прилагането разпоредбите на ЗДДС във връзка с услуги, извършвани от лицензиран по Закона за туризма туристически агент и туроператор, при продажба на самолетни билети и круиз пакети и посредничество п

1_ИТ-00-31/20.03.2008
ЗДДС,Чл. 29 ЗДДС; чл. 21, чл. 22, чл. 23 ЗДДС
относно: прилагането разпоредбите на ЗДДС във връзка с услуги, извършвани от лицензиран по Закона за туризма туристически агент и туроператор, при продажба на самолетни билети и круиз пакети и посредничество при застраховане.
Уважаеми г-н…..,
Във връзка с Ваше запитване…., и предвид различното естество на извършванитеуслуги и излагането в запитването на факти и обстоятелства, които не изясняват напълно фактическата обстановка, изразяваме следното принципно становище:
1. Относно продажбата на самолетни билети:
Съгласно чл.29 от ЗДДСоблагаема доставка с нулева ставка на данъка е превозът на пътници, когато превозът се извършва:
1. от място на територията на страната до място извън територията на страната, или
2. от място извън страната до място на територията на страната, или
3. между две места на територията на страната, когато е част от превоз по т.1 и 2.
За продадените самолетни билети, които удостоверяват стойността на услугата по чл.29 от ЗДДС за авиокомпанията, като доставчик на услугата, същата е облагаема с нулева ставка. На основание чл.36, ал.1 от ЗДДС услугата по продажба на самолетни билети от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице,когато са свързани с доставката по превоз на пътници по чл.29 от ЗДДС, също е облагаема с нулева ставка. Стойността на тази доставка е полученото възнаграждение от доставчика на посредническата услуга – агент, брокер и друг посредник.
На основание чл.37, ал.1 от ЗДДС документите, с които се удостоверява наличието на обстоятелствата по глава трета от ЗДДС се определят с ППЗДДС.
Съгласно чл.37 от ППЗДДС за доказване на доставката на услуга по продажба на самолетни билети с място на изпълнение на територията на страната, оказвана във връзка с международен транспорт на пътници, доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. договор за извършване на посредническа услуга във връзка с продажба на самолетни билети за международен транспорт;
2. отчет за извършените продажби на самолетните билети, изготвян и представян на авиокомпанията съгласно договора с нея и съдържащ като задължителни реквизити наименованието на авиокомпанията, номера на билета, направлението на полета, единичната цена на всеки билет, размера на отстъпката (комисиона);
3. отчет за извършените продажби на самолетните билети, съдържащ като задължителни реквизити наименованието на авиокомпанията, номера на билета, направлението на полета, единичната цена на всеки билет, размера на таксата за продажба на самолетен билет;
4. фактура за доставката
Тъй като вие имате договор за продажба на самолетни билети не с авиокомпания, а с посредник (който от своя страна си има договор с авиокомпания) за доказване на посредническата услуга във връзка с продажбата на самолетните билети трябва да разполагате и с копие ототчета за извършените продажби на самолетните билети, изготвян и представян от вашия възложител на авиокомпанията.
Съгласно чл.113, ал.3, т.4 от ЗДДС за продажбата на самолетни билети фактура може да не се издава като данъчен документ. Съгласно чл.4, т.4 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, лицето, извършващо продажби на самолетни билети не е задължено да ги регистрира чрез фискално устройство (ФУ). Това се отнася само за стойността на самолетния билет. За стойността на продадените самолетни билети може да се издаде първичен счетоводен документ, който отговаря на изискванията на чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството.
Извършената посредническа услуга във връзка с продажбата на самолетните билети се регистрира чрез ФУ, освенако плащането се извършва по банков път – чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18. За размера на дължимото възнаграждение по посредническата услуга се издава фактура, като в издадената фактура данъчната основа и ДДС се определят само за доставката на услуга, представляваща дължимото възнаграждение, което се дължи от получателя по доставката. Получените суми представляващи стойността на продадените билети, когато не са част от доставката на посредническата услуга по продажбата на самолетните билети,не се включват виздаваните от вас фактури по ЗДДС. В условията на пряко представителство, фактура като данъчен документза стойността на продадените билети трябва да се издаде от авикомпанията или вашия представител в зависимост от условията по договора между вашия възложител и авиокомпанията.
2 .Относно продажбата на круизни пакети:
Понятието „круизен пътник” и „екскурзия на круизен пътинк” са използвани в Наредба № 919 от 8 декември 2000 г. за събиране на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в Република България. Съгласно същата “круизен пътник“ е лице, превозвано на кораб за круизи с туристическо-развлекателна цел, което слиза в съответното пристанище с цел туризъм и развлечения за ограничено време, и продължава плаването със същия кораб. В това определение не се включват пътниците за еднодневни екскурзии. „Екскурзия на круизен пътник“ е „кратко посещение на круизния пътник на туристически забележителности, разположени в близост до посещаваните от кораба за круизи пристанища”. От посочените определения може да се направи извода, че круиза представляваизвършване на основни туристически услуги и допълнителни туристически услуги по смисъла на Закона за туризма – параграф 1, т. 12 и 13 от допълнителните разпоредби на Закона за туризма..
Ако действате в условията на пряко представителство и продавате обща туристическа услуга по смисъла на Закона за туризма от името и за сметка на друго лице, тогава за посредническата услуга, която вие извършвате няма да се прилагат специфичните разпоредби на глава Шестнадесета, а ще се прилагат общите разпоредби на закона. За място на изпълнение ще се прилага правилата на чл.21 от ЗДДС. Облагаема с нулева ставка е доставката на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, когато са свързани с доставките посочени в глава трета от ЗДДС. Съгласно чл. 38, ал. 1 от ППЗДДС за доказване на доставките по чл. 36, ал.1 от ЗДДС трябва да разполагате с документите удостоверяващи, че услугите са оказани във връзка с доставки, за които са налице обстоятелствата по глава трета от закона „Облагаеми доставки с нулева ставка на данъка”.
Относно извършените застраховки като застрахователен агент:
Извършените услуги от застрахователни агенти и застрахователни брокери при условията и по реда на Кодекса на застраховането са освободени доставки . Доколкото не са представени документипринципното ни становище е ,че ако действате по реда на част Трета от Кодекса за застраховането , то дейността попада в чл. 47 от ЗДДС .
Относно издадените фактури на чуждестранни фирми:
Ако действате като посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, когато тази услуга е свързана с услуги, различни от тези по чл. 21, ал.3, чл. 22 и 23 от ЗДДС, мястото на изпълнение на вашата доставка е там където е доставката, във връзка с която е оказано посредничеството. Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗДДС ако мястото на изпълнение на доставката,във връзка с която е оказано посредничеството е с място на изпълнение на територията на страната, тогава мястото на изпълнение за услугата по посредничество е на територията на страната. Изключение от това правило е въведено в чл.24, ал.2 от ЗДДС, ако получателя има идентификационен номер по ДДС в държава-членка – тогавапосредническата услуга ще е с място на изпълнение натериторията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя. Ако получателят на услугатае лице установено в Общността, но няма идентификационен номер по ДДС или е лице установено извън Общността, тогава мястото на изпълнение е на територията на страната, съгласно чл.24, ал.1 от ЗДДС. Ако мястото на изпълнение на доставката, във връзка с която е оказано посредничеството е с място на изпълнение извън територията на страната, на основание чл.24, ал.1 от ЗДДС, за посредническата услуга мястото на изпълнение е също извън територията на страната. За доставките с място на изпълнение извън територията на страната на основание чл.86, ал.3 от ЗДДС не се начислява данък.

Оценете статията

Вашият коментар