Приложение на разпоредбата на чл. 74, ал. 1, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Изх. № 92-00-1839
Дата:30-10-2017 год.
ДОПК, чл. 74, ал. 1, т. 4;
ЗЧСИ, чл. 4, ал. 1;
ЗЧСИ, чл. 37, ал. 1;
ГПК, чл. 458.
ОТНОСНО: приложение на разпоредбата на чл. 74, ал. 1, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
Вна Националната агенция за приходите (НАП) е постъпило и заведено с вх. № 92-00-1839/13.10.2017 г. Ваше запитване, с което се иска промяна на практиката на НАП, в посока предоставяне на данъчна и осигурителна информация както на съдебните изпълнители, така и на техните помощници.
В тази връзка са изложени следните аргументи:
На основание чл. 18, ал. 1 от Закона за частните съдебни изпълнители /ЗЧСИ/, частният съдебен изпълнител може да проучва имущественото състояние на длъжника, да прави справки, да се снабдява с документи и книжа. Освен това, всеки съдебен изпълнител има право на достъп до информация, намираща се в съдебните и административните служби, както и да получава сведения за длъжника и да иска копия и извлечения от документи. Тези свои правомощия частният съдебен изпълнител може да упражни лично или чрез помощник-частен съдебен изпълнител, овластен от него. На основание чл. 37, ал. 1 от ЗЧСИ помощник-частният съдебен изпълнител може да извършва, съгласно указанията на частния съдебен изпълнител всички действия от негова компетентност, като използва служебния архив и печата на частния съдебен изпълнител, с допълнението „помощник“. В много от случаите точно
помощник-частните съдебни изпълнители изпълняват задължението на частните съдебни изпълнители, произтичащо от разпоредбата на чл. 458 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, да изпращатсъобщение до органите на НАП за всяко започнато от тях изпълнение и за всяко разпределение, както и да конституират Държавата като присъединен взискател по образувано изпълнително производство.
С оглед изложената фактическа обстановка, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 74, ал. 1, т. 4 от ДОПК данни, представляващи данъчна и осигурителна информация, се предоставят само по писмено искане на съдебни изпълнители – във връзка с образувано пред тях дело. Същевременно, съгласно разпоредбата на чл. 37, ал. 1 от ЗЧСИ, помощник-частният съдебен изпълнител може да извършва съгласно указанията на частния съдебен изпълнител всички действия от неговата компетентност. Отношенията между частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител се уреждат с договор. Съгласноал. 2 от горецитираната разпоредба, помощник-частният съдебен изпълнител използва служебния архив и печата на частния съдебен изпълнител, като прибавя към подписа си допълнението “помощник“. За вредите от неизпълнение на задълженията напомощник-частния съдебен изпълнител, частният съдебен изпълнител отговаря солидарно с него. Доколкото липсват особени правила, за помощник-частния съдебен изпълнител се прилагат правилата за частния съдебен изпълнител. Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от ЗЧСИ в Камарата се води регистър на частните
съдебни изпълнители, като в него се вписват частните съдебни изпълнители,
помощник-частните съдебни изпълнители и обстоятелства, свързани с тях.
Видно от гореизложеното ЗЧСИ приравнява правомощията на частния съдебен изпълнител с тези на помощник-частните съдебни изпълнители, които разполагат с право да извършват всички възложени им с договор действия от компетентността на частния съдебен изпълнител. Следва да се отбележи, че за целите на изпълнителното производство по реда на ГПК, помощник-частният съдебен изпълнител разполага с еднакви с частния съдебен изпълнител правомощия по обезпечаване и принудително събиране на дълговете на взискателя.
Що се отнася до обхвата на лицата, имащи право на достъп до данъчна и осигурителна информация по чл. 74, ал. 1, т. 4 от ДОПК следва да се отбележи, че разпоредбата борави с понятието съдебни изпълнители, което следва да се тълкува разширително и обхваща както държавните съдебни изпълнители, така и частните съдебни изпълнители и техните помощници. След като законодателят е приравнил правомощията на частния съдебен изпълнител с тези на помощник-частния съдебен изпълнител в пълен обем, то на това основание помощник-частният съдебен изпълнител разполага и със съответното право на достъп до цялата документация по изпълнителното дело, както и до инструментариума за нейното събиране, съответно има право на достъп до информацията, която е достъпна за частния съдебен изпълнител.
В заключение следва да се отбележи, че предоставянето на данъчна и осигурителна информация на помощник-частен съдебен изпълнител е допустимо и е в съответствие с разпоредбите на ДОПК и ЗЧСИ.
Във връзка с приложение на разпоредбата на чл. 74, ал. 1, т. 4 от ДОПК е изразено становище от заместник изпълнителния директор на НАП до всички териториални дирекции, копие от което Ви изпращаме, за сведение.
Приложение: Писмо Изх. № 24-28-2029?1/17.10.2017 г. по описа на НАП.
ЗАМ.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *