приложение на ЗДДС при придобиване на автомобил чрез финансов лизинг с опция за прехвърляне на собствеността върху автомобила

2_879/18.12.2020
ЗДДС; чл.6, ал.2, т.3
Чл.71б

Относно: приложение на ЗДДС при придобиване на автомобил чрез финансов лизинг с опция за прехвърляне на собствеността върху автомобила

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ЦУ на НАП, заведено по регистъра на дирекцията под вх.№ …, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество, регистрирано по ЗДДС, придобива автомобил чрез финансов лизинг с опция за прехвърляне на правото на собственост върху автомобила при приключване на финансовия лизинг. Договорът е за пет години с първоначална вноска от 15% и 60 бр. месечни вноски. Тъй като автомобилът ще се ползва и за лични нужди, дружеството ще приложи разпоредбата на чл.215а, ал.2, т.2 от ЗКПО.
Въпросът е: Следва ли при първоначалната вноска и месечните вноски по финансовия лизинг да начислявате ДДС в съотношение 50/50?
При така изложената фактическа обстановка и предвид липсата на договор, с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното принципно становище:
По силата на разпоредбата на чл.6, ал.2, т.3, изр. второ от ЗДДС, за доставка на стока за целите на този закон се смята и фактическото предоставяне на стока по договор за лизинг, когато в договора за лизинг е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката и сборът от дължимите вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата по чл. 46, ал. 1, т. 1, е идентичен с пазарната цена на стоката към датата на предоставянето. Ако са изпълнени посочените условия на чл.6, ал.2, т.3 от ЗДДС, придобиването на автомобила чрез финансов лизинг с опция за закупуване, е доставка на стока за целите на ЗДДС.
На основание чл. 70, ал.1, т. 4 и т.5 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил и когато стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.
Съгласно чл.70, ал.2 от ЗДДС, алинея 1, т. 4 и 5 не се прилагат, когато:
1. превозните средства по ал. 1, т. 4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба;
2. превозните средства по ал. 1, т. 4 са предназначени единствено за препродажба (търговски наличности);
3. стоките или услугите са предназначени единствено за препродажба (търговски наличности), включително след преработка;
4. стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на превозните средства по т. 1;
5. превозните средства по ал. 1, т. 4 и стоките или услугите по ал. 1, т. 5 се използват и за дейности, различни от посочените в т. 1 – 4, в случаите, когато една или повече от изброените в т. 1 – 4 дейности са основна дейност за лицето. В тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит е налице от началото на месеца, следващ месеца, за който е изпълнено изискването за основна дейност.
По силата на §1, т.18а от ДР на ЗДДС „Основна дейност“ по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 5 е дейността на регистрираното лице, когато общата стойност на извършените от лицето доставки по една или повече от изброените в чл. 70, ал. 2, т. 1 – 4 дейности представлява повече от 50 на сто от общата стойност на всички изпълнени от лицето доставки през последните 12 месеца преди текущия месец, независимо дали са изтекли 12 месеца от регистрацията по този закон.
„Лек автомобил“ по смисъла на §1, т. 18 от ДР на ЗДДС е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.
Предвид гореизложеното, право на данъчен кредит по ЗДДС възниква за придобиването на автомобил, който не е „лек автомобил“ или за лек автомобил при изпълнение на условията на чл.70, ал.2 от закона.
На основание чл. 71б от ЗДДС считано от 01.01.2017г. за различни от недвижими имоти стоки, които са или биха били дълготрайни активи и които ще се използват едновременно от регистрирано лице, както за извършване на независима икономическа дейност, така и за негови лични нужди или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност, лицето има право на приспадане на данъчен кредит само за частта от начисления му данък, съответстваща на използването на актива за независима икономическа дейност, прилагайки реда по чл.71а, ал.1-5 от ЗДДС.
Съгласно §1, т.83, б. „а“ от ДР на ЗДДС „Дълготрайни активи“ са представляващите част от стопанските активи на данъчно задълженото лице недвижими имоти по т. 82 и превозни средства по т. 49, с изключение на тези по буква „з“.
