Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане във връзка с продажбата на дълготраен материален актив (автомобил)

2_2191/27.08.08г.
ЗДДС – чл.26
ЗДДС – чл.27
ЗКПО – чл.60, ал.2
ЗКПО – чл.66, ал.1 и ал.2
ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане във връзка с продажбата на дълготраен материален актив (автомобил)
Според изложената в запитването фактическа обстановка, Вие сте закупили автомобил, който не „лек” по смисъла на § 1, т.18 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ – с брой на местата за сядане 7, който е използван за дейността на дружеството и е ползван данъчен кредит. Във връзка с намерението Ви да продадете автомобила поставяте следните въпроси:
1) Какъв е редът за изчисляване на дължимия ДДС при продажбата на автомобила?
2)При договаряне на по-ниска цена с купувача от балансовата стойност на актива, какъв е начинът на съставяне на счетоводните операции по повод отписването на актива от счетоводния и данъчен амортизационен план и последващото третиране на възникналата отрицателна разлика от продажната и балансовата стойност?
3) Каква е датата на отписване на актива от счетоводния и данъчен амортизационен план, при дата на продажбата примерно 31.07.2008 г.?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
1) По първи въпрос:
Общият ред за определяне на данъчната основа при доставка на територията на страната е посочен в чл.26 от ЗДДС, а особените случаи при определянето й – в чл.27 от с.з. В алинея 1 на чл.26 е регламентирано, че данъчна основа по смисъла на ЗДДС е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена. В случая става ясно, че доставката е облагаема и при закупуването на автомобила е ползван данъчен кредит. Съгласно чл.26, ал.2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка върху добавената стойност. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки с обезщетителен характер.
Съгласно чл.27, ал.1 от ЗДДС данъчната основа на доставката не може да е по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от себестойността й, а в случаите, когато стоката е внесена – от данъчната основа при вноса, при доставка на:стоки по чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 4; земя, която е урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащ терен към сгради, които не са нови; нови сгради или на части от тях и прилежащия им терен.
Данъчната основа е пазарната цена при доставка между свързани лица, по силата на чл.27, ал.3 от ЗДДС.
При положение, че за вас не са налице някои от специфичните случаи за определяне на данъчната основа, визирани в чл.27 от ЗДДС, данъчната основа, следва да се формира при спазване на разпоредбите на чл.26 от ЗДДС и ще бъде равна на договореното възнаграждение между Вас и получателя за продажбата, без ДДС, увеличено и/или намалено с елементите, визирани в чл.26, ал.3-5 от ЗДДС, които са налице за доставката.
2) По втори въпрос:
Поставения от Вас въпрос е във връзка с прилагане на счетоводното законодателство и не касае данъчното или осигурителното законодателство, поради коетоне е компетентна да го коментира.
Следва да имате предвид, че съгласно чл. 66, ал.1 и ал.2 от ЗКПО, когато активът се отписва от счетоводния амортизационен план, при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със счетоводната балансова стойност на актива. Когато активът се отписва от данъчния амортизационен план, при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се намалява с данъчната стойност на актива.
3) По трети въпрос:
Случаите на отписване на активи от Данъчния амортизационен план (ДАПл) са регламентирани в чл.60 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/. Съгласно алинея 2 от същата разпоредба, когато активът се отпише за счетоводни цели, преди да е напълно амортизиран за данъчни цели, той се отписва от ДАПл в началото на месеца, през който се отписва за счетоводни цели. Видно от цитираната разпоредба отписването на продаденият автомобил от ДАПл е в пряка зависимост от счетоводното отписване на актива от баланса на предприятието. В началото на месеца, през който съгласно счетоводното законодателство са налице основания за отписване на актива от счетоводния амортизационен план, той следва да бъде отписан и от ДАПл

Оценете статията

Вашият коментар