приложение на разпоредбата на чл.7, ал.4 от ЗДДС

2_392/19.05.2020
ЗДДС; чл.7, ал.4

Относно: приложение на разпоредбата на чл.7, ал.4 от ЗДДС

В дирекция ОДОП … е постъпило Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на дирекцията под № ….., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество, регистрирано по ЗДДС има регистрация за целите на ДДС в Германия. За целите на дейността си в Германия дружеството транспортира стока от България до склад в Германия. В Германия извършва продажби чрез Амазон към клиенти от Европейския съюз, като се идентифицира с немския си ДДС номер.
В тази връзка поставяте следния въпрос:
С какви документи, кога и как се отразява в дневниците по ДДС преместването на стоки от България до склада на дружеството в Германия?
При така изложената фактическа обстановка, предвид действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/ , изразяваме следното принципно становище:
На основание чл.7, ал.4 от ЗДДС изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от регистрирано по този закон лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС е възмездна вътреобщностна доставка на стоки /ВОД/. Предвид гореизложеното при условие, че Вие сте регистрирано за целите на ДДС лице в Германия за Вас ще е налице ВОД по чл.7, ал.4 от ЗДДС.
Облагането на вътреобщностните доставки е регламентирано в Глава пета от ЗДДС.
Данъчното събитие на ВОД на стоки по чл.7, ал.4 от ЗДДС се определя по реда на чл.51, ал.2 от закона и възниква на датата, на която започва транспортът на стоките от територията на страната.
Съгласно чл.52, ал.2 от ЗДДС данъчната основа при ВОД по чл. 7, ал. 4 е данъчната основа по чл. 27, ал. 1, увеличена по реда на чл. 26, ал. 3.
На основание чл.27, ал.1 от ЗДДС данъчната основа се определя към началото на месеца, в който е отделена стоката, и е равна на данъчната основа при придобиването или себестойността на стоката, а в случаите на внос – на данъчната основа при вноса, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоката.
Така определената основа не се увеличава със стойността на получените услуги по чл. 21, ал. 2 във връзка с доставката, с място на изпълнение на територията на страната, за които регистрираното по този закон лице е длъжно да начисли данък като платец по чл. 82, ал. 2 от ЗДДС (чл.52, ал.3 от с.з.).
За доказване на ВОД по смисъла на чл.7, ал.4 от ЗДДС доставчикът следва да разполага с регламентираните в чл.45 от ППЗДДС документи:
По т.1, б.“б“ от ППЗДДС – протокол по чл. 117, ал. 2 от закона за вътреобщностната доставка по чл. 7, ал. 4, който следва да съдържа реквизитите, посочени в чл.117, ал.2 от ЗДДС.
По т.2- документи за изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка, когато не се прилага презумпцията по чл. 45а от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1912 на Съвета от 4 декември 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на някои освобождавания при вътреобщностни сделки (ОВ, L 311/10 от 7 декември 2018 г.)
Протоколът се издава не по – късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем. Съгласно чл.51, ал.3 от ЗДДС данъкът при ВОД става изискуем на 15 ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие. Ако протоколът е издаден преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие, данъкът става изискуем на датата на издаване на протокола.
Издаденият протокол се отразява в дневника за продажбите за съответния данъчен период, като се посочва общата информация в колони от 1 до 8 и данъчната основа в колона 20 – данъчна основа на ВОД.
Съгласно чл.125, ал.2 от ЗДДС регистрираното лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки подава и VIES-декларация за тези доставки за съответния данъчен период.
Относно правната регламентация на вътреобщностните доставки на стоки по чл. 7, ал. 1 и ал. 4 от ЗДДС е издадено Указание № 24-00-27/21.04.2007 г. от Изпълнителния директор на НАП, което може да намерите в система „Въпроси и отговори“ на интернет страницата на НАП на адрес:www.nap.bg

5/5

Вашият коментар