Приложение на Кодекса на труда (КТ) и Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда,в сила от 02.0

Изх. № 23-22-784
09.05.2013 г.
Наредба№ 5/29.12.2002г.
Чл. 1, ал. 1
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” ….е постъпило Ваше писмено запитване,препратеносписмоотТДнаНАП …..,приетос вх. № 23-22-784 от 10.04.2013 г. относноприложениенаКодексанатруда(КТ)иНаредба № 5от29.12.2002г.засъдържаниетоиредазаизпращаненауведомлениетопочл.62, ал.5отКодексанатруда, всилаот02.01.2003г. ( Наредба№ 5/2002 г.)
В запитванетосте изложилиследнатафактическаобстановка:
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИСЕКТОР(НИС)приX… университетеподелениенаX…университетсъссамостоятелен13-цифренЕИКпоБУЛСТАТ. ОтсъздаванетосиНИСежемесечно регистриратрудовидоговорииподаваинформацияпред НАП, НОИидругиинституцииподтозиЕИКпоБУЛСТАТ.
Въввръзкасвъзникналияказусепоставенследният въпрос:
Правно нарушениелие,акоНИСприX…университетсъс статутнаподелениерегистриратрудовитедоговори вНАПсъссобствения13-цифренЕИКпоБУЛСТАТ?
Предвид изложенатафактическаобстановка,въпроса и относимата към тях нормативна уредба, изразявамследнотостановище:
Съгласно§1отДопълнителнитеразпоредби/ДР/наКТ“работодател“ е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател.
Вслучая,акоНИСприХ…университетсключва трудовидоговорис работницитеи служителитеотсвоеиме,макар данеесамостоятелноюридическолице,тоимакачествотонаработодателпосмисълана§1отДРнаКТ.
Съгласночл.62, ал.3от КТ,втридневенсрокотсключванетоилиизменениетонатрудовиядоговоривседемдневенсрокотнеговотопрекратяване,работодателятилиупълномощеноотнеголицеедлъжендаизпратиуведомлениезатовадосъответнататериториалнадирекциянаНационалнатаагенциязаприходите.
Вчл.62, ал.5отКТеопределено,чеминистърътнатрудаисоциалнатаполитикаиздаванаредба,скоятосеопределятсъдържаниетонаданнитевуведомлениетоиредътзанеговотоизпращане.НаредбатасесъгласуваотИзпълнителниядиректорнаНационалнатаагенциязаприходитеипредседателянаНационалниястатистическиинститут.
С разпоредбитечл.1, ал.1наНаредба№ 5 от29.12.2002г.ерегламентиранозадължителнотопроизводствопоуведомяваненакомпетентнататериториалнадирекциянаНАПотстрананаработодателя засключването,изменениетоилипрекратяванетона трудовитедоговори.
Отцитиранитенормиставаясно,чеосновенносителназадължениетозаподаваненауведомлениееработодателятвкачеството мунастранавтрудовотоправоотношение.
Предвид гореизложенотоНИСприХ…можедаподавауведомлениявкомпетентнататериториалнадирекциянаНАПзасключване,изменениеилипрекратяванена трудовитедоговорисработницитеислужителите,използвайки13-цифренияЕИКпоБУЛСТАТнаНИС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прилагане на осигурителното законодателство от лице, което се облага по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство от лице, което се облага по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите

Изх. №20-00-101

Изх. №20-00-101 03.04.2019 г. КСО – чл. 5, ал. 1ЗЗО – чл. 33, ал. 1, т. 3ЗДДФЛ – чл. 8ЗКПО – чл. 18ЗДДС – чл.

замяната на гори от държавния горски фонд, намиращи се в община …………. и гори на ………….. ООД – гр…………., намиращи се в общините Т…., Т…, У… и А….., изразяваме следното становище:

Изх. №08-Т-3Дата: 16.03.2009 год.ЗМДТ, чл. 45, ал. 2;ЗМДТ, чл. 47, ал. 2;ЗМДТ, чл. 49, ал. 1.В отговор на въпросите, които поставяте относно замяната на гори

Издаване на Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ и удържане на осигурителни вноски на външен експерт по сключен граждански договор.

.04-11-9Дата:18.01.2011 год.ЗДДФЛ, чл. 43;ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 4;КСО, чл. 4;ЗЗО, чл. 40, ал.1.ОТНОСНО: Издаване на „Сметка за изплатени суми“ по чл. 45, ал. 4 от

извършваните от дружеството услуги, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС, ППЗДДС и ЗДДФЛ, изразявам следното становище:

2_ 26742/27.12.2010 г.чл. 107, т.3 от ЗДДС§1, ал.4, 5 и 6 от ДР на ППЗДДСПосочвате, че сте регистриран като физическо лице – земеделски производител в

Становище на НАП с Изх. №23-22-2376/29.12.2016 г.

Изх. №23-22-2376/29.12.2016 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” , е постъпило писмено запитване, прието с вх. №23-22-2376/23.11.2016 г. във връзка с прилагането на разпоредбите

today