Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от 9%, съгласно разпоредбата на чл.66, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01 юли 2020 година

ОТНОСНО: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от 9%, съгласно разпоредбата на чл.66, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01 юли 2020 година

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-171 от 03.07.2020 г., относно приложимостта на ставката от 9% , съгласно разпоредбата на чл.66, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице се занимава с производство на занаятчийски италиански сладолед на място и продажбата му на място на крайни клиенти на дребно. Фирмата има наети няколко обекта – два в Пловдив, един в КК Слънчев бряг и един – откриващ се в София, като тези обекти представляват самостоятелни затворени помещения – магазини, с обособена търговска част за производството на сладоледа на място (лаборатория) и обособена търговска част за продажбата му на крайни клиенти на дребно. Във всеки обект е предвидено по разрешение място за поставяне на 2-3 броя маси със столове (до 8 човека максимум, за да не се променя категоризацията на обекта), които да бъдат използвани от клиентите за консумация на място на закупения от тях сладолед при тяхно желание. Сладоледът се продава в съдове и с прибори за еднократна употреба на клиентите. Клиентът може да избере да вземе продукта със себе си и да го консумира по пътя си или да се възползва от наличните маси и столове, за да го консумира на място. Масите са на самообслужване, без сервиране от страна на назначен персонал за целта. Продавач – консултантът, който обслужва клиентите, има задължение само да ги подреди в началото на деня и почиства при нужда, с цел поддържане на хигиената в обекта. Освен основната стока – сладолед, в обектите на фирмата се предлагат и напитки – чай, кафе, минерална вода, които също се предлагат в чаши за еднократна употреба и оригинални бутилки за водата. Алкохолни напитки в обектите не се предлагат.
Фирмата не предлага доставка на храна до дома или офиса чрез използване на собствен транспорт или куриер.
Във връзка с гореизложеното сте поставили следния въпрос:
Има ли право данъчно задълженото лице да прилага намалената данъчна ставка на данъка върху добавената стойност от 9 процента, съгласно разпоредбата на чл.66, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност в сила от 1 юли 2020 година?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставения въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното принципно становище:
Намалената ставка от девет процента, освен услугите по настаняване, от 01 юли 2020 година се прилага и за ресторантьорски и кетъринг услуги.
В тази връзка, „ресторантьорски услуги“ са услугите, които се състоят от доставка в помещенията на доставчика на приготвена или неприготвена храна и/ или напитки за човешка консумация, следвани от достатъчно подпомагащи услуги, които позволяват незабавното им консумиране. Храни за човешка консумация са храни по смисъла на чл.2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност нахраните и за определяне на процедури относно безопасността на храните.
От друга страна, не се считат за ресторантьорски или кетъринг услуги:
-обикновената доставка на приготвена или неприготвена храна (например доставката на храна за вкъщи от ресторанти, супермаркети и други подобни);
-доставката на приготвена храна и доставката, състояща се в храна за вкъщи от ресторанти;
-доставката, състояща се в приготвяне и доставка на храна и/ или напитки без друга подпомагаща услуга.
Следва да се обърне внимание, че ресторантьорските и кетъринг услугите са услуги, които се състоят в доставката на приготвени или неприготвени храни или напитки, или и на двете, за консумация от човека, но придружени от достатъчно помощни услуги, за да могат храните и напитките да се консумират непосредствено. Т.е., доставката на храна, на напитки, или и на двете е само един компонент от едно цяло, в което услугите играят по-голямата роля. В посочения смисъл е и практиката в решенията на СЕС по дела С-231/94, С-497/09, С-499/09, С-501/09 и С-502/09.
Разграничаването на ресторантьорските и кетърниг услугите от обикновената доставка на стока, каквато е храната за консумация е особено важно, тъй като ще е определящо относно това, дали за съответната доставка е приложима ставка от 9 на сто или същата следва да се обложи със стандартна ставка от 20 на сто.
За да се определи дали е налице една обща доставка, включваща в себе си както такава на стоки – храна, така и услуги – съпътстващи доставката на храна, следва да бъдат взети предвид всички обстоятелства по осъществяване на сделката, за да се установят кои от елементите й са доминиращи – тази на стоките (храната и напитките) или тази на услугите. Също така, доминиращият елемент трябва да се определи, като се вземе за основа гледната точка на средностатистическия потребител и в рамките на цялостната преценка, да се отчете не само количественото, но и качественото значение на елементите на услугите, които се предлагат с елементите, свързани с доставката на стоки.
Тъй като в конкретния случай на запитването сте посочили, че представляваното от Вас лице не извършва кетъринг услуги, следва да се определи дали е налице ресторантьорска услуга при предлагането на италиански занаятчийски сладолед в обектите, стопанисвани от фирмата.
В обичайния случай, ресторантьорската услуга е предоставянето на храна за консумация на място в стопанисвани от доставчика закрити помещения и/или обособени зони на открито с подходящо съответно оборудване, включително маси и столове, и с включено сервитьорско обслужване.
Също така, ресторантьорски услуги са налице и при предоставянето за консумация на място в ресторантите за самообслужване – заведения, в които се предоставя на клиентитe достъп до инфраструктура, осигуряваща възможност за консумация на закупената храна на място, предоставят се мебели – маси и столове, съобразно броя на клиентите, а не само елементарно оборудване, позволяващо на ограничен брой клиенти да консумират храната на място, достъп до санитарни помещения, отопление/климатизиране на обекта, поддържане на хигиена в същия този обект. Следва също така да е наличен обслужващ персонал, към който клиентът да може да се обърне за разяснения относно предлаганата храна и напитки, предоставянето на прибори и други подобни, почистване на масите в зоните на хранене и пр.
Предвид гореизложеното, доставката само на храна и/или напитки, която не е съпроводена с помощни услуги, чието предназначение е да способства за консумацията на място в подходяща обстановка, се счита за доставка на стока, а не на доставка на ресторантьорска или кетъринг услуга. В тази връзка, като доставка на стока следва да се приеме и продажбата на храна от доставчици, когато анализът на цялостната дейност по доставката в качествено отношение показва, че елементите на предоставяне на услуги, които предхождат и съпътстват доставката на храните, не са с по-голяма тежест.
След анализ на изложените във Вашето запитване обстоятелства и въз основа на изложените по-горе мотиви, доставката на занаятчийски сладолед в стопанисваните от фирмата обекти представлява доставка на храна, а не доставка на ресторантьорска или кетъринг услуга, предвид недостатъчната степен на значителност на съпътстващите доставката на сладоледа услуги. В тази връзка, извършваните доставки на сладолед в обектите на юридическото лице не биха могли да се идентифицират като доставки на ресторантьорски или кетъринг услуги, поради което, за същите е неприложима ставката от 9 на сто на данъка върху добавената стойност, съгласно чл.66, ал.2, т.3 от материалния закон.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *