член 11, част А, параграф 1, буква а) от Шестата директива включват само субсидии, които съставляват цялото възнаграждение за доставката на стоки или услуги или част от него, което е платено от трета страна на продавача или доставчика (дело C-184/00, параграф 18).
Предвид гореизложеното и доколкото финансиранията по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони, Националната програма по пчеларство и предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите не са обвързани с цената на предоставяните стоки или услуги на трети лица, същите не попадат в хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, респективно не участват при формиране на облагаем оборот за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС.

5/5

Вашият коментар