прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-90
02.06.2015 г.
ЗДДС § 1, т. 14 от ДР
Регламент 282/2011 чл. 7, пар. 1
В дирекция ……….постъпило писмено запитване относно прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Клиент (чуждестранен гражданин)на „ЕАС“ ЕООД желае да регистрира дружество в България. Дейността на клиента (наричан субект „А“) ще се извършва чрез уеб сайт , включвайки следните етапи:
– субект „А“ ще получава по електронен път файл, съдържащ текст или музика от физическо или юридическо лице от Европейския съюз или извън него, условно наречен субект „Б“;
-субект „А“ ще изпраща този файл към звукозаписно студио, условно наречено субект „В“, което се намира в страна извън Европейския съюз;
-студиото ще обработва файла според изискванията на субект „Б“, като прави аранжимент, добавя нови елементи, наема професионални музиканти, с които записва окончателен вариант и др. и връща готовия продукт на субект „А“. За обработката на продукта, субект „А“ заплаща на субект „В“ възнаграждение по банков път;
-субект „А“, от своя страна продава готовия продукт на субект „Б“, като заплащането на услугата от субект „Б“ към субект „А“ се извършва чрез кредитна карта или PAYPAL.
При така изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Как се третира услугата, която ще предоставя субект „А“ – посредническа или звукозаписна музикална дейност?
2. Попада ли услугата в обхвата на услугите, извършвани по електронен път по смисъла на §1, т.14 от ДР на ЗДДС?
3. Ако отговорът на втори въпрос е положителен, какво ще е данъчното третиране на доставката, когато:
3.1. субект „Б“ е физическо лице от Европейския съюз или от трета страна, или
3.2. субект „Б“ е юридическо лице от Европейския съюз или трета страна?
4. Какъв документ (договор за услуга, хонорар и т.н.) трябва да бъде изготвен между субект „А“ и субект „В“, т.е. как следва да бъдат уредени взаимоотношенията с физическо лице – музикант от САЩ или ЕС, което е извършило услугата по написване или създаване на музика към текст)
5. Необходимо ли е субект „А“ да притежава лицензи, за да извършва посочената дейност в България?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Определянето вида на услугата – посредническа услуга или звукозаписна музикална дейност, която субект „А“ ще предоставя произтичат от частно-правни облигационни отношения, което следва да извлече от контекста и клаузите на сключени договори и споразумения между страните. Предвид това, че в запитването не е посочен предмета на договора, както и липсата на конкретизиращи условия по договореностите между субект „А“ и субект „Б“не може да бъде даден категоричен отговор по отношение вида на услугата, която субект „А“ ще предоставя.
По втори въпрос
Със ЗИД на ЗДДС в сила от 01.01.2015 г. е дадена дефиниция па понятието „Услуги, извършени по електронен път“ в § 1, т. 14 на Допълнителните разпоредби, съгласно която като услуги, извършени по електронен път се определят услугите, предвидени в Приложение II на Директива 2006/112/ ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112) и чл. 7 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (Регламент 282/ 2011), както и в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги (Регламент 1042/ 2013).
Съгласно чл. 7, пар. 1 от Регламент 282/2011 услуги, предоставяни по електронен път съгласно Директива 2006/112 включва услуги, които се предоставят чрез интернет или електронна мрежа, както и които се предоставят по принцип автоматизирано – предвид естеството им, при минимална намеса на човешки фактор, и които е невъзможно да бъдат предоставени при отсъствието на информационни технологии.
От дадената дефиниция е видно, че за да попадне една услуга в обхвата на услугите, извършени по електронен път е необходимо да бъдат изпълнени едновременно следните условия:
1.услугата да се доставя чрез интернет или електронна мрежа;
2.да се доставят автоматизирано;
3.намесата на човешкия фактор при предоставянето на услугата да е минимална;
4.отсъствието на информационни технологии да прави предоставянето на услугата невъзможно.
С оглед гореизложеното, ако съобразно договора между субект „А“ и субект „Б“ услугата се определя като звукозаписна музикална дейност и доколкото в конкретния случай ще се обработва файл според изискванията на субект „Б“, следва да се приеме, че ще се извърши индивидуално поръчана услуга, за която се изисква намеса на човешки фактор и която не е резултат от автоматизирана процедура, поради което тази услуга не може да бъде определена като услуга, извършена по електронен път.
Като услуга, извършена по електронен път не се определя и случаят, в който субект „А“ извършва посредническа услуга на субект „Б“ за намирането на лицето – субект „В“, което да обработва файла според изискванията на субект „Б“, като прави аранжимент, добавя нови елементи, наема професионални музиканти, с които записва окончателен вариант.
По трети въпрос
Предвид изразеното становище по втори въпрос не се налага изразяване на такова по трети въпрос.
По четвърти въпрос
Начина на уреждане на взаимоотношенията между страните по дадена сделка е решение на страните по сделката, поради което НАП не е компетентна да изразява становище.
По пети въпрос
За целите на данъчното третиране по ЗДДС на посочените в запитването доставки, както в ЗДДС, така и в правилника за неговото прилагане не се изисква наличието на лиценз.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.78, aл. 1,ЗДДС, чл.115, aл. 6

Изх. № 53-00-343 17.02. 2015 г. чл.78, ал. 1 от ЗДДС чл.115, ал. 6 от ЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:Чуждестранното физическо лице е

освободена ли съм от плащане на дънък върху получени доходи от наем, при наличие на Решение на ТЕЛК № ХХХ от 17.01.2005г. със срок на инвалидност до 01.01.2008г., и с оглед разпоредбите на Закона за

5.Изх. № 94-00-106/05.07.2010г. ЗДДФЛ чл.18, ал.1 и 2 относно освободена ли съм от плащане на дънък върху получени доходи от наем, при наличие на Решение

ЗДДС, чл.22, aл. 2

.№ ………………..Дата, …………………До…………………………..,Директор наДирекция „Данъчна политика” приул. “Г. С. Раковски” № 102гр. София – 1040на Ваш Изх. № 26-00-612/ 12.06.2006 г.Уважаема г-жа Елкова,По повод въпросите,

облекчения по отношение на данъка върху недвижимите имоти за лица с намалена работоспособност /които не притежават собствено жилище, а живеят в апартамента на своя син/ Ви уведомявам следното&l

Телефон: (02) 9859 3759Факс: (02) 987 7046 5. Изх. № 20-00-130/24.03.2010г. ЗМДТ чл.11; чл. 25, ал.1 и 2;чл. 64 относно облекчения по отношение на данъка