Предвид разпоредбата на чл.71а, ал.2 от ЗДДС частта от начисления данък, съответстваща на използването на автомобила за независима икономическа дейност, се определя пропорционално на степента на използването му за независима икономическа дейност, като начисленият данък при придобиването се умножи по пропорцията на очакваното му използване за независима икономическа дейност спрямо общото му използване както за независима икономическа дейност, така и за цели, различни от независимата икономическа дейност, изчислена до втория знак на десетичната запетая.
По силата на чл.71а, ал.4 от ЗДДС пропорцията се определя чрез прилагането на критерий за разпределяне, който гарантира максимално точно изчисляване на размера на данъка, съответстващ на използването на автомобила за осъществяване на независима икономическа дейност, като се отчита спецификата на актива.
Съгласно чл. 61б от ППЗДДС критерий за разпределяне, който гарантира максимално точно изчисляване на размера на данъка за определяне на пропорцията по чл. 71а, ал. 4 от закона, е всеки разумен времеви или количествен критерий или комбинация от двата, който отчита степента на използване за независима икономическа дейност, съобразно спецификата на съответната стока, по отношение на която ще се прилага.
Относно данъчно третиране по ЗДДС на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите е издадено указание Изх. № 20-00-15/22.01.2016 г. на изпълнителен директор на НАП, с което можете да се запознаете на интернет страницата на НАП на адрес: www.nap.bg
В точка 1.3.4. „Документация“ от указанието са дадени насоки относно необходимата документация, която лицата следва да притежават за определяне на пропорцията, като например поддържане на дневни или седмични отчети за изминато разстояние и маршрути или продължителност на ползването, пътни листове, разходо-оправдателни документи за използвано гориво и др.
Предвид гореизложеното относно придобиването на автомобил в ЗДДС не е предвиден ред за прилагане на пропорция 50/50, каквато съществува в чл.215а, ал.2, т.2 от ЗКПО. Определянето на пропорцията при придобиването на автомобила и неговото използване за независимата икономическа дейност се извършва при спазване на гореизложените правила, за което лицето следва да притежава относимите за това документи.
Следва да имате предвид и разпоредбата на чл.79а от ЗДДС за извършване на ежегодни корекции на ползван данъчен кредит при промяна в използването на дълготрайните активи.
По силата на чл.79а, ал.1от ЗДДС за стоки, които са или биха били дълготрайни активи, за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването на съответната стока за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, размерът на ползвания данъчен кредит се коригира, когато е по-голям или по-малък от този, на който регистрираното лице би имало право на приспадане, ако придобиваше стоката в годината на настъпване на изменението.
Разпоредбата се прилага независимо дали при производството, придобиването или вноса на стоката, е приспаднат данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, или не е приспаднат данъчен кредит (чл.79а, ал.2 от с.з.).
Корекцията на упражнен пропорционален данъчен кредит се извършва по реда на чл.79а, ал.3, т.2, б.“г“ от ЗДДС.
Ако не са изпълнени условията на чл.6, ал.2, т.3, изр. второ от ЗДДС, придобиването на автомобил чрез финансов лизинг с опция за прехвърляне на правото на собственост в края на срока на договора е доставка на услуга по смисъла на чл.9 от ЗДДС.
Когато стоката или услугата се използва за независима икономическа дейност и за лични нужди на данъчно задълженото лице или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност, приложение следва намери разпоредбата на чл.73б, т.1 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба за стоки или услуги, които не са или не биха били дълготрайни активи, регистрирано лице може да упражни право на данъчен кредит за размера на данъка, съответстващ на използването на стоката или услугата в рамките на независимата икономическа дейност за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, като определи с разумен метод този размер. Пропорцията следва да се определи по гореизложените правила.

5/5

Вашият коментар