прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

Изх. № 94-М-288
Дата:11.05.2015 год.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 25;
ЗДДФЛ, чл. 50.
Относно: прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство
По повод Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите с вх. № 94-М-288/20.04.2015 г., Ви уведомявам за следното:
Според описаната в писмото фактическа обстановка, от 01.01.2014 г. работите като помощник юридически съветник към НАТО в Агенцията за комуникации и информация със седалище в гр. Брюксел, Белгия. Посочили сте, че от края на декември 2013 г. живеете в Белгия и сте регистрирана през белгийското министерство на външните работи като пребиваващ на територията служител на НАТО, но не сте местно данъчно задължено лице на Белгия. Като член на международния цивилен състав на НАТО, правите вноски за пенсионно и здравно осигуряване съгласно вътрешните правила на НАТО, които са към частни пенсионни фондове и застрахователни дружества на договор с НАТО.
Предвид описаната фактическа ситуация и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по поставените от Вас въпроси:
По прилагането на ЗДДФЛ:
1.Относно въпросът дали имате качеството на местно за България лице:
Съгласно чл. 4 от ЗДДФЛ местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:
?което има постоянен адрес в България, или
?което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период или
?което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
?чийто център на жизнени интереси се намира в България.
Попадайки в една от изброените хипотези, физическото лице се счита за местно по смисъла на българското законодателство, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 5 от ЗДДФЛ, а именно: не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната. В тази връзка следва да имате предвид, че мястото, от което лицето осъществява трудова или професионална дейност не е единственият критерий, който има отношение към центъра на жизнените интереси. При определянето му могат да се вземат предвид също семейството, собствеността или мястото, от което се управлява собствеността. Освен това, на основание чл. 75 от ЗДДФЛ, когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, с предимство се прилагат разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор. Според Спогодбата между България и Белгия за избягване на двойното облагане с данъци на дохода и имуществото, физическите лица, които са граждани на България се считат за местни лица на България.
В писмото Ви изрично е посочено, че Белгия не Ви третира като местно лице. С оглед на това и предвид цитираните по-горе разпоредби, считам че Вие сте местно за България лице и подлежите на облагане за световния си доход в България.
2.Относно данъчното третиране на възнаграждението, което получавате като помощник юридически съветник в Агенцията за комуникации и информация към НАТО.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 25 от ЗДДФЛ, не са облагаеми възнагражденията на: членовете на персонала на дипломатическите представителства съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения; членовете на консулствата съгласно Виенската конвенция за консулските отношения; служителите на междудържавни и междуправителствени организации съгласно международния договор, сключен със съответната организация, и членовете на семействата на изброените лица, доколкото това е предвидено в съответния международен договор.
Според разпоредбата на чл. 19 на Споразумението относно статута на организацията на Северноатлантическия договор, националните представители и международните служители (ратифицирано със закон, приет от 39-ото НС на 15.09.2004 г. – ДВ, бр. 83 от 2004 г., в сила за Република България от 22.10.2004 г., Обн., ДВ, бр. 105 от 30.11.2004 г.), служителите на организацията се освобождават от данъчно облагане върху заплатите и възнагражденията, изплатени им от организацията в качеството им на такива служители. Цитираната разпоредба може да се прилага само за категории служители на организацията, за които това е договорено между председателя на Съвета на равнище заместници и всяка от заинтересованите държави членки. Председателят на Съвета на равнище заместници съобщава на държавите членки имената на служителите, включени в тези категории (член 17 от Споразумението).
Доколкото позицията която заемате, попада в обхвата на служителите на организацията, спрямо които се прилагат цитираните разпоредби, възнаграждението което получавате като член на международния цивилен състав на НАТО е освободено от облагане с данък по реда на ЗДДФЛ и съответно не подлежи на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от същия закон. Това правило е валидно независимо дали през течение на годината сте придобили други доходи, подлежащи на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, в т.ч. и доходите от наем, които сте посочили като пример в запитването си.
По прилагането на осигурителното законодателство:
Правото на свободно движение на гражданите на Европейския съюз (ЕС) е гарантирано с Договора за функционирането на Съюза (Договора). Затова в ЕС се прилагат правила за координация на системите за социална сигурност на държавите–членки, които са въведени с Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009.
Целта е да се предотвратяват ситуациите на двойно осигуряване или липса на осигуряване, за да се гарантира и стимулира свободното движение на гражданите на ЕС.
Системата за здравно и пенсионно осигуряване на НАТО не се регулира от европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, тъй като въпросната система е самостоятелна и независима от системите за социална сигурност на държавите–членки.
Когато лице подлежи на задължително осигуряване по законодателството на две или повече държави–членки, европейските регламенти предвиждат определяне на само едно приложимо законодателство. По този начин се предотвратяват възможни затруднения за лицето да се движи свободно в рамките на ЕС.
Ако бъдат задължени да превеждат вноски за обществено осигуряване в България, лицата обхванати от системата за здравно и пенсионно осигуряване на НАТО ще попаднат в ситуация, при която са двойно осигурени. Това би могло да затрудни свободното движение на въпросните лица. В тези ситуации европейските регламенти не се прилагат, но правото на свободно движение е гарантирано с Договора, който енормативен акт от най–висока степен в правото на Съюза. Именно поради това, лицата обхванати от системата за здравно и пенсионно осигуряване на НАТО не са задължени да внасят вноски за обществено осигуряване в България. Налагане на такова задължение по българското законодателство би било в противоречие с разпоредбите от Договора, които гарантират правото на свободно движение на гражданите на ЕС. В подкрепа на това становище са решенията на Съда на Европейския съюз по дела C-185/04, C-137/04 и C-293/03.
Периодите, през които са обхванати от системата за здравно осигуряване на НАТО се взимат предвид при изясняване и коригиране на здравноосигурителния статус след завръщане на лицата в България. За да се покрият съответните месеци без данни за здравно осигуряване лицата представят пред НАП удостоверение за периодите на принадлежност към системата за здравно осигуряване на НАТО.
Произнасяне относно зачитането на осигурителния стаж е извън правомощията на НАП, тъй като въпросът е от компетентността на Националния осигурителен институт.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Г. ДИМИТРОВА/
Изготвил:
Л. Цветкова – държавен експерт по приходите, Дирекция ДОМ, отдел ДМ:’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчното третиране на наличности от лекарства, козметика и медицинска санитария с изтекъл срок на годност, които са бракувани, съгласно разпоредбите на ЗДДС.

Изх. № 23-22-327/08.03.2011 г.ЗДДС, чл.79, ал.3 и ал.4 чл.80, ал.2, т.5В Дирекция ОУИ …. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № 23-22-327/11.02.2011 г. относно

lifta hakkında