ЗКПО, чл.245, aл. 3

2_1963/26.11.2010г.
ЗКПО – чл.245, ал.3.
Във Ваше писмено запитване изх.№…………….., заведено с вх.№………….. по регистъра на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – …. във връзка с дейността на данъчно задълженото лице – организиране на хазартни игри с хазартни игрални автомати, е поставен въпроса какъв е размера на дължимия данък за дейността през 2010г. предвид обстоятелството, че разрешението на лицето за нов обект, в който се осъществява хазартна дейност, е издадено от ДКХ на 16.11.2010г.
При така изложената фактическа обстановка изразяваме следното становище:
Данъкът върху хазартната дейност с хазартни съоръжения се определя по правилата на Глава тридесет и втора, Раздел V /чл.242-247/ от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.
Според чл.245, ал.1, т.1 от ЗКПО размерът на данъка върху хазартната дейност е 500лв. на тримесечие за хазартен игрален автомат, съответно всяко игрално място от него. На основание чл.245, ал.3 от ЗКПО данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е издадено или е отнето разрешението за организиране на хазартни игри със съответното съоръжение.
Видно от информацията в запитването, разрешението за извършване на хазартна дейност е издадено на 16.11.2010г., поради което за ІV-то тримесечие на 2010г. се дължи данък в пълен размер, тъй като в чл.245 от ЗКПО не е предвидено пропорционално определяне на данъка.

Оценете статията

Вашият коментар