ЗДДС, чл.66, aл. 2

1_93/08.07.2008
ЗДДС, чл 66 ал2
Относно : Приложението на чл.66, ал.2 от ЗДДС
Уважаеми г-жо ……
Във връзка с Ваше запитване с вх.№ ………/08.07.2008 г., постъпило в Дирекция „ОУИ” – Бургас, изразяваме следното становище:
В запитването поставяте следните въпроси:
1. Ако хотелиерът има сключен договор с туроператор и предлага само нощувка, за което разполага с ваучер, издаден от съответния туроператор, каква данъчна ставка трябва да приложи хотелиерът?
2. Ако хотелиерът има сключен договор с туроператор и предлага нощувка и хранене, за което разполага с ваучер от съответния туроператор, каква данъчна ставка трябва да приложи хотелиерът?
3. Ако хотелиерът има сключен договор с туристически агент, който прави резервации за клиенти, които представят ваучер на туроператор, достатъчно ли е да ни бъде предоставено копие от договора между туристическия агент и съответния туроператор, издал ваучера?
По първи и втори въпрос:
Данъчното третиране на доставката по чл.66, ал.2 от ЗДДС е свързано с кумулативното изпълнение на следните условия: доставчикът е „хотелиер”; получателят е „туроператор”; предметът на доставката е „настаняване” и предоставеното „настаняване” е част от организирано пътуване.
В този смисъл, за да се приложи ставката по чл.66, ал.2 от ЗДДС за облагане на услугата „настаняване” следва страните да са хотелиер и туроператор. Понятията “хотелиер“ и “туроператор“ са дефинирани в §1, т.3 и 8 от ДР от Закона за туризма във връзка §1, т. 37 от ДР на ЗДДС.
За целите на ЗДДС “настаняване“ са основни туристически услуги по смисъла на §1, т.12 от ДР на ЗТ, а именно нощувка и хранене, както и транспортни услуги, осъществявани при спазване изискванията на действащото законодателство в областта на транспорта.
От друга страна, видно от §1, т.14 от ДР на ЗТ “организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания)“ са пътувания по предварително изготвена програма, включваща комбинация от най-малко две от следните услуги:
а) транспорт;
б) нощувка;
в) други туристически услуги, които не са свързани с транспорт или нощувка, съставляващи значителна част от пътуването и когато те се продават или предлагат за продажба с обща цена, и когато обхващат период, по-дълъг от 24 часа, или включват нощувка.
Предвид изложеното, за да е налице основание една услуга да се третира като настаняване, организираните от туроператора в рамките на общата туристическа услуга пътувания с обща цена трябва да включват едновременно най-малко две от горепосочените услуги : нощувка и транспортни услуги; нощувка или хранене; нощувка, хранене и транспортни услуги. Предоставянето на хранене или транспорт от хотелиер, без едновременно с това да се предостави и нощувка, не следва да се третира като „настаняване”.
В запитването сочите, че в качеството си на хотелиер предоставяте на туроператор услугите нощувка, както и нощувка и хранене. Предвид това, считаме, че при сочената фактическа обстановка и при условие, че е налице организирано пътуване,за Вас е приложима преференциалната ставка от 7%по чл.66, ал.2 от ЗДДС.
За доказване доставките на такива услуги, видно от чл.40 от ППЗДДС доставчикът следва да разполага с:
?документ, удостоверяващ, че настаняването е част от организирано пътуване;
?копие от ретистъра на настанените туристи;
?удостоверение за категоризация на туристическия обект;
?фактура за доставката, с изключение на случаите, когато по силата на чл. 113, ал. 3 от ЗДДС издаването й не е задължително.
За документ, удостоверяващ, че настаняването е част от организирано туристическо пътуване се счита и издадения ваучер, който туристът предоставя на хотелиера. Той следва да бъде издаден от туроператора – получател на доставка по чл.66, ал.2 от ЗДДС. Във ваучерът е посочен и списъка на предплатените услуги, включени в туристическото пътуване, от което става видно дали се касае за организирано пътуване, респективно за доставка на услуга по настаняване или не.
Ако не е налице организирано пътуване, то тогава за доставката на услуга хотелиерът прилага тази по чл. 66, ал. 1 от ЗДДС .
По трети въпрос: За да се приложи ставката по чл.66, ал.2 от ЗДДС сделката трябва да е между хотелиер и туроператор. Туристическият агент може да извършва сделки от името и за сметка на туроператор. Ако страни по договора са хотелиер и туристически агент, а не хотелиер и туроператор, тогава ставката по чл.66, ал.2 от ЗДДС е неприложима, освен ако туристическият агент не действа като туроператор по смисъла на Закона за туризма.
Директор Дирекция„ОУИ” – Бургас : ………………
/Р.Дулева/’

Оценете статията

Вашият коментар